چگونگی اخذ کارت بازرگانی

 

تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شرکتها ، مالیكت صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز در اداره ثبت شرکتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.
• سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
• پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
• یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
• فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
• فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی

چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد لازم برای اخذ کارت بازرگانی :

سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شرکتها ومالكیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تكمیل و امضا نمایید.هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) كه تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد، این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه می باشد. امروزه با وجود دستگاههایی از قبیل فتوكپی، فاكس و امثالهم وجود دفتر كپیه ضروری به نظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شرکتها پلمپ می شود و تاجر طبق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید. این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود كه در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.برای اخذ كارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وكل) باشند، بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگی ١٠٠ برگی ٢٠٠ برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شرکتها اقدام و یك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضروری است . در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات در شركت ضروری می باشد.
حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذكور در شعب بانك ملی معین اقدام و رسید پرداخت به واحد مربوطه به همراه سایر مدارك ارائه گردد .در صورتی كه امور توسط وكیل انجام می پذیرد ارائه وكالت نامه رسمی نیز ضروری می باشد، پس از تهیه مدارك فوق متقاضی به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.

در این مرحله انجام كار در اداره ثبت شرکتها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نكات زیر جهت دریافت كارت بازرگانی الزامی است:

امضای دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر و سه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركتی بودن، زدن مهر شركت روی آن امضا ،وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل ، كارمزد و واریزی ثبت شرکتها و حق الوكاله وكیل ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت پس از تكمیل مدارك بالا و تسلیم آنها به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسناد و مدارك به شرح بالا مراحل زیر را به دنبال می كنید.
ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسلیمی از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خیابان طالقانی جنب سفارت امریكا تشریف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضای معرفی نامه به اداره سوء پیشینه و دریافت فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را می نمایید.
سپس بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعه تا از شما انگشت نگاری به عمل آید.فرمهای مخصوص كارت بازرگانی را تایپ و تنظیم به شركت تحویل می دهید و در مورد مراحل بعدی مشورت می نمایید.از میان فرمها یك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابی جهت شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری می توانید به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحویل فرمایید و اگر شركت جدیدالتاسیس باشد می بایست از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در صورت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد.

sabte-sherkat-c-3.jpg

١- ( فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و شخصی بودن امضا را گواهی می نمایید.

٢- در مورد كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.

٣- مهمترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر:

- فرمهای تایپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است

- اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت

- اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی

- اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه

- مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است

- اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص

- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات

- اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی

- اصل و دو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن و به همراه مبلغ دویست و شصت هزار تومان وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی
ابطال كارت بازرگانی
متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نیاز جهت ابطال كارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقوقی ):

1. تقاضای شركت در ٢ نسخه
2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شركتها مبنی
انحلال شركت :
1. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
2. اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

تذكر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال كارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات كل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزی كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر٢- كلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار كافی است
.
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه كثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم كافی می باشد.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 29

مهمان - چرخکار روی دوشنبه, 20 دی 1395 10:59

سلام وخسته نباشید , آیا شرکتی که کار نمیکند هم باید دفاتر پلمپ کند؟

سلام وخسته نباشید , آیا شرکتی که کار نمیکند هم باید دفاتر پلمپ کند؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 20 دی 1395 11:00

سلام , شرکتی که کار نمیکند و درآمدی ندارد موظف به دریافت دفاترمالی خود هستند وبرای اینکه عدم فعالیت خودرا به اداره مالیات اعلام نماید باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره مالیات بدهد.

سلام , شرکتی که کار نمیکند و درآمدی ندارد موظف به دریافت دفاترمالی خود هستند وبرای اینکه عدم فعالیت خودرا به اداره مالیات اعلام نماید باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره مالیات بدهد.
مهمان - بهروز روی چهارشنبه, 15 دی 1395 02:52

سلام وخسته نباشید , سیستم مادرید چگونه اداره میشود؟

سلام وخسته نباشید , سیستم مادرید چگونه اداره میشود؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 15 دی 1395 02:53

سلام , این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود.

سلام , این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود.
مهمان - هانیه روی جمعه, 10 دی 1395 20:02

سلام وخسته نباشید , بعد از ثبت شرکت برای پرداخت 2 در هزار سرمایه شرکت در دارایی چه مدت زمان وجود دارد؟

سلام وخسته نباشید , بعد از ثبت شرکت برای پرداخت 2 در هزار سرمایه شرکت در دارایی چه مدت زمان وجود دارد؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 20:03

سلام دوست عزیز, به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ تاسیس 2 ماه زمان وجود دارد که نسبت به پرداخت 2 در 1000 سرمایه ی شرکت در دارایی مربوط به حوزه ی جغرافیایی شرکت اقدام نمود.

سلام دوست عزیز, به طور قانونی پس از ثبت شرکت و از تاریخ تاسیس 2 ماه زمان وجود دارد که نسبت به پرداخت 2 در 1000 سرمایه ی شرکت در دارایی مربوط به حوزه ی جغرافیایی شرکت اقدام نمود.
مهمان - بهارک روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:46

سلام وخسته نباشید, آیا برای ابطال کارت بازرگانی باید اصل کارت بازرگانی را هم همراه داشته باشیم؟

سلام وخسته نباشید, آیا برای ابطال کارت بازرگانی باید اصل کارت بازرگانی را هم همراه داشته باشیم؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 20:46

سلام دوست عزیز, بله اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم آن لازم است.

سلام دوست عزیز, بله اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم آن لازم است.
مهمان - حسین روی یکشنبه, 05 دی 1395 19:26

سلام و خسته نباشید , موسسات غیر تجاری به چند نوع میباشند؟

سلام و خسته نباشید , موسسات غیر تجاری به چند نوع میباشند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 05 دی 1395 19:27

سلام , موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.
2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

سلام , موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند : 1. موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. 2. موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.
مهمان - الهام حمیدی روی سه شنبه, 30 آذر 1395 00:22

سلام و خسته نباشید ,ثبت برند چه فوایدی داره؟

سلام و خسته نباشید ,ثبت برند چه فوایدی داره؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 30 آذر 1395 00:23

فواید ثبت برند:
1. مشتریان محصولات را از هم تشخیص می دهند
2. محصولات و خدمات شرکت ها از هم متمایز می شود
3. یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی برای ایجاد شهرت است
4. از برند مطرح شده حمایت قانونی می کند و سو استفاده از آن برای اشخاص ثالث پیگرد قانونی دارد
5. با طی کردن مراحل قانونی اجازه استفاده از برند را می توان به اشخاص ثالث داد و از این طریق کسب درآمد کرد
6. برای اعطای نمایندگی جزء ضروری می باشد

فواید ثبت برند: 1. مشتریان محصولات را از هم تشخیص می دهند 2. محصولات و خدمات شرکت ها از هم متمایز می شود 3. یکی از ابزارهای مهم در بازاریابی برای ایجاد شهرت است 4. از برند مطرح شده حمایت قانونی می کند و سو استفاده از آن برای اشخاص ثالث پیگرد قانونی دارد 5. با طی کردن مراحل قانونی اجازه استفاده از برند را می توان به اشخاص ثالث داد و از این طریق کسب درآمد کرد 6. برای اعطای نمایندگی جزء ضروری می باشد
مهمان - پیمان روی جمعه, 26 آذر 1395 00:46

سلام و خسته نباشید , ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت چیست؟

سلام و خسته نباشید , ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت چیست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 26 آذر 1395 00:46

سلام, ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت ذکر امور بازرگانی در موضوع فعالیت شرکت است .

سلام, ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت ذکر امور بازرگانی در موضوع فعالیت شرکت است .
مهمان - حسن عسگری روی یکشنبه, 21 آذر 1395 17:00

سلام و خسته نباشید , گواهی ثبت اختراع چیست؟

سلام و خسته نباشید , گواهی ثبت اختراع چیست؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 21 آذر 1395 17:01

سلام , گواهی ثبت اختراع یا (پتنت)هر کشور مبین حق انحصاری است که توسط دولت آن کشور برای مدت زمان محدود تعریف شده که به مخترع اعطا می شود.

سلام , گواهی ثبت اختراع یا (پتنت)هر کشور مبین حق انحصاری است که توسط دولت آن کشور برای مدت زمان محدود تعریف شده که به مخترع اعطا می شود.
مهمان - محمد روی یکشنبه, 14 آذر 1395 22:11

برای ثبت برند بین المللی به چه سایتی باید مراجعه شود؟

برای ثبت برند بین المللی به چه سایتی باید مراجعه شود؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 14 آذر 1395 22:12

سلام , MADRID SYSTEM / http://WWW.WIPO.INT

سلام , MADRID SYSTEM / WWW.WIPO.INT
مهمان - محسن روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:19

سلام و خسته نباشید ع کارت بازرگانی در شرکت به اسم چه کسی صادر میشود؟

سلام و خسته نباشید ع کارت بازرگانی در شرکت به اسم چه کسی صادر میشود؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:19

سلام , در اشخاص حقوقی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل صادر میشود.

سلام , در اشخاص حقوقی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل صادر میشود.
مهمان - سونا بشیری روی سه شنبه, 09 آذر 1395 16:59

سلام و خسته نباشید , کارت بازرگانی اشخاص حقوقی به نام چه کسی صادر میشود؟

سلام و خسته نباشید , کارت بازرگانی اشخاص حقوقی به نام چه کسی صادر میشود؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 09 آذر 1395 17:00

سلام , در اشخاص حقوقی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل صادر میشود.

سلام , در اشخاص حقوقی کارت بازرگانی به نام مدیرعامل صادر میشود.
مهمان - متین فرهادی روی یکشنبه, 24 مرداد 1395 16:55

وقت بخیر
شرایط اخذ کارت رو می خواستم بدونم؟

وقت بخیر شرایط اخذ کارت رو می خواستم بدونم؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 24 مرداد 1395 17:01

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
حداقل سن 23
حداقل مدرک دیپلم
کارت پایان خدمت
داشتن کد اقتصادی

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی حداقل سن 23 حداقل مدرک دیپلم کارت پایان خدمت داشتن کد اقتصادی
مهمان - دیبا قاسمی روی سه شنبه, 05 مرداد 1395 08:46

خسته نباشید
مدرک تحصیلی چه تاثیری رو مراحل اخذ کارت بازرگانی داره؟

خسته نباشید مدرک تحصیلی چه تاثیری رو مراحل اخذ کارت بازرگانی داره؟
ثبت شرکت هما روی سه شنبه, 05 مرداد 1395 10:04

با سلام و احترام
برا ی شرکت در کلاسها مورد نیاز است

با سلام و احترام برا ی شرکت در کلاسها مورد نیاز است
مهمان - احمدمحسنی فر روی دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 08:53

سلام و خسته نباشید ، میخوام کارت بازرگانی برای شرکتم بگیرم و تازه تاسیس هست شنیدم به شرکتهایی زیر یکسال فعالیت کارت تعلق نمیگیرد؟ راهنمایی فرمایید چکار کنم ؟

سلام و خسته نباشید ، میخوام کارت بازرگانی برای شرکتم بگیرم و تازه تاسیس هست شنیدم به شرکتهایی زیر یکسال فعالیت کارت تعلق نمیگیرد؟ راهنمایی فرمایید چکار کنم ؟
ثبت شرکت هما روی چهارشنبه, 09 دی 1394 16:41

با سلام خدمت شما ،شرط گرفتن کارت بازرگانی گرفتن مفاصا حساب از دارایی می باشد.

با سلام خدمت شما ،شرط گرفتن کارت بازرگانی گرفتن مفاصا حساب از دارایی می باشد.
مهمان - محمد صالح هاشمی روی چهارشنبه, 09 دی 1394 08:53

با سلام من در شهراصفهان هستم ودر سال 92 یک شرکت در زمینه مسئولیت محدود ثبت کرده ام الان قصد دارم برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کنم ایا با توجه به اینکه میخوام کارت بازرگانی شخصی بگیرم نیازی به تشکیل پزونده گواهی ارزش افزوده هست؟

با سلام من در شهراصفهان هستم ودر سال 92 یک شرکت در زمینه مسئولیت محدود ثبت کرده ام الان قصد دارم برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کنم ایا با توجه به اینکه میخوام کارت بازرگانی شخصی بگیرم نیازی به تشکیل پزونده گواهی ارزش افزوده هست؟
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر