روزنامه رسمی شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت :139430400901062682 تاریخ نامه اداره ثبت :24/06/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشرو سیستم پایدار آسیا در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479117 به شناسه ملی 14005228694 ثبت وامضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد .
موضوع شرکت: طراحی، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی وغیر هنری ،خدمات شبکه های اطلاع رسانی ،مشاوره ونظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی،شبکه داده ها(ارائه اجرا پشتیبانی)،طراحی ومشاوره ومحاسبه ونظارت فنی واجرای کلیه پروژه های سخت افزارکامپیوتری ونرم افزارهای غیر فرهنگی وغیر هنری ، تولید وارائه دستگاههای جانبی وقطعات وملزومات رایانه ،خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ،اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها وموسسات ، اخذ واعطای نمایندگی وایجاد شعب در سراسر کشور،شرکت در مناقصات و مزایدات (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح)
مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکزاصلی شرکت: تهران بلوارفردوس خیابان سلیمی جهرمی کوی ارکیده پلاک 19 واحد 3کدپستی 1481757764
سرمایه شرکت:مبلغ100000000 ریال منقسم به 1000 سهم 100000ریالی که تعداد 1000سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی نامه شماره 770/94،269 مورخ 04/06/1394 نزد بانک پاسارگاد شعبه بلور فردوس پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت : آقای یاسر صبح دل باکدملی 0068287747 به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ،آقای صالح صبح دل با کد ملی 0064645010 به عنوان عضو هیئت مدیره برای 2 سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور بانکی با امضامدیرعامل منفردا وسایر نامه های عادی اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود..
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل :آقای مسعود نیازی به شماره ملی 0068713762 به عنوان بازرس اصلی .آقای فرزین بهمن نژادیان به شماره ملی 2754395547 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری :940624894520820 اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر