روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود ارگ وآشیانه اساتیس

روزنامه رسمی شرکت  با مسئولیت محدود ارگ وآشیانه اساتیس
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139330400901076225 تاریخ نامه اداره ثبت : 21/08/1393 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارگ وآشیانه اساتیس در تاریخ 21/08/1393 به شماره ثبت 463316 به شناسه ملی 14004534855 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی ونظارت واجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی شامل راه وساختمان وتاسیسات...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیک نوشان آذر

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود نیک نوشان آذر
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامهخ اداره ثبت :139430401095000148 تاریخ نامه اداره ثبت :27/02/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک نوشان آذر در تاریخ 27/02/1394 به شماره ثبت 4895 به شناسه ملی 14004928767 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده است که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تهیه وتامین وتوزیع وبسته بندی وپخش انواع شیرینی جات اعم از انواع شیرینی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دارو درمان دنیز

روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دارو درمان دنیز
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت : 139430400901074180 تاریخ نامه اداره ثبت : 20/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت مسئولیت محدود دارودرمان دنیز در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 480581 به شناسه ملی 14005289464 ثبت وامضاء ذیل دفار تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مدیریت واداره داروخانه سرپایی وبیمارستانی ارائه خدمات دارویی وتامین وتوزیع دارو وتجهیزات پزشکی...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت معماران پردازش الگوریتم آرمان

روزنامه رسمی شرکت معماران پردازش الگوریتم آرمان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139330400901082698 تاریخ نامه اداره ثبت :12/09/1393 آگهی تاسیس تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی معماران پردازش الگوریتم آرمان در تاریخ 12/09/1393 به شماره ثبت 464548 به شناسه ملی 14004593015 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : مطالعه،تحلیل،طراحی ،مشاوره،نظارت انتقال دانش وتکنولوژی،ارائه خدمات تخصصی ،نصب ، راه اندازی ،تعمیر، نگهداری...
0 نظرات

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت : 29/07/1394 آگهی تاسیس تاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شماره ملی 14005309143 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولیدانواع رنگ ، مواداولیه...
0 نظرات

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدنلينک ثابت : روزنامه-رسمی-موسسه-غیرتجاری-حقوقی-رهیارعدال

روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدنلينک ثابت : روزنامه-رسمی-موسسه-غیرتجاری-حقوقی-رهیارعدال
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره نامه اداره ثبت :139430400901050319 تاریخ نامه اداره ثبت :19/05/1394 آگهی تاسیس تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی رهیارعدالت تمدن در تاریخ 19/05/1394 به شماره ثبت 36545 به شناسه ملی 14005142750 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر....
نظرات اخیر
ثبت شرکت ژیهات
با سلام ، پیشنویس آگهی زمانی به دست شما می رسد که کار در اداره ثبت به اتمام رسیده و کار تحویل شما می گرددولی آگهی روزنامه به این م... Read More
چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 09:24
2 نظرات