روزنامه رسمی شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا

روزنامه رسمی شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901062682 تاریخ نامه اداره ثبت :24/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص پیشرو سیستم پایدار آسیا در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479117 به شناسه ملی 14005228694 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع شرکت: طراحی، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی وغیر...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت تجارت الکترونیک وانیا

روزنامه رسمی شرکت تجارت الکترونیک وانیا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :13943040091078367 تاریخ نامه اداره ثبت: 29/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  تجارت الکترونیک وانیا درتاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481080 به شناسه ملی 14005309236ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی اختصاصی وغیر اختصاصی فروشگاه اینترنتی وپرتال های شرکتی وسازمانی،ارتباطات زیر ساخت وسرویس دهی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت دانایان شهر آوان

روزنامه رسمی شرکت دانایان شهر آوان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139430400901065315   تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانایان شهر آوان در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479113 به شناسه ملی 14005228525ثبت و امضا ذیل تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت:تهیه وتولید تجهیزات کشاورزی شهری و..........، ارائه خدمات مربوط به فضای سبز ،مشاوره گیاه پزشکی وانرژی،احداث وتجهیز...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت طلایه داران راه تجارت کویر

روزنامه رسمی شرکت طلایه داران راه تجارت کویر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت:139430400901063771 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  طلایه داران راه تجارت کویر در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479115 به شناسه ملی 14005228578 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،انجام حق العمل کاری وترخیص کالا از...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت آوانیک آرتمن

روزنامه رسمی شرکت آوانیک آرتمن
  روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت شرکت: 139430400901054319 تاریخ نامه اداره ثبت 16/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت   با مسئولیت محدود   آوانیک آرتمن درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478552 به شناسه ملی 14005206771 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید ، فروش ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی...
0 نظرات