اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود

در ثبت شرکت با موضوعات مختلف نوع شرکت نیز تغییر می کند، در این نوع موارد باید به این موضوع دقت کرد که در ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص تفاوت های بسیاری وجود دارد که برای ثبت هر یک از این شرکتها باید مراحل مختلف و مدارک مختلفی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.ا

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1 – تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
2 – شرکت نامه
3 – اساسنامه
4 – صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
5 – فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا
6 - اخذ مجوز و ارائه مجوز در صورت نیاز

شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود و همچنیین دو نفر بازرس نیز به جز سهامداران حتما معرفی نمایند. .
1 - اظهار نامه شرکت سهامی خاص
2- اساسنامه شرکت سهام خاص
3 - صورت جلسه
4 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است
5 - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
6 - گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است .

در تنظیم اوراق ثبتی برای هریک از انواع شرکتهای نام برده شده اساسنامه شرکت مهم ترین عنوان را در برمی گیرد، اساسنامه در هر شرکت اصول و قوانین مربوط به آن شرکت را تشریح می نماید و می بایست هر شرکت در چهارچوب اساسنامه خود عمل کند، در شرکتهای با مسئولیت محدود اساسنامه شامل 26 ماده و 2 تبصره و در شرکتهای سهامی خاص 64 ماده و 11 تبصره می باشد که برای آشنایی بیشتر با اساسنامه شرکتها در ادامه این دوتوع اساسنامه آورده شده است:

sabte-sherkat-c-3.jpg

اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود:

ماده 1 . نام و نوع شركت : شركت ................................................... با مسئوليت محدود .

ماده 2 . موضوع فعاليت شركت عبارت است از : .......................................................................

ماده 3 . مركز اصلي شركت : .....................................................................................................
تبصره 1 : هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.

ماده 4 . سرمايه شركت مبلغ ...................... ريال كه مشتمل بر ............. ريال سرمايه نقدي0 ريال سرمايه غيرنقدي مي باشد.

ماده 5 . مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6 . تابعيت شركت : تابعيت شركت ايراني است .

ماده 7 . دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي از طريق پست سفارشي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
تبصره 2 . در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 7 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 8 . وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده :
الف : استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.
ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.
ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.
د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 9 . وظايف مجمع عمومي فوق العاده :
الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.
ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.
ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.
د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.

ماده 10 . تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 11 . هيئت مديره شركت مركب از ..... نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.

ماده 12 . هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد. ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.

ماده 13 . جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 14 . دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك - سفته - بروات و عقود اسلامي و قراردادها با امضاي ............... همراه مهر شرکت و اوراق عادي و اداري با امضاء ............................... همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.

ماده 15 . اختيارات نماينده قانوني شركت :
مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:
امور اداري از هر قبيل انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه ، تعيين پرداخت حقوق و هزينه ها، رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب ، انتصاب و استخدام متخصصين ، كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها ، بانكها و اشخاص، خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها ، اشخاص ، شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها،هزينه ها،مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه، در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل، دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.

ماده 16 . سال مالي شركت :
از 1/1 هر سال شروع و در پايان همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس شركت است.

ماده 17 . مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.

ماده 18 . هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.

ماده 19 . هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 20 . تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.

ماده 21 . فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.

ماده 22 . شركت مطابق مواد قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 23 . در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده 24 . اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده 25 . در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 26 . اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و در جلسه مورخ ................... به تصويب مجمع عمومي موسسين/فوق العاده رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی تنظیم سایر اوراق ثبت شرکتها با مشاوران موسسه ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمایید.
02144979434
09128963121
09120219377این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 4

مهمان - فدایی روی جمعه, 10 دی 1395 02:32

سلام وخسته نباشید , شرکت های با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی میباشند؟

سلام وخسته نباشید , شرکت های با مسئولیت محدود چه نوع شرکتی میباشند؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 10 دی 1395 02:33

سلام دوست عزیز, شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

سلام دوست عزیز, شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
مهمان - مرامی روی جمعه, 12 آذر 1395 20:33

سلام . خسته نباشید, وظایف مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود چیست؟

سلام . خسته نباشید, وظایف مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های با مسئولیت محدود چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی جمعه, 12 آذر 1395 20:34

سلام , وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از:
1- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.
2- تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.
3- افزايش يا تقليل سرمايه شركت.
4- تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت

سلام , وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از: 1- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه. 2- تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت. 3- افزايش يا تقليل سرمايه شركت. 4- تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت
مهمان
دوشنبه, 20 آذر 1396

کد امنیتی تصویر