روزنامه رسمی ثبت شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
شماره نامه اداره ثبت:139430400901096058 تاریخ نامه اداره ثبت:18/09/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آروین سامه پشتیبان درتاریخ 18/09/1394به شماره ثبت 483771به شناسه ملی 14005461534ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر گواهی میگردد.
موضوع شرکت : تعمیر،سرویس خرید ،فروش ،نگهداری وخدمات پس از فروش کلیه لوازم خانگی مجاز ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی ،شرکت در مناقصت ومزایدات دولتی وخصوصی (درصورت لزوم پس از اخذمجوز های لازم )
مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . مرکز اصلی شرکت :جنت آباد 20متری گلستان غربی خیابان افرا پلاک 6 واحد7 کدپستی 1475636897 سرمایه شرکت :مبلغ 000/000/1 ريال می باشد.
اولین مدیران شرکت : پژمان خلعتبری به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به شماره ملی :0078490731دارنده 990000 ريال سهم الشرکه وحامد محمد شکراللهی به سمت عضوهیئت مدیره به شماره ملی 0083355936 دارنده 10000ريال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، براوات وعقود اسلامی وقراردادها و اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940918172584247 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات 2

ثبت شرکت هما روی شنبه, 19 دی 1394 09:01

در موضوع فعالیت برای ثبت نیازی نیست ولی برای فعالیت شرکت در صورت لزوم می توانید مجوز لازم را دریافت کنید.

در موضوع فعالیت برای ثبت نیازی نیست ولی برای فعالیت شرکت در صورت لزوم می توانید مجوز لازم را دریافت کنید.
مهمان - نازنین روی چهارشنبه, 16 دی 1394 23:15

با سلام در موضوع شرکت که کلمه خدمات پس از فروش قید شده آیا نیاز به اخذ مجوز برای ثبت دارد؟

با سلام در موضوع شرکت که کلمه خدمات پس از فروش قید شده آیا نیاز به اخذ مجوز برای ثبت دارد؟
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر