روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139430400901060486

تاریخ نامه اداره ثبت : 16/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان زندگی در تاریخ 16/06/1394 به شماره ثبت 478557 به شماره ملی 14005206938 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :ارائه خدمات اداری وبازرگانی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکتها و موسسات ، تهیه وتوزیع ، خرید و فروش ، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ملزومات اداری ،بازرگانی صنعتی ،خدمات مدیریتی ، بازاریابی غیر هرمی ، غیر شبکه ای ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی ، داخلی وخارجی ،اخذ واعطای نمایندگی و تاسیس شعبه ،اخذ وام وتسهیلات از بانکها وموسسات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم )-
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت : تهران آریاشهر خیابان سازمان آب بعد از گلناز دهم شمالی پلاک 312 طبقه اول واحد 4 کد پستی : 1451644415
سرمایه شرکت : مبلغ 000/1500 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : سعید بختیاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0017974437 دارنده 000/495 ريال سهم الشرکه و رامین اخوان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0063869179 دارنده 000/495 ريال سهم الشرکه و میلاد غفاری سرابی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل به شماره ملی 0081017650 دارنده 000/510 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادار و بانکی وتعهد آور شرکتاز قبیل چک ،سفته، براوات وقراردادها ونامه های عادی واداری به امضای مدیر عامل منفردا به مراه مهر شرکت معتبر می باشد..
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه قعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940616290107297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 31 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر