روزنامه رسمی موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده

روزنامه جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :13943040091075467 تاریخ نامه اداره ثبت :20/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی دادبانان ایرانیان آینده در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 36963 به شناسه ملی 14005289426ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع موسسه : انجام امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبردر صورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم .
مدت موسسه : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی موسسه : تهران سعادت آباد علامه شمالی برج علامه پلاک 55 طبقه دهم واحدA کدپستی 1997855449
سرمایه موسسه :000/000/10 ريال می باشد.
اولین مدیران موسسه : آقای علی پور حسن سنگردی به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی :6539730713 دارنده 000/700/6 ريال سهم الشرکه . آقای کسری کاکائی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 3259119493 دارنده000/300/3 ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، براوات قراردادها عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرموسسه معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه : (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940720721350770 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر