اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش اول)

بخش اول
نام ...... موضوع ...... مدت و مركز اصلي شركت
ماده 1: نام شركت (سهامي خاص)

ماده 2: موضوع فعاليت شركت عبارت است از:
...........................................................
ماده 3: مدت شركت:
از تاريخ به مدت نامحدود تعيين شده است.
ماده 4: مركز اصلي شركت و شعبه هاي آن:
مركز اصلي شركت: ............................................................................................................
تبصره: هيئت مديره مي تواند مركز قانوني شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبه هايي را تاسيس نمايد.

بخش دوم
سرمايه و سهام

ماده 5: سرمايه
سرمايه نقدي شركت مبلغ ......... ريال منقسم به ..... سهم ......... ريالي كه .......... سهم بانام و ......... سهم بي نام مي باشد و مبلغ .............. ريال نقداً پرداخت و مبلغ ................... ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده 6: پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام:
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده 5 برحسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين مي شود پرداخت مي گردد و در اين مورد هيئت مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7: اوراق سهام
كليه سهام شركت با نام / بی نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شركت كه از طرف هيئت مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد.

ماده 8: گواهي نامه موقت سهام
تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده 9: غيرقابل تقسيم بودن سهام
سهام شركت غيرقابل تقسيم مي باشد مالكين مشاع مكلفن كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده 10: انتقال سهام بانام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مديره. نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يا نمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر مركزي شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي نمايند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام با نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده باشد و علي الاصول مواد 39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده 11: مسئوليت صاحبان سهام
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

sabt-sherkat-c3.jpg

بخش سوم
تغييرات در سرمايه شركت

ماده 12: كاهش يا افزايش سرمايه شركت
هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.
تبصره- اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هیئت مديره باشد.
ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد
در صورت افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت. ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.
بخش چهارم
مجامع عمومي
ماده 14: مقررات مشترك بين مجامع عمومي
مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي كند، هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند. در اين صورت دستورجلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
علاوه بر اين سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهامي شركت را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند. در غيراينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود، كه بارعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا 10 روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيما به دعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 15: شرايط لازم براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومي
صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور به هم رسانند و براي هر يك رأي خواهند داشت مشروط بر اين كه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.
ماده 16: محل انعقاد مجامع عمومي
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد.
ماده 17: دعوت مجامع عمومي
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.
تبصره- در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند، انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 18: دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومي به وسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد و هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعيين خواهد شد.
تبصره- دستور جلسه بايد در آگهي دعوت به طور خلاصه ذكر گردد. مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.
ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي
فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
ماده 20: وكالت و نمايندگي
در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

 ادامه مواد اساسنامه را شرکت سهامی خاص را در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص (بخش دوم) دنبال کنید.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - فرزادغفاری روی جمعه, 10 دی 1395 02:27

برای دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی در شرکتهای سهامی خاص به چه طریقی میشود؟

برای دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی در شرکتهای سهامی خاص به چه طریقی میشود؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 02:27

سلام دوست عزیز, دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.

سلام دوست عزیز, دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.
مهمان - آرشام روی جمعه, 12 آذر 1395 20:23

سلام ,در شرکت سهامی خاص صاحبان سهام تاچه اندازه مسئولیت دارند؟

سلام ,در شرکت سهامی خاص صاحبان سهام تاچه اندازه مسئولیت دارند؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 12 آذر 1395 20:24

سلام , مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.

سلام , مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر