ثبت شرکت شبکه های مخابراتی

به منظور تأسیس، توسعه و نگهداری و بهره‌ برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی ‌در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود شرکتی به نام شرکت‌ مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست، تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام ومتعلق ‌به دولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست ، تلگراف وتلفن تنظیم و پس از تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای ‌امور استخدام و سازمانهای اداری، دارایی، دادگستری ، پست و تلگراف مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود.
برای ثبت شرکت با موضوع شبکه های مخابراتی حتما باید سهامی خاص یا عام ثبت شود، این نوع ثبت شرکت نیاز به مجوز دارد،موضوع این شرکتها عبارت است از: نصب، نگهداری، بهره برداری، فروش،پشتیبانی و اپراتوری کلیه سرویسها و تجهیزات مخابراتی و واردات و صادرات ،کلیه دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم و سرمایه گذاری برای ایجاد و تاسیس کارخانجات و شرکتهای وابسته و مشارکت با شرکتهای تولیدی ، تجاری ، خدماتی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با آنان و اشخاص حقیقی و حقوقی واقدام به امور بازرگانی ، خرید ، تهیه ، تولید ، نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و الکترونیکی ، ایجاد و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور نسبت به موضوع شرکت و اخذ تسهیلات و اعتبارات و وام به صورت ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی و اقدام به هرگونه فعالیت مجاز دیگر برای پیشبرد و اهداف و مقاصد
• خرید و فروش و پشتیبانی و اپراتوری کلیه خدمات و تجهیزات مخابراتی پس از اخذ مجوزهای لازم
• تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایهنه ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزار های کاربردی
• خرید و فروش و واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای و مخابراتی و انتقال دیتا
• عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه و داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
• خرید سهام شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت و اوراق مشارکت و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت
• اخذ وام تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری صرفاً در جهت مصارف شرکت و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
• ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی وحقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام سایر عملیات مجاز که مستقیماً در موضوع فعالیت شرکت باشد و به موجب قوانین و مقررات برای این شرکت ممنوع نباشد
• باستثناء هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزار و رسانه ای و چند رسانه ای
• نشر دیجیتال و حاملهای دیجیتال از قبیل سی دی و دی وی دی و بلو ری و مانند آنها
• همچنین اماکن کسب و خدمات و تجهیزات و ماشین آلات و نرم افزار مخصوص فعالیتهای یاد شده
• فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی
• واردات و پشتیبانی نرم افزار های رایانه ای خارجی
• مشاوره نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی.
هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه ثبت شرکت لازم شود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر‌به عمل خواهد آمد.

‌ 1 - مقصود از مخابرات در این قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر ، صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله‌ سیم یا بی‌سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی.

‌2 - شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر‌خواهد شد.
3 - شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده گروه‌ها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعداً دائر‌گردد.

‌ماده 2 - تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر‌خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

‌ماده 3 - آیین‌نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده وموضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید‌آن از طرف شرکت تهیه و پس ازتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌ماده 4 - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات وهزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف ‌شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبلغی که درخواست ‌کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده‌کنندگان ازشبکه‌های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت‌پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 2 - توافق درباره نرخ‌های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده 5 - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347‌خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهدبود.

ماده 6 - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده می‌شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

‌ماده 7 - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر مؤسسات دولتی مؤسساتی را به‌صورت شرکت سهامی تشکیل دهد.

‌اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیونهای پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی و‌دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره - در صورتی که حق‌الثبت شرکت و همچنین مؤسساتی که با سرمایه شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم می‌شود نسبت به‌ سرمایه متعلق به شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال بخشوده خواهد بود.

‌ماده 8 - شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

‌ماده 9 - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

‌ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود و نیز دیون و تعهدات‌ شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست وتلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می‌گردد‌در صورتی که سند مالکیت به نام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل‌اسناد بر حسب تقاضای وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت ثبت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می‌شود‌ به وسیله کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جزء دارایی شرکت منظور نماید.

 

 

نظرات 6

مهمان - سهیل روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:12

سلام وخسته نباشید , اگر بخواهیم در اساسنامه تغییراتی را اعمال کنیم در اولین قدم باید چه کار کرد؟

سلام وخسته نباشید , اگر بخواهیم در اساسنامه تغییراتی را اعمال کنیم در اولین قدم باید چه کار کرد؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:13

سلام , هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه ثبت شرکت لازم شود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر‌به عمل خواهد آمد.

سلام , هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه ثبت شرکت لازم شود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق‌الذکر‌به عمل خواهد آمد.
مهمان - بهادری روی شنبه, 06 آذر 1395 17:03

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکتی با موضوع شبکه های مخابراتی باید چه نوع شرکتی به ثبت رساند؟

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکتی با موضوع شبکه های مخابراتی باید چه نوع شرکتی به ثبت رساند؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 06 آذر 1395 17:03

سلام , برای ثبت شرکت با موضوع شبکه های مخابراتی حتما باید سهامی خاص یا عام ثبت شود .

سلام , برای ثبت شرکت با موضوع شبکه های مخابراتی حتما باید سهامی خاص یا عام ثبت شود .
ثبت شرکت هما روی شنبه, 16 مرداد 1395 11:21

با سلام خدمت شما دوست گرامی
بله نیاز به مجوز دارد

با سلام خدمت شما دوست گرامی بله نیاز به مجوز دارد
مهمان - رها معتمدی روی شنبه, 16 مرداد 1395 09:36

سلام
ثبت شرکت مخابراتی نیاز به مجوز دارد؟

سلام ثبت شرکت مخابراتی نیاز به مجوز دارد؟
مهمان
شنبه, 31 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر