مراحل صدور جواز تاسيس

 

مدارك مورد نياز برای صدور جواز تاسیس :

يك برگ تصوير شناسنامه براي متقاضيان حقيقي و براي متقاضيان حقوقي ، تصوير آگهي تاسيس و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ، مهر شركت و ترجيحاً اظهار نامه يا شركت نامه .
صدور جواز تاسيس واحدهاي توليدي طراحي و مونتاژ

ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسريع در امور متقاضيان جهت سرمايه گذاري در احداث واحدهاي صنعتي به استناد مصوبه هيات وزيران به شماره 49454/ت 23269 هـ مورخ 3/11/79

شرايط كلي صدور جواز تاسیس :

متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند از طريق تكميل فرم جواز تاسيس اقدام به احداث واحد صنعتي نمايند .

فرم تكميل شده جواز تاسيس پس از ارائه به سازمان صنايع و معادن استانها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تطبيق باضوابط آئين نامه و با رعايت موارد زير نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني
رعايت محدوديت هاي منطقه اي مصوب مانند محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در شعاع 120 كيلومتري تهران و شعاع 50 كيلومتري 
رمزينه ( كد ) محصول توليدي مي بايست براساس طبقه بندي ( ISIC ) در جواز تاسيس درج شود
صدور جواز تاسيس به نام اشخاص حقوقي منوط به ارائه آگهي رسمي تاسيس شركت مي باشد .

يك نسخه از جواز تاسيس صادره جهت اطلاع به دستگاهاي دولتي ذيربط ، دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن ، سازمان حفاظت محيط زيست ، وزارت كار و امور اجتماعي ، اداره كل نظارت بر امور داروئي و اداره كل نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد فعاليتهاي صنعتي مرتبط با صنايع غدايي ، بهداشتي و آرايشي ارسال مي شود.

مراحل و شرح اقدامات صدور جواز تاسیس :

1. تكميل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنايع و معادن
2. ارسال به اداره برنامه ريزي ،توسعه صنعتي و معدني جهت بررسي كارشناس مربوطه
3. بررسي درخواست توسط كارشناس و اقدام لازم
4. ارسال به دبيرخانه جهت تايپ
5. تاييد كارشناس، تاييد مسئول اداره برنامه ريزي ، توسعه صنعتي و امضاء مديريت
6. صدور جواز تاسيس واحدهاي طراحي ومونتاژ توسط سازمان صنايع ومعادن
مدارك موردنياز برای صدور جواز تاسیس:
1. كپي شناسنامه متقاضي
2. درمورد شركتها،اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت
3. تكميل پرسشنامه جوازتاسيس توسط متقاضي
4. فرم جواز تاسيس

 جواز فني مهندسي در بخش صنعت ومعدن :

سازماندهي ، نظارت بر ايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها را در بخش صنعت و معدن
دامنه عملكرد: استان
تعاريف : مجوزي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادرمي گردد .
شرايط كلي : 
شرايط متقاضيان جواز تاسیس واحد فني مهندسي:
اشخاص حقيقي ( مهندسان ، مشاوران ، مخترعان ، متكبران ، صنعت گران با تجربه  و ...) و حقوقي  شركت ها ، واحدهاي توليدي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ، تعاوني هاي ، تشكلهاي صنعتي و ...) از طريق ارسال درخواست كتبي به همراه مدارك مورد نياز كه در ذيل اشاره شده در يكي از زمينه هاي تخصصي اعلام شده (جدول شماره1- زمينه تخصصي واحدفني و مهندسي ) مي توانند جهت اخذ جواز فني مهندسي اقدام نمايند.در صورت كامل بودن مدارك و تطبيق با شرايط و ضوابط مندرج در دستورالعمل ، جواز واحد فني مهندسي صادر خواهد شد .

تبصره 1: شخصيت هاي حقوقي به يكي از اشكال زير مي توانند متقاضي دريافت جواز تاسیس واحد فني مهندسي مي باشند .

1- واحد فني مهندسي به عنوان بخشي از يك واحد توليدي با ساختار تشكيلاتي مصوب و تحت نظارت مستقيم مدير عامل

2- مؤسسه يا شركت به صورت سرمايه گذاري ، همكاري مشترك با ساير مؤسسات و شركت هاي داخلي و خارجي ( كنسرسيوم ) بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور .

تبصره 2:اعتبار جواز فني مهندسي يكسال از تاريخ صدور مي باشد .

تبصره 3:متقاضيان تاسيس واحد فني مهندسي بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط از دانشگاههاي معتبر داخلي و خارجي با سوابق تجربي مناسب در زمينه فعاليت مورد نظر باشند .

مدت زمان انجام كار : يك هفته

مراحل و شرح اقدامات لازم برای صدور جواز تاسیس :

1.  تكميل فرم درخواست  - تكميل مدارك توسط متقاضي و ارائه به سازمان جهت بررسي

2.  بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش وفنآوري سازمان

3. درصورتي كه مدارك ارائه شده با شرايط‌‌ مندرج در دستورالعمل و شرايط و ضوابط موجود مطابقت داشته باشد جواز تاسيس واحدفني و مهندسي توسط سازمان صادر خواهد شد (درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود.)

4. صدور جواز فني و مهندسي

 مدارك موردنياز:

1. فرم درخواست

2. تصوير مدرك تحصيلي متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخصيت حقوقي باشد تصوير مدارك تحصيلي اعضاي هيت مديره لازم است.)

3. تصوير شناسنامه و تصويركارت پايان خدمت (ويژه آقايان)

4. E-mail  (نشاني پست الكترونيك )

5. نشاني كامل فرد متقاضي و يا محل دفتر كه در آگهي تاسيس شركت ثبت شده است (كد پستي 10 رقمي الزامي است )

درمورد متقاضيان حقوقي ارايه فتوكپي اساسنامه شركت ، اظهارنامه ثبت شركت و آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي وآگهي آخرين تغييرات در شركت و روزنامه رسمي آن، تقاضانامه با سر برگ شركت الزامي است
زمينه هاي تخصصي واحد فني مهندسي

سيستمهاي مديريت و بهبودكيفيت
 مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد
صنايع غذايي و داروئي
صنايع شيميايي و سلولزي
صنايع نساجي و چرم
صنايع كاني غيرفلزي ( سيمان ـ گچ ، آهك و …… )
صنايع زيست محيطي ،آب و فاضلاب و فيلتراسيون
صنايع كشاورزي
صنايع برق ، الكترونيك ،كنترل و اتوماسيون و غیره  

 پروانه پژوهش‌

بكارگيري استعدادها و امكانات علمي، صنعتي و معدني در جهت نيل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهاي صنايع و معادن كشور از طريق ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي صنعتي و معدني كاربردي.

پروانه پژوهش چیست ؟

پروانه اي است كه پس از اخذ جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي ومعدني و انجام ساير اقدامات لازم (طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه كه در زمان اخذ جواز تاسيس به متقاضي ارائه گرديده است) از سوي دارنده جواز تاسيس، توسط سازمان صنايع و معادن استانها صادر مي گردد.

مراحل و شرح اقدامات برای صدور جواز :
1. تكميل فرم درخواست و ارسال آن به سازمان
2. تكميل پرسشنامه وارايه آن همراه با مدارك موردنياز به سازمان صنايع و معادن
3. بررسي پرسشنامه ومدارك ضميمه توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوري سازمان و انجام امتياز بندي (در صورت عدم كسب امتياز 180، ارسال پاسخ منفي با ذكر دليل)
4. بازديدكارشناسي از مركز پژوهش توسط اداره آموزش و فنآوري سازمان سازمان صنايع و معادن استان
5. طرح در شوراي پژوهشهاي صنعتي و معدني به منظور تصويب پروانه پژوهش
6. صدور پروانه پژوهش توسط سازمان صنايع و معادن استان 
مدارك مورد نیاز:
1. فرم درخواست صدور پروانه پژوهشي با ذكر فعاليت پژوهشي موردنظر و گرايش ان
2. فرم پرسشنامه
3. يك برگ تصوير از اخرين مدرك تحصيلي ،يك برگ تصوير شناسنامه يك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان ) مربوط به اعضاي هيات مديره و يا همكاران مركز پژوهشي(مدارك تحصيلي مي بايستي ليسانس و بالاتر و مرتبط با زمينه پژوهشي مورد نظر باشد.)
4. يك برگ تصوير اساسنامه شركت
5. يك برگ تصوير ثبت شركت درروزنامه رسمي
6. تصوير اگهي اخرين تغييرات درشركت در روزنامه رسمي
7. رزومه كاري هيات مديره شركت و همكاران مركز پژوهشي
8. فرم درخواست تمايل به همكاري با مركز پژوهشي توسط همكاران مركز پژوهشي

sabte-sherkat-m-18.jpg

 جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني

به كارگيري استعدادها و امكانات علمي، صنعتي و معدني در جهت نيل به ساخت داخل، رفع مشكلات و تنگناهاي صنايع و معادن كشور از طريق ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي صنعتي و معدني كاربردي.

مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني:

مركزي است كه انجام پژوهشهاي فني- مهندسي در زمينه صنايع و معادن و كاربرد آن رابراي واحدهاي توليدي هم در مراحل قبل و هم در حين توليد بعهده دارد اين مركز مي تواند داراي بخشهاي پژوهش، طراحي آزمايشگاه و همچنين كارگاه پژوهشي باشد.

جواز تاسيس مركز پژوهشهاي صنعتي و معدني:

مجوزي است حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني، زمينه فعاليت پژوهشي و ... كه پس ازبررسي كارشناسي و دارا بودن شرايط لازم از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادرخواهد شد.
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست به شماره و دريافت دستورالعمل مربوطه وارسال مدارك لازم به سازمان صنايع و معادن
2. بررسي مدارك توسط سازمان صنايع ومعادن
3. صدور جواز تاسيس توسط سازمان صنايع و معادن استان

مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي :
1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي مورد نظر وگرايش ان
2. ارائه يك برگ تصويراخرين مدرك تحصيلي (متقاضي يا متقاضيان مي بايستي داراي مدرك تحصيلي ليسانس به بالا بوده ومدرك تحصيلي انها مرتبط بازمينه پژوهشي مورد نظر باشد)
3. ارائه يك برگ تصوير شناسنامه
4. ارائه يك برگ تصوير پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان)
5. ارائه رزومه كاري و شغلي
مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي :
1. فرم درخواست صدور مجوز با ذكر فعاليت پژوهشي موردنظر و گرايش ان
2. ارائه يك تصوير از اخرين مدرك تحصيلي ،يك برگ تصوير شناسنامه يك برگ تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( ويژه اقايان ) مربوط به اعضاي هيات مديرهو همكاران مركز پژوهشي
3. ارائه يك برگ تصويراظهارنامه ثبت شركت
4. ارائه يك برگ تصوير ثبت شركت درروزنامه رسمي
5.ارائه اخرين اگهي تغييرات درروزنامه رسمي
6. ارائه رزومه كاري هيات مديره شركت
 

پروانه فني مهندسي در بخش صنعت و معدن:

سازماندهي ، نظارت برايجاد رشد و توسعه واحدهاي فني مهندسي در جهت بهره برداري از توانمنديهاي آنها در بخش صنعت و معدن

تعاريف : پروانه واحد فني مهندسي ـ مجوزي است كه پس از اخذ جواز فني و مهندسي ، ثبت شركت ، ايجاد دفتر فني مهندسي ، فراهم نمودن امكانات لازم و ارائه فعاليتهاي مناسب و قابل قبول در زمينه تخصصي مربوطه و بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي ، از طرف سازمان صنايع ومعادن استان صادر مي گردد .

شرايط متقاضيان پروانه فني مهندسي :

كليه متقاضيان اعم از حقيقي و حقوقي كه داراي جواز واحد فني مهندسي يا داراي مجوز از شوراي انفورماتيك يا سازمان برنامه و بودجه هستند و حداقل يكسال از تاريخ صدور آن گذشته باشد و در زمان درخواست پروانه ، اعتبار آن منقضي نشده باشد ، مي توانند نقاضاي صدور پروانه فني مهندسي نمايند .

شرايط كلي:

ـ دارا بودن شرايط موجود در بند ضوابط صدور جواز فني مهندسي

ـ كسب حداقل 300 امتياز بر اساس جدول مرتبط با زمينه تخصصي

ـ ثبت رسمي مؤسسه يا شركت با موضوع مرتبط با زمينه تخصصي

ـ وجود حداقل يكنفر با مدرك كارشناسي و پنج سال سابقه كار در زمينه تخصصي مورد تقاضا كه از بين اعضاء اصلي متقاضيان جواز واحد فني مهندسي باشند .

ـ سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط با زمينه تخصصي كه مراحل اجرايي خود را طي كرده باشد .

ـ دارا بودن حداقل امكانات لازم جهت ارائه خدمات فني مهندسي از قبيل دفتر كار مناسب ، لوازم دفتري ، آرشيو فني ، كتابخانه ، تجهيزات نقشه كشي ، كامپيوتر و لوازم جانبي آن .
تبصره : واحد فني مهندسي داراي پروانه فني مهندسي بعد ازسه سال از طرف سازمان صنايع و معادن استان مورد ارزيابي و تعيين صلاحيت مجدد قرار مي گيرد . در صورت احراز شرايط ، كسب امتياز لازم و ارائه مدارك انجام فعاليتهاي قابل قبول مهندسي ، پروانه آن تمديد مي گردد و درغير اينصورت باطل خواهد شد .

- دارندگان جواز تأسيس و پروانه فني مهندسي بايد اطلاعات و آمارهاي مورد نيازسازمان صنايع و معادن يا وزارت صنايع و معادن و پرسشنامه هاي سالانه ارسال شده از سوي دفتر پژوهش و فناوري و آموزش را تكميل نمايند.
مراحل و شرح اقدامات :
1. تكميل فرم درخواست به شماره از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي ( متقاضي )و ارسال به سازمان صنايع و معادن
2. تكميل فرم پرسشنامه به شماره وارايه مدارك موردنياز و به سازمان صنايع ومعادن جهت بررسي
3. بررسي مدارك ارائه شده توسط كارشناسان اداره آموزش و فنآوري سازمان
4. بازديد كارشناسي ازواحد فني و مهندسي توسطاداره آموزش و فنآوري سازمان و اعلام و تطبيق مستندات ارائه شده با وضعيت موجود در شركت
5. درصورتيكه مدارك ارائه شده با شرايط موجود شركت و دستورالعمل واحدهاي فني و مهندسي مطابقت داشته باشدمدارك براي بررسي وتاييد نهايي به مديريت ارسال ميگردد
درغيراين صورت مدارك براي رفع نواقص به متقاضي ارجاع داده مي شود
6. صدور پروانه فني و مهندسي
مدارك موردنياز:
1. فرم درخواست
2. فرم پرسشنامه
3. عضويت در يكي از تشكلهاي مهندسي يا صنعتي و تاييد فعاليت متقاضي در ارائه خدمات فني مهندسي در زمينه مورد درخواست
4. تصاويرمدرك تحصيلي ،شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت دايم(ويژه آقايان) 3 نفر از اعضاي هيات مديره با مدرك مرتبط در زمينه فعاليت فني مهندسي مورد تقاضا
5. تصوير دوره هاي تخصصي گذارنده
6. تصوير قراردادهاي به اتمام رسيده از زمان صدورجواز فني مهندسي و همچنين حسن انجام كار يكي از قراردادهاي ارايه شده
7. تصوير اظهار نامه ثبت شركت در روزنامه رسمي
8. تصويراگهي آخرين تغييرات شركت ، در روزنامه رسمي
9. نشاني كامل پستي ثبت شده متقاضي در آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي متقاضي به همراه كدپستي 10 رقمي

 

نظرات 22

مهمان - زهرا روی جمعه, 17 دی 1395 17:59

با سلام , منظور از صورتجلسه مجمع عمومی یا عادی سالانه چیست؟

با سلام , منظور از صورتجلسه مجمع عمومی یا عادی سالانه چیست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 17 دی 1395 17:59

سلام , صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده : در این صورتجلسات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین تعیین می گردند و همچنین در صورت لزوم انتخاب روزنامه و تصویب حساب شرکت صورت می گیرد .

سلام , صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده : در این صورتجلسات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین تعیین می گردند و همچنین در صورت لزوم انتخاب روزنامه و تصویب حساب شرکت صورت می گیرد .
مهمان - پینار روی یکشنبه, 12 دی 1395 01:37

سلام و خسته نباشید , جهت ثبت شرکت های تعاونی باید برای نام آن از کجا مجوز گرفت؟

سلام و خسته نباشید , جهت ثبت شرکت های تعاونی باید برای نام آن از کجا مجوز گرفت؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 12 دی 1395 01:39

سلام , جهت ثبت شرکتهای تعاونی ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد.

سلام , جهت ثبت شرکتهای تعاونی ابتدا باید نام پیشنهادی از مراجع وزارت تعاون طی نامه ای جداگانه درخواست گردد.
مهمان - شراره روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:32

سلام و خسته نباشید , شماره ثبت شرکتهایی که در تهران به ثبت میرسند چند رقمی است؟

سلام و خسته نباشید , شماره ثبت شرکتهایی که در تهران به ثبت میرسند چند رقمی است؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:32

سلام دوست عزیز, شماره ثبت شرکتهایی که درحال حاضر در تهران به ثبت می رسند شامل یک شماره 5 رقمی می باشد.

سلام دوست عزیز, شماره ثبت شرکتهایی که درحال حاضر در تهران به ثبت می رسند شامل یک شماره 5 رقمی می باشد.
مهمان - یحیی روی جمعه, 03 دی 1395 18:47

سلام و خسته نباشید , جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی چیست؟

سلام و خسته نباشید , جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 03 دی 1395 18:48

سلام, مجوزي است حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني، زمينه فعاليت پژوهشي و ... كه پس ازبررسي كارشناسي و دارا بودن شرايط لازم از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادرخواهد شد.

سلام, مجوزي است حاوي اطلاعات پايه اي از قبيل مشخصات نيروي انساني، زمينه فعاليت پژوهشي و ... كه پس ازبررسي كارشناسي و دارا بودن شرايط لازم از سوي سازمان صنايع و معادن استان صادرخواهد شد.
مهمان - نعیم روی سه شنبه, 30 آذر 1395 19:00

سلام وخسته نباشید , سابقه موثر یک فرد به چه معناست؟

سلام وخسته نباشید , سابقه موثر یک فرد به چه معناست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 30 آذر 1395 19:01

سلام, سابقه موثر یک فرد عبارت است ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می شود.

سلام, سابقه موثر یک فرد عبارت است ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می شود.
مهمان - طاها روی جمعه, 26 آذر 1395 00:44

سلام و خسته نباشید, ثبت شرکتهای بازرگانی به چند نوع هستند؟

سلام و خسته نباشید, ثبت شرکتهای بازرگانی به چند نوع هستند؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 26 آذر 1395 00:45

ثبت شرکتهای بازرگانی به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص است.

ثبت شرکتهای بازرگانی به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص است.
مهمان - سامان احمدی روی یکشنبه, 21 آذر 1395 16:59

سلام و خسته نباشید , سلام چقدر طول میکشه اسم یک شرکت ثبت بشه؟

سلام و خسته نباشید , سلام چقدر طول میکشه اسم یک شرکت ثبت بشه؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 21 آذر 1395 17:00

سلام , مدت زمان مشخص شدن نام شرکت در تهران حدود 24 الی 48 ساعت می باشد.

سلام , مدت زمان مشخص شدن نام شرکت در تهران حدود 24 الی 48 ساعت می باشد.
مهمان - الهه روی چهارشنبه, 17 آذر 1395 17:23

سلام و خسته نباشید , آیا برای ثبت برند باید جواز تاسیس راهم ارائه دهیم؟

سلام و خسته نباشید , آیا برای ثبت برند باید جواز تاسیس راهم ارائه دهیم؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 17 آذر 1395 17:23

سلام , جواز تاسیس برای ثبت برند نیز یکی از مدارک مورد نیاز بشمار می آید.

سلام , جواز تاسیس برای ثبت برند نیز یکی از مدارک مورد نیاز بشمار می آید.
مهمان - وجیهه الله وردی روی یکشنبه, 14 آذر 1395 22:13

سلام و خسته نباشید , موضوعاتی که نیاز به اخذ وجوز ندارند کدامند؟

سلام و خسته نباشید , موضوعاتی که نیاز به اخذ وجوز ندارند کدامند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 14 آذر 1395 22:13

سلام , طراحی اختصاصی و غیر اختصاصی فروشگاه اینترنتی و پرتال های شرکتی و سازمانی
ارائه خدمات میزبانی وب
نصب و و راه اندازی انواع سرور های اختصاصی ایرانی و خارجی
ارائه میزبانی هاست
ارائه سرویس ها و راه کارهای پهنای باند
انتقال دانش راه اندازی سرور و طراحی وب
تست امنیت سایت
و.....
برای راهنمایی های بیشتر در مورد موضوعات بدون نیاز به مجوز با کارشناسان ثبت هما تماس بگیرید.

سلام , طراحی اختصاصی و غیر اختصاصی فروشگاه اینترنتی و پرتال های شرکتی و سازمانی ارائه خدمات میزبانی وب نصب و و راه اندازی انواع سرور های اختصاصی ایرانی و خارجی ارائه میزبانی هاست ارائه سرویس ها و راه کارهای پهنای باند انتقال دانش راه اندازی سرور و طراحی وب تست امنیت سایت و..... برای راهنمایی های بیشتر در مورد موضوعات بدون نیاز به مجوز با کارشناسان ثبت هما تماس بگیرید.
مهمان - سیما کمالی روی سه شنبه, 09 آذر 1395 16:58

سلام و خسته نباشید ,جواز تاسیس چیست؟

سلام و خسته نباشید ,جواز تاسیس چیست؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 09 آذر 1395 17:00

سلام , جواز تاسیس نوعی موافقت اصولی از طرف سازمان صنایع و معادن می باشد که پس از ارائه طرح توجیهی و قبول آن توسط کارشناس، از اداره مذکور صادر می گردد.

سلام , جواز تاسیس نوعی موافقت اصولی از طرف سازمان صنایع و معادن می باشد که پس از ارائه طرح توجیهی و قبول آن توسط کارشناس، از اداره مذکور صادر می گردد.
مهمان - سینا روی شنبه, 06 آذر 1395 17:14

سلام , جواز فنی مهندسی در بخش صنعت و معدن چه نوع مجوزی است؟

سلام , جواز فنی مهندسی در بخش صنعت و معدن چه نوع مجوزی است؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 06 آذر 1395 17:14

سلام, مجوزي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادرمي گردد .

سلام, مجوزي است كه پس از بررسي هاي كارشناسي در صورت احراز شرايط بر اساس مفاد دستورالعمل واحدهاي فني مهندسي جهت متقاضيان از طرف سازمان صنايع و معادن استان صادرمي گردد .
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر