مراحل ثبت انواع شرکت

این مطلب که راجع به ثبت شرکت های تجاری است، ‌ابتدا به معرفی مختصری از شرکت‌های تجاری هشت‌ گانه (سهامی عام‌، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) پرداخته، سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نام برده و بعد از آن رویه‌ عملی مراحل ثبت شرکت را به طورکلی توضیح خواهیم داد

تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

الف ) ‌مدارک لازم جهت کسب اجازه‌ی پذیره‌نویسی شرکت سهامی‌عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکت‌ها:
1. دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
2. دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
3. دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی
4. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
5. فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین
ب ) مدارک لازم جهت تأسیس شرکت:
1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین
4. دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
5. آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده
6. فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
7. گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت
8. ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (ولو اینکه موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ آن منحصراً توسط مؤسسین، تأمین‌گردیده و سرمایه آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت، به طور روشن و خوانا قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

1. دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران
2. دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران
3. دو نسخه صورت جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد
4. دو نسخه صورت جلسه‌ هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
5. فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌)
6. ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است
7. ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ثبت شرکت‌ها.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است،در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1. دوبرگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود
2. دوبرگ شرکت نامه
3. دو نسخه از اساسنامه
4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
5. فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد،هر یک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این، ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» ‌و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1) دو برگ تقاضانامه
2) دو برگ شرکت‌نامه
3) دو نسخه اساسنامه
4) فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا
5) مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز 

sabte-sherkat-m-2.jpg

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه
3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 ،41 و 44
6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 272

مهمان - مهرداد روی یکشنبه, 07 آبان 1396 18:37

سلام
شرکت دانش بینان چیست؟ لطفا به صورت خلاصه توضیح دهید. چگونه میتوانیم یک چنین شرکتی ثبت نماییم؟ آیا شما چنین خدماتی را ارائه میدهید؟
با تشکر

سلام شرکت دانش بینان چیست؟ لطفا به صورت خلاصه توضیح دهید. چگونه میتوانیم یک چنین شرکتی ثبت نماییم؟ آیا شما چنین خدماتی را ارائه میدهید؟ با تشکر
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 05 آذر 1396 13:04

با سلام
دوست عزیز لطفا با مشاوران مجرب هما تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنند

با سلام دوست عزیز لطفا با مشاوران مجرب هما تماس حاصل فرمایید تا شما را راهنمایی کنند
مهمان - ساسان مومنی روی چهارشنبه, 22 دی 1395 16:16

بازرس چه مسئولیتی دارد؟

بازرس چه مسئولیتی دارد؟
ثبت شرکت هما روی چهارشنبه, 22 دی 1395 16:34

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
وظیفه بازرس نظارت بر فعالیت اعضا و همچنین حساب مالی شرکت است

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی وظیفه بازرس نظارت بر فعالیت اعضا و همچنین حساب مالی شرکت است
مهمان - مینو روی دوشنبه, 20 دی 1395 11:05

سلام وخسته نباشید , آیا جلب اعتماد مشتری در ثبت شرکت مهم است؟

سلام وخسته نباشید , آیا جلب اعتماد مشتری در ثبت شرکت مهم است؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 20 دی 1395 11:12

سلام , جلب اعتماد مشتری، امروزه بیش از هر زمان دیگری در فعالیت اقتصادی مطرح است.

سلام , جلب اعتماد مشتری، امروزه بیش از هر زمان دیگری در فعالیت اقتصادی مطرح است.
مهمان - بهرام روی دوشنبه, 20 دی 1395 02:49

سلام و خسته نباشید , آیا یک شرکت میتواند به طور همزمان 3 موضوع فعالیت را در اساسنامه خود قید کند؟

سلام و خسته نباشید , آیا یک شرکت میتواند به طور همزمان 3 موضوع فعالیت را در اساسنامه خود قید کند؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 20 دی 1395 02:49

سلام , بله میتواند.

سلام , بله میتواند.
مهمان - مجید روی شنبه, 18 دی 1395 19:51

سلام وخسته نباشید , اوراق چاپی شرکتهای سهامی خاص باید در چند نسخه چاپ گردد؟

سلام وخسته نباشید , اوراق چاپی شرکتهای سهامی خاص باید در چند نسخه چاپ گردد؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 18 دی 1395 19:51

سلام , این اوراق می بایست در دو نسخه چاپ گردد و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت به امضاء برسد .

سلام , این اوراق می بایست در دو نسخه چاپ گردد و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء شرکت به امضاء برسد .
مهمان - مریم تهرانی روی جمعه, 17 دی 1395 17:43

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 17 دی 1395 17:43

سلام, مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
1-کپی شناسنامه ی اعضاء
2-کپی کارت ملی اعضاء
3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء
4_در صورت نیاز ارائه ی جواز

سلام, مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: 1-کپی شناسنامه ی اعضاء 2-کپی کارت ملی اعضاء 3-گواهی عدم سوء پیشینه ی اعضاء 4_در صورت نیاز ارائه ی جواز
مهمان - غلامرضا روی چهارشنبه, 15 دی 1395 20:04

سلام وخسته نباشید , دفتر دارایی چیست؟

سلام وخسته نباشید , دفتر دارایی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 15 دی 1395 20:04

سلام , در این دفتر تمامی اطلاعات واردات و صادرات سالیانه وارد می شود که در آخر باید به ثبت و امضا در دفتر کل برسد و سالیانه به بازرسین اداره مالیات تحویل داده شود.

سلام , در این دفتر تمامی اطلاعات واردات و صادرات سالیانه وارد می شود که در آخر باید به ثبت و امضا در دفتر کل برسد و سالیانه به بازرسین اداره مالیات تحویل داده شود.
مهمان - هومن روی چهارشنبه, 15 دی 1395 01:37

سلام خسته نباشید من یک موسسه فرهنگی هنری معاف ازمالیات دارم که حدود یک سال ازثبت آن میگذرد وتا کنون هیچ اقدامی جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری نکرده ام واکنون قصد شروع فعالیت موسسه را دارم لطفا راهنمایی کنید که باید دفاتر سال جدید را بگیرم یا نیازی نیست؟

سلام خسته نباشید من یک موسسه فرهنگی هنری معاف ازمالیات دارم که حدود یک سال ازثبت آن میگذرد وتا کنون هیچ اقدامی جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری نکرده ام واکنون قصد شروع فعالیت موسسه را دارم لطفا راهنمایی کنید که باید دفاتر سال جدید را بگیرم یا نیازی نیست؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 15 دی 1395 01:38

سلام , همه موسسات باید دفاتر پلمپ را دریافت کنند که این امر برای موسسه شما نیز صدق میکند.

سلام , همه موسسات باید دفاتر پلمپ را دریافت کنند که این امر برای موسسه شما نیز صدق میکند.
مهمان - مرضیه روی سه شنبه, 14 دی 1395 01:14

سلام و خسته نباشید , محدوده اختیارات بازرس در شرکت سهامی خاص چقدر است؟

سلام و خسته نباشید , محدوده اختیارات بازرس در شرکت سهامی خاص چقدر است؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 14 دی 1395 01:15

سلام , بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.

سلام , بازرسین می توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی را انجام دهند و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کنند.
مهمان - خلیل الله روی شنبه, 11 دی 1395 22:03

سلام و خسته نباشید, آیا برای کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس باید فتوکپی شناسنامه هم ارائه دهیم؟

سلام و خسته نباشید, آیا برای کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تاسیس باید فتوکپی شناسنامه هم ارائه دهیم؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 11 دی 1395 22:04

سلام , بلاه باید فتوکپی شناسنامه ی موسسین ارائه شود.

سلام , بلاه باید فتوکپی شناسنامه ی موسسین ارائه شود.
مهمان - شیلا روی جمعه, 10 دی 1395 18:43

سلام و احترام , آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد اعضاء 2 نفر باشد میتوان به راحتی به ثبت رساند؟

سلام و احترام , آیا برای ثبت شرکت سهامی خاص تعداد اعضاء 2 نفر باشد میتوان به راحتی به ثبت رساند؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 18:44

سلام دوست عزیز, نخیر در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.

سلام دوست عزیز, نخیر در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد.
مهمان - میترا روی جمعه, 10 دی 1395 00:08

سلام وخسته نباشید , آیا تاریخ تقاضای ثبت برند مهم است؟

سلام وخسته نباشید , آیا تاریخ تقاضای ثبت برند مهم است؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 00:08

سلام عزیزم , بله برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.

سلام عزیزم , بله برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
مهمان - هادی حاجیپور روی چهارشنبه, 08 دی 1395 18:29

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود چند نفر میتواند مدیر باشد؟

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود چند نفر میتواند مدیر باشد؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 08 دی 1395 18:30

سلام , شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد.

سلام , شرکتهای مسئولیت محدود می تواند فقط توسط یک مدیرعامل اداره گردد و هیئت مدیره نداشته باشد.
مهمان - علی اعتمادی روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:25

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای ثبت برند برای شرکت چیست؟

سلام و خسته نباشید , مدارک لازم برای ثبت برند برای شرکت چیست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:25

سلام دوست عزیز, مدارک مورد نیاز عبارتند از :
روزنامه رسمی تأسیس
روزنامه رسمی آخرین تغییرات
کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت
اصل سند صلح
ه- اصل گواهی مصدق ثبت برند

سلام دوست عزیز, مدارک مورد نیاز عبارتند از : روزنامه رسمی تأسیس روزنامه رسمی آخرین تغییرات کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای شرکت اصل سند صلح ه- اصل گواهی مصدق ثبت برند
مهمان - امیرعلی روی دوشنبه, 06 دی 1395 10:31

سلام وخسته نباشید , آیا ارائه کارت پایان خدمت در تهران الزامی است یا کرج؟

سلام وخسته نباشید , آیا ارائه کارت پایان خدمت در تهران الزامی است یا کرج؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 06 دی 1395 10:32

سلام دوست عزیز, در کرج الزامی میباشد.

سلام دوست عزیز, در کرج الزامی میباشد.
مهمان - آرزو روی یکشنبه, 05 دی 1395 16:06

سلام وقت بخیر , آیا عبارت سهامی عام باید دراسم شرکت نوشته شود؟

سلام وقت بخیر , آیا عبارت سهامی عام باید دراسم شرکت نوشته شود؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 05 دی 1395 16:07

سلام , بله در شرکت های سهامی عام باید عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

سلام , بله در شرکت های سهامی عام باید عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
مهمان - منصور روی شنبه, 04 دی 1395 11:48

سلام و خسته نباشید, شرکت های تضامنی چه نوع شرکتی هستند؟

سلام و خسته نباشید, شرکت های تضامنی چه نوع شرکتی هستند؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 04 دی 1395 11:49

سلام , شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.

سلام , شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.
مهمان - علیرضا ناصری روی جمعه, 03 دی 1395 15:26

سلام وخسته نباشید, زمانی که اعتبار 10 ساله برند به پایان رسید چقدر زمان داریم تا دوباره تمدیدش کنیم؟

سلام وخسته نباشید, زمانی که اعتبار 10 ساله برند به پایان رسید چقدر زمان داریم تا دوباره تمدیدش کنیم؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 03 دی 1395 15:27

سلام , حدود 6 ماه فرصت دارین تا برند خود را تمدید نمایید در غیر این صورت انحصار برند برداشته خواهد شد.

سلام , حدود 6 ماه فرصت دارین تا برند خود را تمدید نمایید در غیر این صورت انحصار برند برداشته خواهد شد.
مهمان - آرزو روی پنج شنبه, 02 دی 1395 20:30

سلام و خسته نباشید , آیا میشود امتیاز استفاده از برند را به شخص ثالث داد؟

سلام و خسته نباشید , آیا میشود امتیاز استفاده از برند را به شخص ثالث داد؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 02 دی 1395 20:31

سلام , زمانی که برند شخصی به ثبت می رسد شخص نسبت به اشخاصی که برند خود را به ثبت رساندند اما بدون استفاده مانده است می توانند به صورت موقت یا دائم امتیاز استفاده آن را به شخص ثالث داده و از این طریق کسب درآمد کند.

سلام , زمانی که برند شخصی به ثبت می رسد شخص نسبت به اشخاصی که برند خود را به ثبت رساندند اما بدون استفاده مانده است می توانند به صورت موقت یا دائم امتیاز استفاده آن را به شخص ثالث داده و از این طریق کسب درآمد کند.
مهمان - مصطفی حکایتی روی سه شنبه, 30 آذر 1395 17:26

سلام و خسته نباشید , شرکتی که مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها باشد چه نام دارد؟

سلام و خسته نباشید , شرکتی که مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها باشد چه نام دارد؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 30 آذر 1395 17:26

سلام , شرکت های سهامی عام

سلام , شرکت های سهامی عام
مهمان - اعتمادی روی دوشنبه, 29 آذر 1395 22:49

سلام و احترام , سلام بین موسسه و شرکت چه فرقی وجود دارد ؟

سلام و احترام , سلام بین موسسه و شرکت چه فرقی وجود دارد ؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 29 آذر 1395 22:50

سلام , عموماً برای انجام امور خدماتی و فرهنگی از ثبت موسسه استفاده می شود و برای موضوعات بازرگانی پیمانکاری ساختمانی از ثبت شرکت استفاده می گردد.

سلام , عموماً برای انجام امور خدماتی و فرهنگی از ثبت موسسه استفاده می شود و برای موضوعات بازرگانی پیمانکاری ساختمانی از ثبت شرکت استفاده می گردد.
مهمان - نرگس روی یکشنبه, 28 آذر 1395 17:02

سلام و خسته نباشید , ببخشید سهامداران در شرکت های سهامی عام چه مسئولیتی دارند؟

سلام و خسته نباشید , ببخشید سهامداران در شرکت های سهامی عام چه مسئولیتی دارند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 28 آذر 1395 17:02

سلام, مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

سلام, مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
مهمان - شاهد روی شنبه, 27 آذر 1395 17:00

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

سلام وخسته نباشید , مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آذر 1395 17:00

سلام ,
1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

سلام , 1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه 2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد ) 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
مهمان - مانی روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 20:05

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت سهامی عام چه نوع شرکتی است؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 20:05

سلام , شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.

سلام , شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ آن به سهام، تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.
مهمان - فاطمه روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 00:45

سلام و خسته نباشید , شرکت با مسئولیت محدود برای چه اموری طراحی شده است؟

سلام و خسته نباشید , شرکت با مسئولیت محدود برای چه اموری طراحی شده است؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 25 آذر 1395 00:46

سلام , شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است.

سلام , شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است.
مهمان
جمعه, 30 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر