فرم اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص حتما باید فرم اظهارنامه را تکمیل و با مدارک ارسال نمائید، تکمیل کردن اظهارنامه در ثبت شرکت سهامی خاص یکی از دشوارترین قسمت های ثبت شرکت است که نیاز به صرف زمان و وقت بسیار دارد یک نمونه از فرم اظهار نامه در این مقاله برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته شده است.

اظهارنامه ثبت شركتهاي سهامي خاص:

1- نام شركت ........................................................ تاريخ تنظيم اظهار نامه
2- موضوع شركت ..........................................
3- مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام: سرمايه شركت مبلغ ............. ريال نقد و مبلغ 0 ريال غير نقد، .................. ريالي ............... با نام و منقسم به ... سهم ........ ريالي كه ............. سهم با نام عادي و 0 سهم بي نام مي باشد.
4- ميزان سهام و تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است در مورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدي اطلاع حاصل نمود.
مبلغ ............... ريال بابت سرمايه شركت طي گواهي شماره ..................................................... پرداخت گرديده و مبلغ ................. ريال در تعهد سهامداران مي باشد.
5- مركز اصلي شركت: ..............................................................
6- نشاني كامل شعب و كد پستي شركت و نام مديران آن: .................................................
7- مدت شركت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
8- مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء دارند آقاي ................ به سمت مدير - عضو اصلي، آقاي ................. به سمت رئيس هيئت مديره، خانم ................. به سمت نايب رئيس هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند. در این قسمت اعضا و درج سمت ها به دقت وارد می شوند.
9- كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاي .......................... همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري به امضاي ............................. همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
10- نام مديرعامل، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت
آقاي / خانم .............. كد ملي ..................آدرس:.................................................. تلفن همراه ..................... پست الكترونيك ..................................
در این قسمت آدرس محل سکونت قید می شود. 
حدود اختيارات: طبق اساسنامه
11- بازرسان اصلي و علي البدل شركت
آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........به سمت بازرس اصلي و آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي ......... به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.
12- اساسنامه شركت سهامی خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ...........مؤسسين شركت به تصويب رسيده است.
13- نام روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهي ابرار
14- هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بي نام و محل امضاء موسسين:
اشخاص حقيقي:
1- نام و نام خانوادگي آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........امضاء
2- آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش.ش ...........ت.ت ............. صادره از ............. به نشاني ................................. كدپستي ......... امضاء ......
3- آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش.ش ...........ت.ت ............. صادره از ............. به نشاني ................................. كدپستي ......... امضاء ......
تکمیل این فرم و ارسال آن برای اداره ثبت شرکتها از ملزومات ثبت شرکت سهامی خاص می باشد.
در اظهار نامه مالیاتی باید سعی بر این داشته باشید نشانی ،سمت ها و موضوع و کلیه میزان سهام را به صورت دقیق و بدون مغایرت با مدارک تکمیل نمایید.
شایان ذکر است به دلیل اینکه نباید بازرسین هیچ نسبی با اعضا داشته باشند لذا آدرس محل سکونت آنها باید با دقت وارد گردد.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - هادی روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:22

سلام وقت بخیر, موسسات غیر انتفاعی چه نوع موسساتی میباشند؟

سلام وقت بخیر, موسسات غیر انتفاعی چه نوع موسساتی میباشند؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:22

سلام دوست عزیز, موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل شده اند و مانند انجمن ها و اتحادیه ها و احزاب میباشند .

سلام دوست عزیز, موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل شده اند و مانند انجمن ها و اتحادیه ها و احزاب میباشند .
مهمان - صالحی روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:07

سلام ,آیا بازرسین میتوانند با اعضا شرکت نسبتی داشته باشند؟

سلام ,آیا بازرسین میتوانند با اعضا شرکت نسبتی داشته باشند؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:07

سلام, نخیر بازرسین نباید هیچ نسبتی با اعضا داشته باشند و باید در هنگارم تکمیل فرم آدرس محل سکونت آنها با دقت وارد شود.

سلام, نخیر بازرسین نباید هیچ نسبتی با اعضا داشته باشند و باید در هنگارم تکمیل فرم آدرس محل سکونت آنها با دقت وارد شود.
مهمان
دوشنبه, 02 مهر 1397

کد امنیتی تصویر