ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش دوم)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش دوم)
در ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول) > اوراق مربوط به تأسیس شرکتها که می بایست بررسی شوند آورده شده است، در ادامه می خوانید. متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید و مسئول حسابداري ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد. 1.مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید. 2.با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , باید فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه دهید.
شنبه, 04 دی 1395 15:00
اپراتور ثبت هما
سلام , این نوع شرکت ها حداقل با 2 نفر شریک قابل ثبت میباشند.
یکشنبه, 07 آذر 1395 21:23
4 نظرات

ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول)

ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول)
در  ثبت شرکت با مسئولیت محدود  مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار خریداري نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند. مسئول مربوطه مدارك تأسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز  ثبت شرکتها  ارسال می کند و ممیز ثبت...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام , در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي مسئول اداره به ... Read More
شنبه, 04 دی 1395 15:03
اپراتور ثبت هما
سلام , از جهات زیر: 1. شرکت از کدامیک از انواع شرکتها است. 2. شرکتنامه واظهارنامه تکمیل وارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت ... Read More
دوشنبه, 08 آذر 1395 09:27
4 نظرات

اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود
در ثبت شرکت با موضوعات مختلف نوع شرکت نیز تغییر می کند که برای ثبت هر یک از این شرکتها باید مراحل مختلف طی شود و مدارک مختلفی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد. در تنظیم اوراق ثبتی برای هر یک از انواع شرکتها، اساسنامه شرکت، مهم ترین عنوان را در بر می گیرد. اساسنامه در هر شرکت اصول و قوانین مربوط به آن شرکت را تشریح می...
نظرات اخیر
اپراتور ثبت هما
سلام دوست عزیز, شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه س... Read More
جمعه, 10 دی 1395 02:33
اپراتور ثبت هما
سلام , وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از: 1- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه. 2- تنظيم اساسنامه جد... Read More
جمعه, 12 آذر 1395 20:34
4 نظرات