صورتجلسه

صورت‌جلسه به نوشته‌ای گفته می‌شود که همه رویدادها و گفتگوهایی که در جلسات اتفاق می‌افتد، در آن به ثبت می‌رسد و شامل مشخصات اعضایی که در جلسه شرکت کرده‌اند، تاریخ، محل برگزاری جلسه و تصمیمات اتخاذ شده است. در واقع تنظیم صورت‌جلسه رسمیت جلسه را مشخص می‌کند. به‌منظور ایجاد هرگونه تغییرات (تغییر نام، تغییر آدرس، تغییر موضوع، انتقال سهام، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال شرکت) و اعمال ایده‌های...
0 نظرات