روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت:139430400901062648 تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394
آگهی تاسیس:
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود چرخ طلایی پارسیان درتاریخ 24/06/1394به شماره ثبت 479118 به شماره ملی 14005228700 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :خرید وفروش وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ازجمله کلیه قطعات و لوازم مربوط به دوچرخه،اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعمومی،ایجادشعب درسراسر کشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی، اخذ وام و تسهیلات ازکلیه بانک ها وموسسات دولتی وخصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم)

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان قلمستان نرسیده به میدان رازی پلاک 24واحد1 واحد320 کدپستی 1335915471

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت: آقای جهانبخش بیجاده به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 0057584605دارنده 500000 ریال سهم الشرکه .آقای مقصود بیجاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0073703400دارنده 500000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .

دارنگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – براوات قراردادها عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد).

شماره پیگیری:940624599327989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر