ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت(بخش اول)

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار خریداري نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند. مسئول مربوطه مدارك تأسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکتها ارسال می کند و ممیز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تأسیس را می بایست از جهات زیر کنترل نماید.

1. شرکت از کدامیک از انواع شرکتها است.
2. شرکتنامه واظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظرمی باشد یا خیر.
3. چنانچه مدارك ثبت ناقص تنظیم شده است، دستور رفع نقص به مؤسسین می دهد. 
4. در صورت تکمیل اوراق تأسیس، در صورتی که مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم، از اداره مذکور استعلام گردد.
5. با وصل موافقت نامه از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهاي زیر را انجام می دهد.
6. مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر.
7. در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد، ثبت شرکت بلا اشکال می باشد.
8. چنانچه شرکت در شرف تأسیس در سایر شهرستانهاي ایران شعبه داشته باشد، می بایست براي هر شعبه یک نسخه از
مدارك تأسیس اضافه از مؤسسین أخذ گردد.
9. موضوع فعالیت شرکت چیست و در ارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد.
10. معمولاً در ارتباط با وظایف قانونی:

وزارت راه و ترابري (در خصوص حمل ونقل)
وزارت نفت (در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز)
وزارت ارشاد اسلامی (در خصوص چاپخانه و تبیلغات و آژانسهاي مسافرتی- فیلم و امور سینمایی)
سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص حمل و نقل دریائی)
بیمه (در خصوص بیمه گري)
بانک مرکزي (در خصوص بانکداري)
شوراي عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه (در خصوص کامپیوتر- سخت افزار)
مجمع امور صنفی (در خصوص موضوع واردات و صادرات)

اتحادیه هاي صنفی با توجه به موضوع شرکت مؤسسین می بایست مجوز لازم قبل از ثبت اخذ نمایند

1. در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي
مسئول اداره به وزارت و یا سازمان مربوطه ارسال می دارد.
2. با وصول مجوز ثبت از مراجع مذکور موضوعات زیر توسط ممیز کنترل می شود.
3. اسامی شرکاء ومؤسسین و میزان سرمایه هریک از شرکاء. 
4. تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارك به وزارت اطلاعات انعکاس می یابد.
5. پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده در اوراق انطباق داده می شود.
6. جمع حق الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس باشد.
7. نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده 95 قانون تجارت را ممیزمی نماید.
8. مشخص نمودن نقدي یا غیرنقدي شرکت.
9. در صورت نقدي بودن سرمایه شرکت رسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارك بشود.

sabt-sherkat-bc1.jpg

10. در صورتی که سرمایه شرکت غیرنقدي است :
- سرمایه غیرنقدي منقول است یا غیر منقول.
- چنانچه منقول است، از انواعی است که داراي شماره شهربانی باشد یا خیر.
11. در صورتی که داراي شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال در دفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد:
- استعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف وعدم بازداشت.
- استعلام از دارائی و گمرك از نظر عدم بدهی.
12. چون مسئولیت شرکاء در ازاي سرمایه غیر نقدي مسئولیت تضامنی است امضاء کلیه شرکاء لازم است (طبق ماده 98
قانون تجارت)
13. در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی، ملاحظه اسناد جزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه
مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی.
14. چنانچه منقول دیگري باشد لیست سهم الشرکه که غیرنقدي هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء (رعایت
ماده 98 قانون تجارت) صورتجلسه مجمع.
15. چنانچه سرمایه شرکت غیرمنقول است - مشخص نمودن نوع آن.
16. کارخانه – مزروعی – مسکونی - تجارتی.
17. چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد.
18. استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازاي مبلغ..................... ریال که متقاضیان
اظهار داشتهاند. 
19. استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه ازاداره ثبت مربوطه.
20. استعلام ازاداره تامین اجتماعی.
21. در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی.
22. استعلام از شهرداري
23. اخذ مدارك متعلقات مورد انتقال مانند: آب و برق و تلفن از متقاضیان و اخذ مفاصا حساب ازادارات مذکور.
24. استعلام از منابع طبیعی مبنی ازعدم ملی شدن (قانون جنگلها ومراتع کشور).
25. استعلام از هیئت هفت نفري محل وقوع ملک.
26. پس از کنترل مدارك وموضوعات اشاره شده بلامانع بودن انتقال غیرمنقول به شرکت و تائید سرمایه غیرنقدي شرکت.
27. متقاضی دوبرگ خلاصه معامله انتقال املاك ثبت شده و یا ثبت نشده را پس از خریداري به کارشناس ارائه می دهد.
28. کارشناس (ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاك
ثبیتی تنظیم می نماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال می گردد.
29. پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام می یابد ( رعایت ماده100 قانون تجارت)
30. اسامی مدیر یا مدیران و اشخاصی که حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولیت محدود درج شده است با
اولین صورتجلسه مؤسسین و شرکاء تطبیق داده می شود(ماده 104 و 105 قانون تجارت)
31. کنترل نحوه تقسیم سود.
32. کنترل به موقع رسیدگی به حسابهاي شرکت
33. رعایت ماده 114 قانون تجارت - مورد انحلال شرکت
34. تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن.
35. کنترل امضاء کلیه شرکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهارنامه.
36. بررسی اساسنامه و کنترل آن وتطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه.
37. وظایف مجمع عمومی عادي شرکت و وظایف مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره درج شده در اساسنامه با قانون
تجارت مواد 94 الی 115 قانون تجارت تطبیق می شود و پس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط شرکاء (ماده 108 قانون تجارت) کارشناس یا ممیز، دستور وصول الثبت به شعبه حسابداري صادرمی نماید.
38. متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداري مراجعه می نماید و مسئول حسابداري ثبت
شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد. 
برای خواندن ادامه مطلب ثبت شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت (بخش دوم) را دنبال کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - هادی روی شنبه, 04 دی 1395 15:03

سلام و خسته نباشید , اتحادیه های صنفی در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده باشند باید چه کار کرد؟

سلام و خسته نباشید , اتحادیه های صنفی در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده باشند باید چه کار کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی شنبه, 04 دی 1395 15:03

سلام , در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي مسئول اداره به وزارت ویا سازمان مربوطه ارسال می دارد.

سلام , در صورتی که مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضاي مسئول اداره به وزارت ویا سازمان مربوطه ارسال می دارد.
مهمان - زهرا کافی روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:26

سلام , ممیز شرکت ها اوراق مربوط به تاسیس شرکت را از چه جهات کنترل میکنند؟

سلام , ممیز شرکت ها اوراق مربوط به تاسیس شرکت را از چه جهات کنترل میکنند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:27

سلام , از جهات زیر:
1. شرکت از کدامیک از انواع شرکتها است.
2. شرکتنامه واظهارنامه تکمیل وارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت موردنظرمی باشد یا خیر.
3. چنانچه مدارك ثبت ناقص تنظیم شده است دستوررفع نقص به مؤسسین می دهد.
4. در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتی که مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت
صنعتی ) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم ازاداره مذکور استعلام گردد.
5. با وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهاي زیررا انجام میدهد.
6. مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر.
7. در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفتهباشد ثبت شرکت بلا اشکال می باشد.
8. چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهاي ایران شعبه داشته باشد می بایست براي هر شعبه یک نسخه از مدارك تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد.
9. موضوع فعالیت شرکت چیست ودرارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد.

سلام , از جهات زیر: 1. شرکت از کدامیک از انواع شرکتها است. 2. شرکتنامه واظهارنامه تکمیل وارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت موردنظرمی باشد یا خیر. 3. چنانچه مدارك ثبت ناقص تنظیم شده است دستوررفع نقص به مؤسسین می دهد. 4. در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتی که مؤسسین موافقت با نام شرکت را از (ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم ازاداره مذکور استعلام گردد. 5. با وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهاي زیررا انجام میدهد. 6. مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر. 7. در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفتهباشد ثبت شرکت بلا اشکال می باشد. 8. چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهاي ایران شعبه داشته باشد می بایست براي هر شعبه یک نسخه از مدارك تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد. 9. موضوع فعالیت شرکت چیست ودرارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد.
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر