فرم اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص حتما باید فرم اظهارنامه را تکمیل و با مدارک ارسال نمائید ،تکمیل کردن اظهارنامه در ثبت شرکت سهامی خاص یکی ازدشوارترین قسمت های ثبت شرکت است که نیاز به صرف زمان و وقت بسیار دارد یک نمونه از فرم اظهار نامه در این مقاله برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته شده است.
فرم اظهارنامه

اظهارنامه ثبت شركتهاي سهامي خاص

1 - نام شركت........................................................ تاريخ تنظيم اظهار نامه
2 - موضوع شركت ..........................................
3 - مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتيكه سهام ممتاز مورد نظر با تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام : سرمايه شركت مبلغ ............. ريال نقد و مبلغ 0 ريال غير نقد ، .................. ريالي ............... با نام و منقسم به ... سهم ........ ريالي كه .............سهم با نام عادي و 0 سهم بي نام مي باشد.
4 - ميزان سهام و تعهد هريك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در آن واريز شده است در مورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيفيت آورده غيرنقدي اطلاع حاصل نمود.
مبلغ...............ريال بابت سرمايه شركت طي گواهي شماره ..................................................... پرداخت گرديده و مبلغ .................ريال در تعهد سهامداران مي باشد.
5- مركز اصلي شركت :..............................................................
6 - نشاني كامل شعب و كد پستي شركت و نام مديران آن : .................................................
7 - مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
8 - مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء دارند آقاي ................ به سمت مدير -عضو اصلي ،آقاي ................. . به سمت رئيس هيئت مديره ،خانم ................. به سمت نايب رئيس هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند. در این قسمت اعضا و درج سمت ها به دقت وارد میشوند
9 - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاي .......................... همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري به امضاي ............................. همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
10 - نام مديرعامل ، شماره ملي و حدود اختيارات آن در شركت
آقاي / خانم .............. كد ملي ..................آدرس :.................................................. تلفن همراه ..................... پست الكترونيك ..................................
در این قسمت آدرس محل سکونت قید میشود
حدود اختيارات : طبق اساسنامه
11 - بازرسان اصلي و علي البدل شركت
آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........به سمت بازرس اصلي و آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي ......... به سمت بازرس علي البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.
12 - اساسنامه شركت سهامی خاص مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ...........موسسين شركت به تصويب رسيده است.
13- نام روزنامه هاي كثيرالانتشار شركت جهت درج آگهي ابرار
14 - هويت كامل و اقامتگاه موسسين و تعداد سهام بانام و بي نام و محل امضاء موسسين :
اشخاص حقيقي :
1 - نام و نام خانوادگي آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........امضاء
2- آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........امضاء ......
3 - . آقاي / خانم .............. به شماره ملي ................... فرزند .................... ش ش ...........ت ت ............. صادره از............. به نشاني ................................. كدپستي .........امضاء ......
تکمیل این فرم و ارسال آن برای اداره ثبت شرکتها از ملزومات ثبت شرکت سهامی خاص میباشد .
در اظهار نامه مالیاتی باید سعی بر این داشته باشید نشانی ،سمت ها و موضوع و کلیه میزان سهام را به صورت دقیق و بدون مغایرت با مدارک تکمیل نمایید.
شایان ذکر است به دلیل اینکه نباید بازرسین هیچ نسبی با اعضا داشته باشند لذا آدرس محل سکونت آنها باید با دقت وارد گردد.
همانطور که قبلا خاطر نشان کرده بودیم ثبت شرکت کاری است تخصصی و دارای پیچیدگی های خاصی میباشد که برای افراد اطلاع از آن و انجام روند آن کاربسیار دشوار میباشد برای سهولت در ثبت و انجام کارهای ثبت شرکت در مدت زمان بسیار کم میتوانید با مشاوران و کارشناسان ما در موسسه تدبیر اندیشان ژیهات تماس حاصل فرمایید .
ارتباط با ما با شماره های :
44979434 خط ویژه
09128963121
09120219377

 

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - هادی روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:22

سلام وقت بخیر, موسسات غیر انتفاعی چه نوع موسساتی میباشند؟

سلام وقت بخیر, موسسات غیر انتفاعی چه نوع موسساتی میباشند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 08 دی 1395 21:22

سلام دوست عزیز, موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل شده اند و مانند انجمن ها و اتحادیه ها و احزاب میباشند .

سلام دوست عزیز, موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل شده اند و مانند انجمن ها و اتحادیه ها و احزاب میباشند .
مهمان - صالحی روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:07

سلام ,آیا بازرسین میتوانند با اعضا شرکت نسبتی داشته باشند؟

سلام ,آیا بازرسین میتوانند با اعضا شرکت نسبتی داشته باشند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی پنج شنبه, 11 آذر 1395 17:07

سلام, نخیر بازرسین نباید هیچ نسبتی با اعضا داشته باشند و باید در هنگارم تکمیل فرم آدرس محل سکونت آنها با دقت وارد شود.

سلام, نخیر بازرسین نباید هیچ نسبتی با اعضا داشته باشند و باید در هنگارم تکمیل فرم آدرس محل سکونت آنها با دقت وارد شود.
مهمان
جمعه, 03 آذر 1396

کد امنیتی تصویر