روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت:

139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت :29/07/1394

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شناسه ملی 14005309143 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولید انواع رنگ، مواد اولیه ، مواد شیمیایی ، خرید وفروش ، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجارر بازرگانی از جمله مواد اولیه رنگ ومواد اولیه شیمیایی ، اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعمومی ، ایجاد شعب در سراسر کشور ، شرکت در نممایشگاههای داخلی وخارجی ، اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی (در صورت لزوم انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح )

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکزاصلی شرکت :

تهران بلوار آیت الله کاشانی خیابان براتلو کوچه بهار پلاک 3 واحد 9 کد پستی :1483917458

سرمایه شرکت :

مبلغ 50000000 ريال ریال منقسم به 100 سهم 500000 ريالی که تعداد 100 آن بانام می باشد که مبلغ 17500000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 249/94،243 نزد بانک پاسارگاد شعبه کاشانی پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران که برای مدت دو سال انتخاب شدند:

مصطفی قربانعلی پور با کد ملی 2297802188 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به مدت 3 سال محسن قربانعلی پور با کد ملی 2296285899 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و مریم دانش آرانی با کد ملی 0065816668 به سمت عضو هیئت مدیره .

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مصطفی قربانعلی پور به سمت مدیر عامل همراه بامهر شرکت واوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبر است.

اختیارات مدیرعامل :

طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل انتخاب شدند . موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شماره ملی 14003947088 به عنوان بازرس اصلی وآقای مزدک کاظم زاده به شماره ملی 0065233255 به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرر الانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

شماره پیگیری :

940729323263771 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر