صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزانه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
برای ثبت هر صورتجلسه فرمت و قانون خاصی برای تهیه و تنظیم صورتجلسه وجود دارد که در مقالات مختلف توضیحات کامل قرار دادیم که شما عزیزان می توانید از این فرمها برای تنظیم صورتجلسات خود استفاده نمائید.
نام شرکت :...........................
شماره ثبت شرکت :................. شناسه ملی : ...................................
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (یاعادی فوق العاده ) شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ................ در تاریخ ...................... ساعت .................. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود ) تشکیل گردید
الف : در اجرای ماده101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1 – خانم /آقای ........................ به سمت رئیس جلسه
2 – خانم / آقای .........................به سمت ناظر جلسه
3 – خانم / آقای ....................... به سمت ناظر جلسه
4 – خانم / آقای ....................... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند
ب : در خصوص دستور جلسه :
1 – انتخاب مدیران
2 – انتخاب بازرسین
3 – اتخاب روزنامه کثیرالانتشار
4 – تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ب-1 – اعضای هیات مدیره عبارتند از
خانم / آقای ................. کد ملی ......................
خانم / آقای ................. کد ملی ......................
خانم / آقای ................. کد ملی ...................... برای مدت دو سال انتخاب و به امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند . مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
ب-2 – با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای ..................... کد ملی .......................به سمت بازرس اصلی خانم/ آقای ....................... کد ملی ........................... به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ب- 3 – روزنامه کثیرالانتشار ............................ جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .
ب – 4 – پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ................ مورد تصویب قرار گرفت .
کلیه اعضاء هیات مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم .
امضاء هیات رئیسه : رئیس جلسه ............... ناظر جلسه ........... ناظر جلسه .............. منشی جلسه ..................
ج :به خانم / آقای .................. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رئیسه : رئیس جلسه ................. ناظر جلسه .................... ناظر جلسه .............................. منشی جلسه
امضاء اعضای هیئت رئیسه :
1 - ...............................
2 - ................................
3 - ...............................
4 - ...........................
امضاء بازرسین : بازرس اصلی بازرس علی البدل

sabte-sherkat-b-8.jpg

تذکرات در خصوص این صورتجلسه :

1 – در صورتی که دستور جلسه برای مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.
2 – نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد.
3 – زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
4 – اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
5 – چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع برسد.
6 – صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود
7 – صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود
8 – در صورتی مه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت ( ماده 99 ) الزامی است .
9 – در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل شرکتها شود
10 – نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
11 – صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
12 – کپی برابر اصل کارت ملی هیات مدیره و بازرسین
13 – اشخاص حقوقی : کپی آخرین روزنامه رسمی و شناسنامه ملی و کپی برابر اصل کارت ملی نماینده
14 – در صورت حقوقی بودن بازرسین برگ نمایندگی و معرفی شخصیت حقیقی و اعلام کد ملی فرد در معرفی نامه الزامی است .
در صورت هر گونه مشکل و یا هر نوع انجام کار ثبتی می توانید با مشاورین ثبت شرکت هما تماس حاصل کنید.
شماره های تماس :

44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

 

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - هدایتی روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:20

سلام و خسته نباشید, آیا در صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید نام سهامدارن نوشته شود؟

سلام و خسته نباشید, آیا در صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص باید نام سهامدارن نوشته شود؟
اپراتور ثبت هما روی سه شنبه, 07 دی 1395 21:20

سلام دوست عزیز, بله باید نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

سلام دوست عزیز, بله باید نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
مهمان - زهرا سادات روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:59

سلام و خسته نباشید , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه چه زمانی میباشد؟

سلام و خسته نباشید , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه چه زمانی میباشد؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 10 آذر 1395 10:59

سلام , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

سلام , زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر