روزنامه رسمی شرکت دانایان شهر آوان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شماره نامه اداره ثبت: 139430400901065315   تاریخ نامه اداره ثبت:24/06/1394

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دانایان شهر آوان در تاریخ 24/06/1394 به شماره ثبت 479113 به شناسه ملی 14005228525ثبت و امضا ذیل تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی میگردد.موضوع شرکت:تهیه وتولید تجهیزات کشاورزی شهری و..........، ارائه خدمات مربوط به فضای سبز ،مشاوره گیاه پزشکی وانرژی،احداث وتجهیز گاخانه ،کنترل بیولوژیک آفات وبیماریهای گیاهی ،تهیه وتولید محصولات ارگانیک ،بهینه سازی مصرف آب،کشت هیدروپونیک وآیرو پونیک،بسته بندی محصولات کشاورزی ،مشاوره مدیریت واحدهای کشاورزی ،تهیه وتولیدبذرهای کشاورزی وکشت بافت گیاهی،مشاوره طرح های اقتصادی محیط زیست،ارائه خدمات مربوط به ماشین های کشاورزی ،صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوعات فعالیت درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم شرکت.

مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان کرج کیلومتر17 بلوار پژوهش دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس کدپستی 1497713111 سرمایه شرکت :مبلغ1000000ریال می باشد.

اولین مدیران شرکت:آقای عبدالباسط عزیزی به سمت مدیر عامل وعضوهیئت مدیره به شماره ملی 3859179020 دارنده 340000ریال سهم الشرکه.آقای رسول افشارتبار به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی3258870519 دارنده 330000ریال سهم الشرکه ،آقای فرزاد جلیلیان تبار به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3341619240دارنده 330000ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا:کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک-سفته-براوات قراردادهاعقوداسلامی با امضامدیرعامل منفردا واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد.

اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940624576330759 اداره ثبت شرکت وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر