روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه مهندسین سورنا انرژی پارس

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه مهندسین سورنا انرژی پارس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت:13943040091095968 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه مهندسین سورنا انرژی پارس در تاریخ 18/09/1394 به شماره ثبت :483776به شناسه ملی 14005461646 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی،مشاوره، محاسبه،نظارت فنی واجراوتعمیر نگهداری فنی خطوط انتقال آب وفاضلاب نفت وگازو پتروشیمی،ارائه خدمات فنی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه وتدبیر بلور

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه وتدبیر بلور
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :1394030091060485 تاریخ نامه اداره ثبت :11/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه وتدبیر بلور در تاریخ 11/07/1394 به شماره ثبت 479979به شناسه ملی 14005267902ثبت وامضاذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد موضوع شرکت: مشاوره اقتصادی ومدیریتی در زمینه امکان سنجی وارزیابی اقتصادی طرح ها وپروژه ها ، ارائه طرح...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود برج سازه عصرزرین

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود برج سازه عصرزرین
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901060487. تاریخ نامه اداره ثبت: 16/06/1394 اگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود برج سازه عصرزرین درتاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478554 به شناسه ملی 14005206850 ثیت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طرح،محاسبه،نظارت فنی واجراکلیه پروژه های عمرانیاعم از فلزی ، بتونی،راه وباند،سدسازی،کانال وتونل...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دانش کالای آتی

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دانش کالای آتی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 13943040090106767. تاریخ نامه اداره ثبت: 01/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانش کالای آتی درتاریخ 01/07/1394 به شماره ثبت 479538 به شناسه ملی 14005246522 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : خرید،فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود توربو پیشرو صنعت

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود توربو پیشرو صنعت
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901067484 تاریخ نامه اداره ثبت 01/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توربوپیشرو صنعت درتاریخ01/07/1394 به شماره ثبت 479541 به شناسه ملی 14005246594 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی مگردد. موضوع شرکت: مهندسی،ساخت،تعمیروتامین قطعات مجموعه های توربین،کمپرسور،وپمپ های مربوط به صنایع نفت وگازونیروگاهها،خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139430400901062648 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394 آگهی تاسیس: تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان درتاریخ 24/06/1394به شماره ثبت 479118 به شماره ملی 14005228700 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگرد د. موضوع شرکت : خرید وفروش وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ازجمله کلیه قطعات و لوازم مربوط به دوچرخه،اخذ واعطای...
0 نظرات