ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش دوم)

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول)> اوراق مربوط به تأسیس شرکتها که می بایست بررسی شوند آورده شده است، در ادامه می خوانید.

متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید و مسئول حسابداري ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد.

1.مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید.
2.با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق الثبت متعلقه را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متصدي مربوطه ارسال می دارد.
3.متصدي مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین شده تهیه و به متقاضیان تحویل می دهد که وجه آنرا به حساب جاري بانک ملی واریز نماید.
4.متقاضی هزینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واریز و با فیش پرداخت مراجعه می نماید.
5. فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه می دهد.
6. فیش پرداخت در دفتر حسابداري منعکس می شود.
7. گواهی پرداخت حق الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداري صادر می شود.
8. مدارك تاسیس کلاً تحویل متقاضی می شود.
9. متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مراجعه می نماید.
10. کارشناس با ملاحظه فیش واریز حق الثبت تاسیس شرکت پیش نویس هاي تاسیس را تهیه می نماید و پس از تائید و امضاء به مسئول اداره داده می شود.
11. مسئول اداره پس از بررسی و کنترل دستورثبت در دفتر ثبت شرکتها را صادر می نماید.

اقدام بعدي ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکتها می باشد که دفتر مذکور قانونی است و به امضاي نماینده دادستان محل رسیده است یا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکتها می نماید و اقدامات زیر را انجام می دهد:

1- اخذ کارت شناسایی متقاضیان
2- تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه
3- احراز هویت متقاضیان
4-  اخذ امضاء از متقاضیان درذیل ثبت دردفتر
5- تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است.
6- در صورتیکه سرمایه شرکت غیر منقول و منقول داراي شماره باشد در اسناد مالکیت اموال مورد
انتقال امضاء اخذ می گردد.
7– تعیین شماره ثبت شرکت.
8- نوشتن شماره ثبت دراظهارنامه و شرکتنامه شرکت واسنادمالکیت اموال متعلق به شرکت
9- اسناد مالکیت به امضاي رئیس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر دفتر اسناد رسمی است (در امور شرکتها)
می رسد.
10- مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و در روي آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید یک نسخه
اساسنامه و شرکتنامه و اظهار نامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحویل مؤسسین می گردد در صورتی که
سند مالکیت هم وجود داشته باشد به مدیران تحویل می گردد.
11- نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردید جهت
تحریر به اطاق تایپ ارسال می دارد.

اقدام نهائی یا تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد، که داراي مراحل زیراست:

• تحریر پیش نویس آگهی در سه نسخه.
• مقابله توسط متصدي.
• در نسخه دوم آگهی تاسیس توسط ممیز مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین می شود (ماده 6 نظامنامه
قانون تجارت) بر طبق تعرفه.
• مسئول اداره پس از درج آگهی هاي تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می نماید.
• پس از درج اسم شرکت در دفتراندیکاتور آگهی صادر می شود.
• ضمن تحویل نسخه اول آگهی به مدیران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی راهنمائی لازم می شوند.
• نسخه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهی طی نامه اي در دو نسخه به اداره آگهی هاي وزارت ارشاد
اسلامی به منظور درج آن در روزنامه ارسال می گردد.
• نامه وزارت ارشاد اسلامی بلافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و یک
نسخه (پیش نویس) نامه در پرونده نگهداري می شود.

چنانچه شرکت در خارج از حوزه ثبتی داراي شعبه باشد:

• طی نامهاي محل و وقوع شعبه شرکت را به همراه یک نسخه از کلیه مدارك، اظهارنامه، اساسنامه و یک نسخه آگهی
تاسیس به اداره ثبت محل جهت ثبت آن در اداره ثبت مزبور ارسال می گردد.
• پیش نویس عنوان نامه اداره ثبت محل شعبه پس از ثبت مجدد در دفتر اندیکاتور در پرونده نگهداري می شود.
• اوراق مزبور پس از ثبت در دفتر ارسال مراسلات تحویل نامه رسان می شود تا به مراجع مربوط در قبال رسید تحویل
نماید.
• در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري تهران مسئول بایگانی پرونده جدید التاسیس را با شماره ثبت و نوع و اسم شرکت در دفتر کل مخصوص که نشان دهنده کل پرونده هاي موجود می باشد با قید تاریخ ثبت به ترتیب ذیل کلاسه پرونده را در پوشه مشخص می نماید.
• مسئول تعیین نام شرکت تاسیس شده را در دفاتر تعیین نام در ردیف نام انتخاب شده منعکس می نماید و پس از سه ماه دفتر را به وزارت امور اقتصادي و دارائی جهت انعکاس در کامپیوتر ارسال می دارد.
• پرونده متشکله مجدداً به بایگانی اداره عودت داه می شود و در ردیف تعیین شده ضبط و بایگانی می شود.
• با توجه به مراحل مذکور ثبت یک شرکت با تابعیت ایرانی خاتمه یافته تلقی می شود.

 

نظرات 4

مهمان - نامداری روی شنبه, 04 دی 1395 14:59

سلام و خسته نباشید , فیش پرداختی برای تعیین نام را به چه کسی باید تحویل داد؟

سلام و خسته نباشید , فیش پرداختی برای تعیین نام را به چه کسی باید تحویل داد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 04 دی 1395 15:00

سلام , باید فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه دهید.

سلام , باید فیش پرداخت را به مسئول حسابداري ارائه دهید.
مهمان - شادی سروری روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:23

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود نیاز به جند نفر شریک است؟

سلام و خسته نباشید , در شرکت های با مسئولیت محدود نیاز به جند نفر شریک است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی یکشنبه, 07 آذر 1395 21:23

سلام , این نوع شرکت ها حداقل با 2 نفر شریک قابل ثبت میباشند.

سلام , این نوع شرکت ها حداقل با 2 نفر شریک قابل ثبت میباشند.
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر