آنچه باید درباره ایزو بدانید

آنچه باید درباره ایزو بدانید
انواع ایزو: ISO 9001 استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد. OHSAS 18001 : سیستم مدیریت کیفیتی است که سازمان را قادر به کنترل ریسک های بهداشت و ایمنی خود می کند و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد. ISO 14001 : استانداردی بین المللی است که تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , •بدست آوردن کارائی عملکردی برای مشخص کردن فعالیت ها و عوامل شکایات •حل بسیاری از شکایات یا بکارگیری راهکار مشتری مدار •متح... Read More
پنج شنبه, 02 دی 1395 21:06
اپراتور ثبت هما
سلام , استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد.
پنج شنبه, 04 آذر 1395 16:53
4 نظرات