روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901057792 تاریخ نامه اداره ثبت : 07/06/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا کیان رسا در تاریخ 07/06/1394 به شماره ثبت : 478013 به شناسه ملی 1405186543 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : فعالیت در کلیه رشته های ورزشی ،باشگاه اداری ، ایجاد...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139330400901122052 تاریخ نامه اداره ثبت :26/12/1393 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهر طاق بستان درتاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469935 به شناسه ملی 14004805112 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه پروژه های تاسیساتی وعمرانی شامل ابنیه ،راه سازی ،سدسازی و محوطه سازی انجام...
نظرات اخیر
ثبت شرکت ژیهات
با سلام بله تمامی این روزنامه ثبت شرکت موسسه ژیهات میباشد
یکشنبه, 02 اسفند 1394 16:12
2 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139330400901124483 تاریخ نامه اداره ثبت : 24/12/1393 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آوید تجارت آبیدر در تاریخ 24/12/1393 به شماره ثبت 469962 به شناسه ملی 14004806512 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،مشاوره،راه اندازی،نگهداری،تاسیسات وتجهیزات گلخانه ای ، باغ ، باغچه،مزرعه،تولید انواع سبزیجات، سیفی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901006434 تاریخ نامه اداره ثبت:01/02/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص روهینا پرتو کسری در تاریخ 01/02/1394به شماره ثبت :14004864410 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ، نظارت،محاسبه،مشاوره واجرای کلیه امور عمرانی وپیمانکاری شامل ابنیه وسازه های از فلزی وبتونی ،سنگی ،چوب ساخت مجتمع های اداری ،...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین

روزنامه رسمی شرکت  با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت:139430400901004339 تاریخ نامه اداره ثبت :24/01/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اسوه عمران آرسین در تاریخ 24/01/1394 به شماره ثبت 470854 به شناسه ملی 14004844046 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره ،طراحی ،بهینه سازی ،مدریت،نصب وراه اندازی واجرای کلیه امور مربوط به عمران...
0 نظرات

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام

روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام
رونامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت: 139330400901117153 تایخ نامه اداره ثبت : 18/12/1293 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود روهینا تجارت آکام در تاریخ 18/12/1393 به شماره ثبت 469583 به شناسه ملی 14004790870 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی ،نظارت،مشاوره،پشتیبانی فنی واجرای کلیه امور عمرانی کشاورزی و محیط زیست...
0 نظرات