1. فکر برتر
  2. ثبت شرکت و موسسات
  3. دوشنبه, مارس 19 2018, 01:03 PM
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
امروزه ورزش به یکی از صنایع بزرگ تبدیل شده است و روز به روز بر میزان اهمیت آن افزوده می شود. در ساختار ورزش سراسر دنیا، باشگاه های ورزشی پایه واساس رشد و توسعه ورزش های مختلف می باشند. قهرمانان و نخبگان ورزشی از دل باشگاه ها رشد کرده و پرورش می یابند و از طرف دیگر باشگاه های ورزشی مکانی برای گستره افراد جامعه فراهم می آورند تا زندگی سالم، با نشاط و پرتحرکی را تجربه کنند.حقیقت این است که امروزه باشگاه های ورزشی تجاری شده اند، بعضی غیرسود آورو بعضی سودآور هستند و در قبال درآمدهای حاصل از خدمات خود، پاسخ گوی بازیکنان، اعضاء مقامات محلی و ملی می باشند.
• هویت باشگاه ورزشی:
باشگاه ورزشی یکی از چندین ساختار تجاری را خواهد داشت. هر کدام از آنها فواید و زیان هایی دارند. رهبران باشگاه یکی ازمدل ها را براساس اینکه باشگاه آن ها چگونه سازمان خواهد یافت و چگونه اداره می شود، انتخاب می کنند.این مدل ها عبارتند از: مؤسسه خصوصی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، مؤسسه های غیرانتفاعی و فرانشیز.
• اساسنامه شرکت باشگاه ورزشی :
اساس نامه شرکت، توصیف رسمی و قانونی کسب وکاراست. هم چنین به عنوان مجوز شرکت و یا پروانه سازمان شناخته می شوند. اساسنامه شرکت معمولاً شامل مراحل زیر می باشد :
_ نام و نوع ساختار شرکت؛
_ نام فرد ویا افراد تشکیل دهنده شرکت؛
_ تعیین اینکه ازنوع سهامی و یا غیرسهامی است ( اگر شرکت سهامی است، تعیین مقدار ونوع سرمایه مشارکتی شرکت که می توان آن را منتشر کرد)؛
_ هدف ازایجاد شرکت؛
_ نام اعضای هیأت مدیره؛
_ آدرس محل اداری شرکت؛
_ تعیین دوره های حسابرسی که به منظور اهداف گزارشی، تشکیل خواهند شد.
• شرایط و مدارک موردنیاز جهت ثبت شرکت باشگاه ورزشی :
برای تأسیس شرکت باشگاه ورزشی در ابتدا باید یک شرکت ثبت نمود؛می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت شرکت اقدام نمود. پس از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنهاست،تعداد سهامداران دراین شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی سهامی خاص :

مطابق ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.
حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد طبق ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های باشگاه ورزشی سهامی خاص :

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
تکمیل فرم تعیین نام
پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیردولتی بودن آن
دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیر تمام اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره ازبین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است، در نام شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود » قید شود.
شرایط ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود :

در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده ومدیرعامل اقراربه دریافت نماید.
درشرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفرمیباشد
حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت باشگاه ورزشی با مسئولیت محدود :

تکمیل فرم تعیین نام
تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل وامضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
معرفی نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره ازبین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام


با ما در فکر برتر همراه شوید.
پیوست ها


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
آپلود فایل های و یا تصاویر برای این بحث را با کلیک کردن بر روی دکمه آپلود را در زیر. پشتیبانی gif,jpg,png,zip,rar
• استفاده در متن • حذف آپلود فایل (حداکثر اندازه فایل: 2 MB)
شما می توانید در پست خود رای گیری قرار دهید. رای گیری در پست شما نمایش داده خواهد شد.
Vote Options
کد امنیتی
برای جلوگیری از ارسال جفنگ توسط رباتها