ثبت شرکت با همکاری اتباع خارجی در ایران

چنانچه شریک خارجی شخص یا اشخاص باشد ، حداکثر میزان سهم ایشان ٤٩% می باشد و این مطلب بعد از تصویب لایحه قانون گذاری به لحاظ مطالب به وجود آمده در کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است، بنابراین خارجیان می توانند برای ثبت شرکت در ایران اقدام نموده ولی میزان سهم ایشان می تواند حداکثر ٤٩% سهام باشد.

برای ثبت شرکت خارجی با شخص یا شرکت ایرانی مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

1. ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد.
2. امضای فرد خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران
3. تعیین میزان سرمایه شرکت به گونه ای که کمتر از ده هزار دلار امریکا نباشد.

چنانچه شریک خارجی شرکت باشد، بازهم حداکثر میزان سهم ایشان ٤٩% می باشد مگر اینکه اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن میزان سهام بیش از ٤٩ % موافقت کند که لازمه این موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به میزان ٤٩% خارجی و ٥١ % ایرانی قابل بررسی و اجرا می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با همکاری شریک خارجی :

١- ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی
٢- ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی
٣- ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
٤- ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع
٥- ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و خارجی مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران
٦- دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل
٧- معرفی فقط یک نماینده جهت عضویت در هیات مدیره در شرکت شرف تاسیس و حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره آن شایان ذکر است هر شرکت می تواند فقط یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی نماید.
٨- ترجمه و اصل اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر توسط شرکت خارجی به نماینده شرکت بطوریکه در تمامی موارد نماینده اختیار تام داشته باشد.
٩- سرمایه شرکت ایرانی می بایست مطابق با ٥١% سرمایه شرکت خارجی باشد و سرمایه شرکت در شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی می باشد.
١٠- امضائ نماینده و مهر شرکت خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس که از طرف شرکت سمائ در اختیار شما گذاشته می شود.
١١- اساسنامه ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی می باشد که در ذیل قسمت لاتین نماینده شرکت خارجی و در ذیل اوراق قسمت فارسی شرکا ایرانی امضا می نمایند.

چنانچه دوشرکت ایرانی و خارجی قصد مشارکت و جوینت ونچر داشته باشند تمامی مراحل ان مانند یازده مورد فوق می باشد با این فرق که اوراق ایرانی نیازی به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در واحد دارائی قمست اتباع خارجه دارد که در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مشارکت مطالب را با شرکت سما در میان بگذارید.

نمونه معرفی نامه اول

احتراما آقای ...................... فرزند .................. به نمایندگی این شرکت جهت حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره در شرکت در شرف تاسیس .............. به حضور معرفی می گردد.

مهر و امضا شرکت خارجی


معرفی نامه دوم

اداره محترم ثبت شرکتها

احتراما این شرکت ضمن موافقت خود جهت تاسیس شرکت در شرف تاسیس در ایران آقای .............. فرزند ............ را به نمایندگی خود با حق توکیل به غیر جهت عضویت در هیات مدیره شرکت در شرف تاسیس .............. به حضور معرفی می نماید ضمنا نامبرده در کلیه موارد ثبت از این شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر را دارد.

نمونه امضا نماینده شرکت نمونه امضا شرکت خارجی

هر دونامه فوق به لاتین و با ترجمه فارسی ضمیمه باشد.

تمامی ترجمه ها باید به تایید سفارت ایران در کشور متبوع برسد.

sabte-sherkat-b-4.jpg

نحوه ثبت شرکتهای خارجی

تذکر1 : دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
تذکر 2 : ماده (۱) قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت شده فارغ‌ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.براساس بند (ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی را در ایران تا نسبت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران خارجی ثبت کنند.
ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشعار می‌دارد «در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.» تا ۱۰۰ درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را دارد.
با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه‌گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند) می‌توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند.

جهت ثبت شرکتهای خارجی ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی الزامی است:

١- اظهارنامه ثبت.
٢- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
٣- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت درایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل درایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن‌ها.
۴- داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکت‌ها باید به فارسی نوشته شود و حاوی نام کامل شرکت نوع شرکت از قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی شرکت و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاض و سایر موارد مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب سال ١٣١٠ باشد.
اساسنامه شرکت واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکزی اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضای از طرف شرکت دارند تصدیق گردد وامضا آن‌ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا در انجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکت‌ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می‌نماید بعداز طی مراحل فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت شرکت‌ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه‌های یومیه تهران منتشر نماید:
١- خلاصه اساسنامه شرکت
٢- اسم نماینده عمده شرکت درایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن‌ها.
٣- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
۴- اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه‌های مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمائید .
شماره تماس :44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

برای آشنایی با مزایای ثبت شرکت می توانید فواید ثبت شرکت را دنبال کنید.

 

نظرات 4

مهمان - محمدیاری روی شنبه, 04 دی 1395 14:45

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت با همکاری شریک خارجی نیازی به معرفی نامه است؟

سلام وخسته نباشید, آیا برای ثبت شرکت با همکاری شریک خارجی نیازی به معرفی نامه است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 04 دی 1395 14:45

سلام , بله نیاز به دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل میباشد.

سلام , بله نیاز به دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل میباشد.
مهمان - علی نامی روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:16

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت خارجی با شرکت ایرانی چه مدارکی نیاز است؟

سلام وخسته نباشید , برای ثبت شرکت خارجی با شرکت ایرانی چه مدارکی نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:17

سلام,
1. ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد.
2. امضای فرد خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران
3. تعیین میزان سرمایه شرکت به گونه ای که کمتر از ده هزار دلار امریکا نباشد.

سلام, 1. ترجمه و کپی از تمامی صفحات پاسپورت فرد خارجی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد. 2. امضای فرد خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکتهای ایران 3. تعیین میزان سرمایه شرکت به گونه ای که کمتر از ده هزار دلار امریکا نباشد.
مهمان
سه شنبه, 01 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر