مراحل ثبت انواع شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است، ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نام برده و بعد از آن رویه‌ عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد

تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:
1. دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
2. دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
3. دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5. فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین
ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:
1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
4. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
5. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
6. فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
7. گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
8. ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1. دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
2. دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
3. دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
4. دو نسخه صورت جلسه‌ هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
5. فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
6. ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
7. ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ثبت شرکت‌ها.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است،در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1. دوبرگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
2. دوبرگ شرکت نامه
3. دو نسخه از اساسنامه
4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5. فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد،هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1) دو برگ تقاضانامه
2) دو برگ شرکت‌نامه
3) دو نسخه اساسنامه
4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز 

sabte-sherkat-m-2.jpg

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44
6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

برای امورات ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

امتياز دهيد:

Related Posts

 

نظرات 261

مهمان - ساسان مومنی در روز چهارشنبه, 22 دی 1395 12:46

بازرس چه مسئولیتی دارد؟

بازرس چه مسئولیتی دارد؟
ثبت شرکت ژیهات در روز چهارشنبه, 22 دی 1395 13:04

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
وظیفه بازرس نظارت بر فعالیت اعضا و همچنین حساب مالی شرکت است

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی وظیفه بازرس نظارت بر فعالیت اعضا و همچنین حساب مالی شرکت است
مهمان - مینو در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:35

سلام وخسته نباشید , آیا جلب اعتماد مشتری در ثبت شرکت مهم است؟

سلام وخسته نباشید , آیا جلب اعتماد مشتری در ثبت شرکت مهم است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 20 دی 1395 07:42

سلام , جلب اعتماد مشتری، امروزه بیش از هر زمان دیگری در فعالیت اقتصادی مطرح است.

سلام , جلب اعتماد مشتری، امروزه بیش از هر زمان دیگری در فعالیت اقتصادی مطرح است.
مهمان - بهرام در روز یکشنبه, 19 دی 1395 23:19

سلام و خسته نباشید , آیا یک شرکت میتواند به طور همزمان 3 موضوع فعالیت را در اساسنامه خود قید کند؟

سلام و خسته نباشید , آیا یک شرکت میتواند به طور همزمان 3 موضوع فعالیت را در اساسنامه خود قید کند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 19 دی 1395 23:19

سلام , بله میتواند.

سلام , بله میتواند.
مهمان - مجید در روز شنبه, 18 دی 1395 16:21

سلام وخسته نباشید , اوراق چاپی شرکتهای سهامی خاص باید در چند نسخه چاپ گردد؟

سلام وخسته نباشید , اوراق چاپی شرکتهای سهامی خاص باید در چند نسخه چاپ گردد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 18 دی 1395 16:21

سلام , این اوراق می بایست در دو نسخه چاپ گردد و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت به امضاء برسد .

سلام , این اوراق می بایست در دو نسخه چاپ گردد و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت به امضاء برسد .
مهمان - مریم تهرانی در روز جمعه, 17 دی 1395 14:13

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 17 دی 1395 14:13

سلام, مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_در صورت نیاز ارائه ی جواز

سلام, مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: 1-کپی شناسنامه ی اعضاء 2-کپی کارت ملی اعضاء 3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء 4_در صورت نیاز ارائه ی جواز
مهمان - غلامرضا در روز چهارشنبه, 15 دی 1395 16:34

سلام وخسته نباشید , دفتر دارایی چیست؟

سلام وخسته نباشید , دفتر دارایی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 15 دی 1395 16:34

سلام , در این دفتر تمامی اطلاعات واردات و صادرات سالیانه وارد می شود که در آخر باید به ثبت و امضا در دفتر کل برسد و سالیانه به بازرسین اداره مالیات تحویل داده شود.

سلام , در این دفتر تمامی اطلاعات واردات و صادرات سالیانه وارد می شود که در آخر باید به ثبت و امضا در دفتر کل برسد و سالیانه به بازرسین اداره مالیات تحویل داده شود.
مهمان - هومن در روز سه شنبه, 14 دی 1395 22:07

سلام خسته نباشید من یک موسسه فرهنگی هنری معاف ازمالیات دارم که حدود یک سال ازثبت آن میگذرد وتا کنون هیچ اقدامی جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری نکرده ام واکنون قصد شروع فعالیت موسسه را دارم لطفا راهنمایی کنید که باید دفاتر سال جدید را بگیرم یا نیازی نیست؟

سلام خسته نباشید من یک موسسه فرهنگی هنری معاف ازمالیات دارم که حدود یک سال ازثبت آن میگذرد وتا کنون هیچ اقدامی جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری نکرده ام واکنون قصد شروع فعالیت موسسه را دارم لطفا راهنمایی کنید که باید دفاتر سال جدید را بگیرم یا نیازی نیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 14 دی 1395 22:08

سلام , همه موسسات باید دفاتر پلمپ را دریافت کنند که این امر برای موسسه شما نیز صدق میکند.

سلام , همه موسسات باید دفاتر پلمپ را دریافت کنند که این امر برای موسسه شما نیز صدق میکند.
مهمان - مرضیه در روز دوشنبه, 13 دی 1395 21:44

سلام و خسته نباشید , محدوده اختیارات بازرس در شرکت سهامی خاص چقدر است؟

سلام و خسته نباشید , محدوده اختیارات بازرس در شرکت سهامی خاص چقدر است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 13 دی 1395 21:45

سلام , بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.

سلام , بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.
مهمان - خلیل الله در روز شنبه, 11 دی 1395 18:33

سلام و خسته نباشید, آیا برای کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس باید فتوکپی شناسنامه هم ارائه دهیم؟

سلام و خسته نباشید, آیا برای کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس باید فتوکپی شناسنامه هم ارائه دهیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 11 دی 1395 18:34

سلام , بلاه باید فتوکپی شناسنامه ی موسسین ارائه شود.

سلام , بلاه باید فتوکپی شناسنامه ی موسسین ارائه شود.
مهمان - شیلا در روز جمعه, 10 دی 1395 15:13

سلام و احترام , آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد اعضاء 2 نفر باشد میتوان به راحتی به ثبت رساند؟

سلام و احترام , آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد اعضاء 2 نفر باشد میتوان به راحتی به ثبت رساند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 10 دی 1395 15:14

سلام دوست عزیز, نخیر در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.

سلام دوست عزیز, نخیر در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهمان - میترا در روز پنج شنبه, 09 دی 1395 20:38

سلام وخسته نباشید , آیا تاریخ تقاضای ثبت برند مهم است؟

سلام وخسته نباشید , آیا تاریخ تقاضای ثبت برند مهم است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 09 دی 1395 20:38

سلام عزیزم , بله برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

سلام عزیزم , بله برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
مهمان - هادی حاجیپور در روز چهارشنبه, 08 دی 1395 14:59

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود چند نفر میتواند مدیر باشد؟

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود چند نفر میتواند مدیر باشد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 08 دی 1395 15:00

سلام , شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد.

سلام , شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد.
مهمان - علی اعتمادی در روز سه شنبه, 07 دی 1395 16:55

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای ثبت برند برای شرکت چیست؟

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای ثبت برند برای شرکت چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 07 دی 1395 16:55

سلام دوست عزیز, مدارک مورد نیاز عبارتند از :
روزنامه رسمی تأسیس
روزنامه رسمی آخرین تغییرات
کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
اصل سند صلح
ه- اصل گواهی مصدق ثبت برند

سلام دوست عزیز, مدارک مورد نیاز عبارتند از : روزنامه رسمی تأسیس روزنامه رسمی آخرین تغییرات کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت اصل سند صلح ه- اصل گواهی مصدق ثبت برند
مهمان - امیرعلی در روز دوشنبه, 06 دی 1395 07:01

سلام وخسته نباشید , آیا ارائه کارت پایان خدمت در تهران الزامی است یا کرج؟

سلام وخسته نباشید , آیا ارائه کارت پایان خدمت در تهران الزامی است یا کرج؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 06 دی 1395 07:02

سلام دوست عزیز, در کرج الزامی میباشد.

سلام دوست عزیز, در کرج الزامی میباشد.
مهمان - آرزو در روز یکشنبه, 05 دی 1395 12:36

سلام وقت بخیر , آیا عبارت سهامی عام باید دراسم شرکت نوشته شود؟

سلام وقت بخیر , آیا عبارت سهامی عام باید دراسم شرکت نوشته شود؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 05 دی 1395 12:37

سلام , بله در شرکت های سهامی عام باید عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

سلام , بله در شرکت های سهامی عام باید عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
مهمان - منصور در روز شنبه, 04 دی 1395 08:18

سلام و خسته نباشید, شرکت های تضامنی چه نوع شرکتی هستند؟

سلام و خسته نباشید, شرکت های تضامنی چه نوع شرکتی هستند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 04 دی 1395 08:19

سلام , شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.

سلام , شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.
مهمان - علیرضا ناصری در روز جمعه, 03 دی 1395 11:56

سلام وخسته نباشید, زمانی که اعتبار 10 ساله برند به پایان رسید چقدر زمان داریم تا دوباره تمدیدش کنیم؟

سلام وخسته نباشید, زمانی که اعتبار 10 ساله برند به پایان رسید چقدر زمان داریم تا دوباره تمدیدش کنیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 03 دی 1395 11:57

سلام , حدود 6 ماه فرصت دارین تا برند خود را تمدید نمایید در غیر این صورت انحصار برند برداشته خواهد شد.

سلام , حدود 6 ماه فرصت دارین تا برند خود را تمدید نمایید در غیر این صورت انحصار برند برداشته خواهد شد.
مهمان - آرزو در روز پنج شنبه, 02 دی 1395 17:00

سلام و خسته نباشید , آیا میشود امتیاز استفاده از برند را به شخص ثالث داد؟

سلام و خسته نباشید , آیا میشود امتیاز استفاده از برند را به شخص ثالث داد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 02 دی 1395 17:01

سلام , زمانی که برند شخصی به ثبت می رسد شخص نسبت به اشخاصی که برند خود را به ثبت رساندند اما بدون استفاده مانده است می توانند به صورت موقت یا دائم امتیاز استفاده آن را به شخص ثالث داده و از این طریق کسب درآمد کند.

سلام , زمانی که برند شخصی به ثبت می رسد شخص نسبت به اشخاصی که برند خود را به ثبت رساندند اما بدون استفاده مانده است می توانند به صورت موقت یا دائم امتیاز استفاده آن را به شخص ثالث داده و از این طریق کسب درآمد کند.
مهمان - مصطفی حکایتی در روز سه شنبه, 30 آذر 1395 13:56

سلام و خسته نباشید , شرکتی که مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها باشد چه نام دارد؟

سلام و خسته نباشید , شرکتی که مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها باشد چه نام دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 30 آذر 1395 13:56

سلام , شرکت های سهامی عام

سلام , شرکت های سهامی عام
مهمان - اعتمادی در روز دوشنبه, 29 آذر 1395 19:19

سلام و احترام , سلام بین موسسه و شرکت چه فرقی وجود دارد ؟

سلام و احترام , سلام بین موسسه و شرکت چه فرقی وجود دارد ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 29 آذر 1395 19:20

سلام , عموماً برای انجام امور خدماتی و فرهنگی از ثبت موسسه استفاده می شود و برای موضوعات بازرگانی پیمانکاری ساختمانی از ثبت شرکت استفاده می گردد.

سلام , عموماً برای انجام امور خدماتی و فرهنگی از ثبت موسسه استفاده می شود و برای موضوعات بازرگانی پیمانکاری ساختمانی از ثبت شرکت استفاده می گردد.
مهمان - نرگس در روز یکشنبه, 28 آذر 1395 13:32

سلام و خسته نباشید , ببخشید سهامداران در شرکت های سهامی عام چه مسئولیتی دارند؟

سلام و خسته نباشید , ببخشید سهامداران در شرکت های سهامی عام چه مسئولیتی دارند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 28 آذر 1395 13:32

سلام, مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

سلام, مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
مهمان - شاهد در روز شنبه, 27 آذر 1395 13:30

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 27 آذر 1395 13:30

سلام ,
1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

سلام , 1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه 2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد ) 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
مهمان - مانی در روز پنج شنبه, 25 آذر 1395 16:35

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 25 آذر 1395 16:35

سلام , شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.

سلام , شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.
مهمان - فاطمه در روز چهارشنبه, 24 آذر 1395 21:15

سلام و خسته نباشید , شرکت با مسئولیت محدود برای چه اموری طراحی شده است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت با مسئولیت محدود برای چه اموری طراحی شده است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 24 آذر 1395 21:16

سلام , شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است.

سلام , شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است.
مهمان - یامور علیلو در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 15:52

سلام و خسته نباشید, سلام میخواستم بدونم از سرمایه ای که برای شرکت در نظر گرفته می شود استعلام گرفته می شود ؟

سلام و خسته نباشید, سلام میخواستم بدونم از سرمایه ای که برای شرکت در نظر گرفته می شود استعلام گرفته می شود ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 23 آذر 1395 15:53

سلام , همانطور که در قبل هم توضیح داده بودیم در شرکت با مسئولیت محدود از سرمایه استعلام گرفته نمی شود و سرمایه شرکت اسمی می باشد ولی درشرکت سهامی خاص باید ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت را در یک حساب به نام شرکت در شرف تاسیس واریز بنماید و گواهی آن را دریافت نمائید.

سلام , همانطور که در قبل هم توضیح داده بودیم در شرکت با مسئولیت محدود از سرمایه استعلام گرفته نمی شود و سرمایه شرکت اسمی می باشد ولی درشرکت سهامی خاص باید ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت را در یک حساب به نام شرکت در شرف تاسیس واریز بنماید و گواهی آن را دریافت نمائید.
مهمان - علی محمدی در روز دوشنبه, 22 آذر 1395 12:16

سلام وخسته نباشید , یه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کردم ، الان شریکم در قید حیات نیست ، میتونه شرکت با یه نفر به فعالیت خودش ادامه بده ؟

سلام وخسته نباشید , یه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کردم ، الان شریکم در قید حیات نیست ، میتونه شرکت با یه نفر به فعالیت خودش ادامه بده ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 22 آذر 1395 12:17

سلام , شرکت با یک نفر نمیشود ادامه بدهد سهم الشرکه در انحصار وراثت مشخص میشود و یکی از وراث می تواند سهامدار گردد و شرکت به فعالیت خود ادامه دهد.

سلام , شرکت با یک نفر نمیشود ادامه بدهد سهم الشرکه در انحصار وراثت مشخص میشود و یکی از وراث می تواند سهامدار گردد و شرکت به فعالیت خود ادامه دهد.
مهمان - فریبرز در روز یکشنبه, 21 آذر 1395 13:19

سلام و خسته نباشید , بازرس هایی که توی سهامی خاص هستند باید حتما توی جلسات شرکت حظور داشته باشند ؟

سلام و خسته نباشید , بازرس هایی که توی سهامی خاص هستند باید حتما توی جلسات شرکت حظور داشته باشند ؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 21 آذر 1395 13:19

سلام , بله.حتما
چون وظایف آنها نظارت بر فعالیت های شرکت و حساب های مالی می باشد

سلام , بله.حتما چون وظایف آنها نظارت بر فعالیت های شرکت و حساب های مالی می باشد
مهمان - ارسلان در روز شنبه, 20 آذر 1395 12:20

سلام و خسته نباشید, مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت را میشه لطفا بگین؟

سلام و خسته نباشید, مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت را میشه لطفا بگین؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 20 آذر 1395 12:21

سلام , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عبارتند از :
1-رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه
2-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
3-ارائه اوراق ثبتی شرکت که ذیل تمام صفحات به امضاء اعضاء رسیده باشد

سلام , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت عبارتند از : 1-رونوشت برابر با اصل مدارک شناسایی شامل کارت ملی و شناسنامه 2-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه 3-ارائه اوراق ثبتی شرکت که ذیل تمام صفحات به امضاء اعضاء رسیده باشد
مهمان - احمدی در روز پنج شنبه, 18 آذر 1395 12:54

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حا تاسیس از مرجع ثبت شرکتها چیست؟

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حا تاسیس از مرجع ثبت شرکتها چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 18 آذر 1395 12:55

سلام ,مدارک مورد نیاز عبارتند از :
1. دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
2. دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
3. دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5. فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

سلام ,مدارک مورد نیاز عبارتند از : 1. دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام 2. دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام 3. دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی 4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین 5. فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین
مهمان - صابر سامانی در روز چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:56

سلام وخسته نباشید , تعداد سهامدارن شرکت سهامی عام باید چند نفر باشد؟

سلام وخسته نباشید , تعداد سهامدارن شرکت سهامی عام باید چند نفر باشد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:56

سلام , تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.

سلام , تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهمان - شهرام در روز سه شنبه, 16 آذر 1395 15:09

سلام وخسته نباشید , شرکت های مختلط غیر سهامی چیست؟

سلام وخسته نباشید , شرکت های مختلط غیر سهامی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 16 آذر 1395 15:09

سلام , شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود .

سلام , شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود .
مهمان - مهسا در روز دوشنبه, 15 آذر 1395 10:56

سلام و خسته نباشید , ثبت موسسه غیر تجاری در شهرستان چه مقدار زمان میبره؟

سلام و خسته نباشید , ثبت موسسه غیر تجاری در شهرستان چه مقدار زمان میبره؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 15 آذر 1395 10:56

سلام حدودا 10 یا 12 روزه کاری

سلام حدودا 10 یا 12 روزه کاری
مهمان - بهزاد در روز یکشنبه, 14 آذر 1395 17:36

سلام و خسته نباشید , اظهارنامه مالی چیست؟

سلام و خسته نباشید , اظهارنامه مالی چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 14 آذر 1395 17:36

سلام , ظهارنامه مالیاتی فرم هایی است که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه ی مالیاتی وارد و اقدام گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند.

سلام , ظهارنامه مالیاتی فرم هایی است که به صورت پیوسته از سوی سازمان مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و افراد باید با داشتن کد اقتصادی 16رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه ی مالیاتی وارد و اقدام گرفتن اظهارنامه مالیاتی نمایند.
مهمان - کیارش در روز شنبه, 13 آذر 1395 11:02

سلام وخسته نباشید , آیا برای موضوع طراحی و برنامه نویسی وب سایت باید از دستگاه ذیصلاح مجوز بگیریم؟

سلام وخسته نباشید , آیا برای موضوع طراحی و برنامه نویسی وب سایت باید از دستگاه ذیصلاح مجوز بگیریم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 13 آذر 1395 11:03

سلام , بله شما باید از بخش انفورماتیک وزارت ارشاد و شورای انفورماتیک مجوز اخذ نمایید.

سلام , بله شما باید از بخش انفورماتیک وزارت ارشاد و شورای انفورماتیک مجوز اخذ نمایید.
مهمان - آریو در روز جمعه, 12 آذر 1395 15:58

سلام و خسته نباشید , آیا شرکت هایی که یه فیلم سازی مشغول هستند هم باید کد اقتصادی بگیرن؟

سلام و خسته نباشید , آیا شرکت هایی که یه فیلم سازی مشغول هستند هم باید کد اقتصادی بگیرن؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز جمعه, 12 آذر 1395 15:58

سلام , نخیر اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری می پردازند مانند: فیلمسازی ، طراحی ، ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، و ویراستاری و .... مکلف به اخذ کد اقتصادی نمیباشند.

سلام , نخیر اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری می پردازند مانند: فیلمسازی ، طراحی ، ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، و ویراستاری و .... مکلف به اخذ کد اقتصادی نمیباشند.
مهمان - گلمحمدی در روز پنج شنبه, 11 آذر 1395 13:00

سلام , چه مدارکی برای ثبت برند یک شرکت نیاز است؟

سلام , چه مدارکی برای ثبت برند یک شرکت نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 11 آذر 1395 13:00

سلام ,
جواز کسب
مدارک شرکت و روزنامه آگهی تاسیس آن
کپی شناسنامه و کارت ملی شخصی که در شرکت دارای حق امضا باشد
تصویر علامت به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد
دربرگه ای جدا توضیحی دریاره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات
اگر برند انتخاب شده لاتین باشد نیاز به کارت بازرگانی دارد.

سلام , جواز کسب مدارک شرکت و روزنامه آگهی تاسیس آن کپی شناسنامه و کارت ملی شخصی که در شرکت دارای حق امضا باشد تصویر علامت به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد دربرگه ای جدا توضیحی دریاره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات اگر برند انتخاب شده لاتین باشد نیاز به کارت بازرگانی دارد.
مهمان - آذر رضایی در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 06:24

سلام , برای تمدید یک برند چه زمانی باید اقدام کرد؟

سلام , برای تمدید یک برند چه زمانی باید اقدام کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 10 آذر 1395 06:24

سلام ,برای تمدید برند باید 6 ماه قبل از پایان اعتبار برند اقدام نمایید.

سلام ,برای تمدید برند باید 6 ماه قبل از پایان اعتبار برند اقدام نمایید.
مهمان - میثم در روز سه شنبه, 09 آذر 1395 11:55

هدف از طراحی و ثبت برند جیست؟

هدف از طراحی و ثبت برند جیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 09 آذر 1395 11:55

تمامی هدف طراحی و ثبت آن فروش کالاها یا ارائه خدمات می باشد. هدف از طراحی و ثبت برند بسیار فراتر از فروش کالا می باشد به این دلیل که با ثبت برند می توان به بازار مسلط شد به شرط داشتن برنامه ریزی دقیق و صحیح ،ارائه محصولات و خدمات با کیفیت.با ثبت برند برای کالا و خدمات خود می توان ارزش آفرینی کرد.

تمامی هدف طراحی و ثبت آن فروش کالاها یا ارائه خدمات می باشد. هدف از طراحی و ثبت برند بسیار فراتر از فروش کالا می باشد به این دلیل که با ثبت برند می توان به بازار مسلط شد به شرط داشتن برنامه ریزی دقیق و صحیح ،ارائه محصولات و خدمات با کیفیت.با ثبت برند برای کالا و خدمات خود می توان ارزش آفرینی کرد.
مهمان - ابولفضل در روز دوشنبه, 08 آذر 1395 05:29

سلام , آیا میتوان برای شرکتی که تازه شروع به کار میکنه یک برند نزدیک به برند های معروف انتخاب کرد؟

سلام , آیا میتوان برای شرکتی که تازه شروع به کار میکنه یک برند نزدیک به برند های معروف انتخاب کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 08 آذر 1395 05:30

سلام , انتخاب برندی نزدیک به برندهای معروف مخصوصا برای شرکت هایی که در ابتدای کار و نوپا هستن توصیه نمیشه چون برندتان مابین آنها گم میشه.

سلام , انتخاب برندی نزدیک به برندهای معروف مخصوصا برای شرکت هایی که در ابتدای کار و نوپا هستن توصیه نمیشه چون برندتان مابین آنها گم میشه.
مهمان - پوران در روز یکشنبه, 07 آذر 1395 16:59

سلام , آیا میشه اسم شرکت رو به صورت مخفف درآورد و از آن به عنوان برند محصولات خود استفاده کرد؟

سلام , آیا میشه اسم شرکت رو به صورت مخفف درآورد و از آن به عنوان برند محصولات خود استفاده کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز یکشنبه, 07 آذر 1395 16:59

سلام , بله در صورتی که از قبل ثبت نشده و مخفف اسم شرکتتان اسم زشت را ایجادننماید امکان ثبت وجود دارد.

سلام , بله در صورتی که از قبل ثبت نشده و مخفف اسم شرکتتان اسم زشت را ایجادننماید امکان ثبت وجود دارد.
مهمان - نیوشا در روز شنبه, 06 آذر 1395 13:08

سلام , چه برندهایی را نمیشه استفاده کرد و ممنوع میباشند؟

سلام , چه برندهایی را نمیشه استفاده کرد و ممنوع میباشند؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 06 آذر 1395 13:09

سلام, ثبت برند تجاری با توجه به قوانین هرمکانی شرایط و محدودیت های خاص خودش را دارد
واژه های انتخابی عام و توصیفی نباشند .
خلاف نظم عمومی و اخلاق و گمراه کننده نباشد .
تشخیص كالاها يا خدمات تولید شده از کالاها و خدمات تولید شده ی دیگر امکان پذیر نباشد.
از نظر خصوصیات و شرایط جغرافیایی مراکز تجاری و عموم را گمراه نکند.
مانند آن یا مشابه وجود نداشته باشد.

سلام, ثبت برند تجاری با توجه به قوانین هرمکانی شرایط و محدودیت های خاص خودش را دارد واژه های انتخابی عام و توصیفی نباشند . خلاف نظم عمومی و اخلاق و گمراه کننده نباشد . تشخیص كالاها يا خدمات تولید شده از کالاها و خدمات تولید شده ی دیگر امکان پذیر نباشد. از نظر خصوصیات و شرایط جغرافیایی مراکز تجاری و عموم را گمراه نکند. مانند آن یا مشابه وجود نداشته باشد.
مهمان - نگار دوستی در روز پنج شنبه, 04 آذر 1395 12:10

سلام , اگر برندی که برای محصولاتم انتخاب کرده ام به صورت انگلیسی باشه امکان ثبتش وجود دارد؟

سلام , اگر برندی که برای محصولاتم انتخاب کرده ام به صورت انگلیسی باشه امکان ثبتش وجود دارد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 04 آذر 1395 12:11

سلام دوست عزیز , بله امکان ثبت برای برند های لاتین نیز وجود دارد منتهی باید اول اقدام به گرفتن کارت بازرگانی کنید و بعد به ثبت برند اقدام نماید .

سلام دوست عزیز , بله امکان ثبت برای برند های لاتین نیز وجود دارد منتهی باید اول اقدام به گرفتن کارت بازرگانی کنید و بعد به ثبت برند اقدام نماید .
مهمان - مرتضوی در روز چهارشنبه, 03 آذر 1395 12:30

با سلام و خسته نباشید , آیا ثبت برند الزامی میباشد؟

با سلام و خسته نباشید , آیا ثبت برند الزامی میباشد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 03 آذر 1395 12:31

سلام دوست عزیز , نخیر ثبت برند الزامی نیست ولی اگر اجبار دولت باشد ثبت آن اجباری میشود . ضمنا به دلیل فواید زیادی که ثبت برند داره توصیه میشود حتما برندی را برای محصولات خود انتخاب و به ثبت برسانید , جهتد مشاوره رایگان با کارشناسان ثبت ژیهات تماس بگیرید.

سلام دوست عزیز , نخیر ثبت برند الزامی نیست ولی اگر اجبار دولت باشد ثبت آن اجباری میشود . ضمنا به دلیل فواید زیادی که ثبت برند داره توصیه میشود حتما برندی را برای محصولات خود انتخاب و به ثبت برسانید , جهتد مشاوره رایگان با کارشناسان ثبت ژیهات تماس بگیرید.
مهمان - زهره در روز سه شنبه, 02 آذر 1395 12:11

سلام , برای ثبت برند شخص حقیقی چه مدارکی مورد نیاز است؟

سلام , برای ثبت برند شخص حقیقی چه مدارکی مورد نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز سه شنبه, 02 آذر 1395 12:12

سلام , این نوع ثبت برای خود شخص می باشد و باید مدارک زیر را ارائه دهند :
جوازثبت برند یا پروانه کسب
کپی شناسنامه و کارت ملی
تصویر برند به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد
دربرگه ای جدا توضیحی دریاره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات
اگر برند انتخاب شده لاتین باشد نیاز به کارت بازرگانی دارد

سلام , این نوع ثبت برای خود شخص می باشد و باید مدارک زیر را ارائه دهند : جوازثبت برند یا پروانه کسب کپی شناسنامه و کارت ملی تصویر برند به ابعاد 6در6 به تعداد 12عدد دربرگه ای جدا توضیحی دریاره آن طرح و اثبات وجود آن در فرهنگ لغات اگر برند انتخاب شده لاتین باشد نیاز به کارت بازرگانی دارد
مهمان - میلاد در روز دوشنبه, 01 آذر 1395 10:23

سلام , ببخشید در شرکت های سهامی عام به چند نفر سهامدار نیاز است؟

سلام , ببخشید در شرکت های سهامی عام به چند نفر سهامدار نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 01 آذر 1395 10:24

سلام , در شرکتهای سهامی عام تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد .

سلام , در شرکتهای سهامی عام تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد .
مهمان - امیر حسین در روز شنبه, 29 آبان 1395 19:17

سلام و خسته نباشید , در شرکت های سهامی عام مسئولیت سهامدارن چقدر است؟

سلام و خسته نباشید , در شرکت های سهامی عام مسئولیت سهامدارن چقدر است؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز شنبه, 29 آبان 1395 19:18

سلام , در شرکت های سهامی عام مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

سلام , در شرکت های سهامی عام مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
مهمان - پرتوی در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 12:33

سلام , برای ثبت شرکت سهامی خاص باید از کپی شناسنامه و کارت ملی ارائه دهیم؟

سلام , برای ثبت شرکت سهامی خاص باید از کپی شناسنامه و کارت ملی ارائه دهیم؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 12:34

سلام , برای ثبت شرکت سهامی خاص کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت به طوریکه دردادگستری برابر اصل شده اند به همراه سایر مدارک مورد نیاز لازم است.

سلام , برای ثبت شرکت سهامی خاص کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت به طوریکه دردادگستری برابر اصل شده اند به همراه سایر مدارک مورد نیاز لازم است.
مهمان - سمیه رشیدی در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 08:08

بازرسین هم باید تمامی اوراق هارا امضاء کنند ؟

بازرسین هم باید تمامی اوراق هارا امضاء کنند ؟
ثبت شرکت ژیهات در روز پنج شنبه, 27 آبان 1395 09:18

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی :
به جز اساسنامه تمامی برگه ها را باید امضا نمایند

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی : به جز اساسنامه تمامی برگه ها را باید امضا نمایند
مهمان - مولوی در روز چهارشنبه, 26 آبان 1395 11:34

سلام , مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت چیست؟

سلام , مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز چهارشنبه, 26 آبان 1395 11:35

سلام , مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:
1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
4. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
5. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
6. فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
7. گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
8. ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

سلام , مدارک لازم جهت تأسیس شرکت: 1. دو نسخه اظهارنامه 2. دو نسخه اساسنامه 3. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین 4. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.) 5. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده 6. فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.) 7. گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت 8. ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز
مهمان - روحی در روز دوشنبه, 24 آبان 1395 15:36

سلام و خسته نباشید
اگه شرکتی که میخواهیم ثبت کنیم بازرگتنی نباشه نمیشه شرکت سهامی عام ثبت کرد؟

سلام و خسته نباشید اگه شرکتی که میخواهیم ثبت کنیم بازرگتنی نباشه نمیشه شرکت سهامی عام ثبت کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات در روز دوشنبه, 24 آبان 1395 15:36

سلام , درسته که شرکت سهامی عام شرکتی بازرگانی میباشد ولی ممکنه که موضوع شرکتی که ثبت میشه بازرگانی نباشه.

سلام , درسته که شرکت سهامی عام شرکتی بازرگانی میباشد ولی ممکنه که موضوع شرکتی که ثبت میشه بازرگانی نباشه.
Already Registered? Login Here
مهمان
دوشنبه, 09 اسفند 1395

تصوير امنيتي

x