چگونگی ثبت نمایندگی شرکت های خارجی


شرکت های خارجی که در کشور خود به صورت قانونی شناخته و به ثبت رسیده اند با توجه به شرایط تعیین شده و چهارچوب قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی ایران می تواند اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود کند.

اخذ نمایندگی شرکت قبل و بعد از انقلاب:

قبل از انقلاب : منعی برای ثبت شرکت های خارجی و یا شعبه ای از آن ها و نمایندگی قبل از انقلاب وجود نداشت و هیچ تفکیکی بین آن ها وجود نداشت.

بعد از انقلاب: طبق اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران دادن امتیاز ثبت شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و... به خارجیان ممنوع می باشد که در این راستا نخست وزیر وقت شهید رجایی در تاریخ 8/1/1360 نامه شماره 83240 از شورای نگهبان قانون اساسی سوال نمودند و شورای نگهبان قانون اساسی در تاریخ 2/2/1360 اعلام داشت شرکت های خارجی که قرارداد قانونی با ایران منعقد نمودند در همان حدود قراردادهای منغقد شده می توانند فعالیت های خود راطبق ماده ی 3قانون ثبت شرکت ها به ثبت شرکت خود در ایران بپردازند که این امر با اصل قانون اساسی مغایرت ندارد و این گونه با رعایت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 81قانون اساسی با ارائه ی معرفی نامه ی دستگاه ذیربط وقرار داد و مدارک ثبت شرکت ثبت می شدند.به این صورت این قانون به تصویب مجلس شوراي اسلامی و شوراي نگهبان قانون اساسی رسید.

چگونه نمایندگی شرکت خارجی را بگیریم؟ را حتما بخوانید.

زمینه های فعالیت شرکت های خارجی :

1-ارائه ی خدمات پس از فروش کالا : زمانی که شرکت های خارجی به فروش کالا به اشخاص ایرانی می پردازند می توانند برای دادن خدمات پس از فروش در ایران به ثبت شعبه یا نمایندگی بپردازند.
2-زمانی که بین افراد خارجی و ایرانی قراردادی بسته می شود برای قسمت اجرائی این قرار داد می توانند تقاضای ثبت نمایندگی یا شعبه داشته باشند
3-دسته ای از شرکت های خارجی مایل به سرمایه گذاری در ایران هستند که این عمل به دو صورت شکل می گیرد :
الف)شرکت های خارجی می توانند برای ارتباط مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق ثبت شرکت یا نمایندگی خود درایران و یا با سهیم شدن در شرکت های تجاری می توانند به سرمایه گذاری بپردازند
ب)در چهارچوب مقرارات قانون مصوب آذرماه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی و تسلیم مدارک می توانند در این راستا فعالیت داشته باشند.
4-در صورتی که شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام امور مربوطه در کشور های خارجی انتخاب شده باشند می توانند طبق قرارادادهای منعقد شده و با ارائه ی مدارک لازم به ثبت شعبه یا نمایندگی خد در ایران بپردازند
5-این دسته از شرکت ها می توانند به ثبت نمایندگی یا شعبه خود در ایران بپردازند : شرکت های خارجی صادر کننده ی محصولات غیر نفتی مانند کشاورزی،صنعتی،صنایع دستی و....شرکت هایی که قصد انتقال دانش فنی را به اشخاص ایرانی دارند
6-شرکت های خارجی که برای ارائه خدمات با دستگاه های دولتی در ارتباط هستند مانند خدمات حمل نقل هوایی،زمینی،دریایی با اخذ مجور از سازمان های ذیربط و همچنین برای فعالیت در زمینه های بانکی با اخذ جواز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به فعالیت می باشند.

مسئولیت شعبه شرکت خارجی :

نمایندگی یا شعبه شرکت های خارجی طبق ماده 2آئین نامه اجرایی قانون ثبتشان تابع شرکت اصلی هستند و مستقیما وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند و لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت ها پای شرکت اصلی خواهد بود و در صورت لزوم باشد پاسخگو باشد.

مسئولیت نماینده خارجی :

هنگامی که شخص حقیقی یا حقوقی نماینده یک شرکت خارجی می شود بر اساس قرارداد نمایندگی وظایف را عهده دار می شود و همچنین نسبت به تمام وظایف انجام شده خود عهده دار می شود.لازم به ذکر است که اداره ی امور نمایندگی ثبت شده باید توسط چند شخص حقیقی مقیم ایران طبق آئین نامه ی اجرای قانون ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی باشد.
طبق ماده ی 8 آئین نامه ی اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی،نمایندگان موظفند گزارش فعالیت خود را به همراه صورت های مالی خود به مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط تحویل دهند.

وظایف شعبه شرکت خارجی شامل موارد زیر می شود :

1-در صورت لغو مجوز از سوی مرجع ذی صلاح باید انحلال شعبه صورت بگیرد.
2-فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران یه همراه صورت های مالی حسابرسی شده باید تا 4ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه ذیربط تحویل داده شود.
3-شعبه یا نمایندگی توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران اداره شود.

تفاوت شعبه و نمایندگی خارجی :

شعبه یکی از واحد های یک شرکت است و می تواند در فاصله ی زیادی از مرکز اصلی خود فروش و خدمات خود را ارائه و گسترش دهد. میزان اختیارات شعبه توسط شرکت اصلی تعیین می شود و همچنین مسئ.لیت حقوقی شغبه بر عهده ی شرکت اصلی است.
نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی بخشی از وظایف شرکت خارجی رابه طور مستقل برعهده داشته و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت خارجی :

1-درخواست کتبی شرکت
2-کپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن
3-آخرین گزارش تایید شده ی مالی شرکت
4-گزارش اطلاعات شرکت :
-اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
-بیان ضرورت و دلایل ثبت شعبه در ایران
-تعیین نوع و حدود اختیارات در محل فعالیت
-چگونگی تامین منابع مالی برای اداره ی شعبه
-نیروی انسانی مورد نیاز خارجی و ایرانی
-اظهارنامه و تصدیق ثبت شرکت خارجی
-اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
-ارائه ی تعهد نامه مبنی بر انحلال شعبه در صورت تشخیص لغو شعبه توسط مراجع ذی صلاح
-کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.

مدارک لازم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی :

شخص حقیقی

ترجمه ی فارسی اسناد و مدارک زیر به همراه نسخه ی اصلی باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود :
-قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
-شناسنامه
-آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی
-سابقه ی فعالیت متقاضی در ارتباط با قرار داد نمایندگی
-تصویر اساسنامه ی شرکت خارجی به همراه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات درج شده در مراجع ذیربط
-بیان دلیل و ضرورت اخذ نمایندگی و گزارش فعالیت شرکت خارجی
-آخرین گزارش تایید شده ی شرکت خارجی
-در صورت عقد قرارداد ارائه ی معرفی نامه وزارت خانه ذیربط
-اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی
-تصدیق ثبت شرکت خارجی
-اختیارنامه ی نمایندگان شرکت خارجی
- کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود

شخص حقوقی :

-تصویر قرار داد نمایندگی با شرکت خارجی
-تصویر اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی
-روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
-روزنامه ی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده در مورد مدیران
-ارائه سابقه شخص حقوقی در زمینه ی قرار داد
-آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت خارجی مورد نظر برای نمایندگی و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
-بیان دلیل و ضرورت اخذ نمایندگی و گزارش شرکت طرف نمایندگی
-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت طرف نمایندگی
-آخرین گزارش تایید شده ی شرکت خارجی
-در صورت عقد قرارداد ارائه ی معرفی نامه وزارت خانه ذیربط
-اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی
-تصدیق ثبت شرکت خارجی
-اختیار نامه نمایندگان شرکت خارجی
-کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.

انواع ثبت شرکت در ایران را به طور دقیق با خواندن 7 نوع شرکت که می توانید ثبت کنید ،بشناسید.

ثبت هما برای پیشنهاد نام شرکت دارای بانک نام می باشد که در آن از نام هایی استفاده شده که دارای معانی زیبا هستند و از لحاظ ثبتی این اسامی از قبل استعلام گرفته شده می باشند ،بدین معنی که از این کلمات در نام شرکتهای ثبت شده به ندرت استفاده شده اند و به همین دلیل احتمال ثبت آنها بسیار بالا می باشد .
برای استفاده از بانک نام هما هم اکنون تماس بگیرید .
تماس در ساعات اداری : 02144979434 ( خط ویژه)
تماس همه روزه از 8 الی 22 : 09128963121

 

نظرات 21

مهمان - غفوری روی چهارشنبه, 15 دی 1395 19:42

سلام و خسته نباشید , آیا قبل از انقلاب برای ثبت شرکتهای خارجی منعی وجود داشت؟

سلام و خسته نباشید , آیا قبل از انقلاب برای ثبت شرکتهای خارجی منعی وجود داشت؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 15 دی 1395 19:54

سلام , قبل از انقلاب منعی برای ثبت شرکت های خارجی و یا شعبه ای از آن ها و نمایندگی قبل از انقلاب وجود نداشت و هیچ تفکیکی بین آن ها وجود نداشت.

سلام , قبل از انقلاب منعی برای ثبت شرکت های خارجی و یا شعبه ای از آن ها و نمایندگی قبل از انقلاب وجود نداشت و هیچ تفکیکی بین آن ها وجود نداشت.
مهمان - بهزاد عبدی روی چهارشنبه, 17 آذر 1395 19:02

سلام و خسته نباشید , مسئولیت شعبه شرکت خارجی چیست؟

سلام و خسته نباشید , مسئولیت شعبه شرکت خارجی چیست؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 17 آذر 1395 19:02

سلام , نمایندگی یا شعبه شرکت های خارجی طبق ماده 2آئین نامه اجرایی قانون ثبتشان تابع شرکت اصلی هستند و مستقیما وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند و لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت ها پای شرکت اصلی خواهد بود و در صورت لزوم باشد پاسخگو باشد.

سلام , نمایندگی یا شعبه شرکت های خارجی طبق ماده 2آئین نامه اجرایی قانون ثبتشان تابع شرکت اصلی هستند و مستقیما وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهند و لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت ها پای شرکت اصلی خواهد بود و در صورت لزوم باشد پاسخگو باشد.
مهمان - بهاران روی پنج شنبه, 27 آبان 1395 08:56

شرایط ثبت نمایندگی یه شرکت خارجی در ایران چیست ؟

شرایط ثبت نمایندگی یه شرکت خارجی در ایران چیست ؟
ثبت شرکت هما روی پنج شنبه, 27 آبان 1395 12:45

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی :
برای کسب اطلاعات کامل و دقیق به آدرس http://zhihat.com/blog/224-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C مراجعه نمایید

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی : برای کسب اطلاعات کامل و دقیق به آدرس http://zhihat.com/blog/224-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C مراجعه نمایید
مهمان - مختار کریمی روی چهارشنبه, 19 آبان 1395 04:50

سلام و خسته نباشید
آیا ثبت شرکت های خارجی در ایران همانند زمان قبل از انقلاب ممکن است؟

سلام و خسته نباشید آیا ثبت شرکت های خارجی در ایران همانند زمان قبل از انقلاب ممکن است؟
اپراتور ثبت هما روی چهارشنبه, 19 آبان 1395 04:50

سلام نخیر بر طبق اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران دادن امتیاز ثبت شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و... به خارجیان ممنوع می باشد .

سلام نخیر بر طبق اصـل 81 قـانون اساسـی جمهوري اسلامی ایران دادن امتیاز ثبت شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و... به خارجیان ممنوع می باشد .
مهمان - یوسف جهانی روی پنج شنبه, 01 مهر 1395 12:51

سلام چه جوری میتونم کد فراگیر اتباع خارجی بگیرم لطفا راهنمایی کنید؟

سلام چه جوری میتونم کد فراگیر اتباع خارجی بگیرم لطفا راهنمایی کنید؟
ثبت شرکت هما روی پنج شنبه, 01 مهر 1395 13:13

با سلام خدمت شما دوست گرامی
برای انجام این کار به سامانه طرح جامع مالیاتی- سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کرده و پس از دریافت کلیه مراحل ثبت سامانه می توانید از کد فراگیر استعلام و یا ثبت نام کد فراگیر نمائید

با سلام خدمت شما دوست گرامی برای انجام این کار به سامانه طرح جامع مالیاتی- سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کرده و پس از دریافت کلیه مراحل ثبت سامانه می توانید از کد فراگیر استعلام و یا ثبت نام کد فراگیر نمائید
مهمان - مریم سلطانی روی سه شنبه, 09 شهریور 1395 17:14

مدارک ثبت نمایندگی رو میشه بگید؟

مدارک ثبت نمایندگی رو میشه بگید؟
مهمان - م.هدایتی روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:28

سلام و درود
برای گرفتن نمایندگی شرکت خارجی که توی نروژ هست آیا اسمش در ایران تغییر میکنه یا با همون نام انجام میشه؟

سلام و درود برای گرفتن نمایندگی شرکت خارجی که توی نروژ هست آیا اسمش در ایران تغییر میکنه یا با همون نام انجام میشه؟
ثبت شرکت هما روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:34

با سلام خدمت شما
نام شرکت هیچ تغییری نمیکند چون نمایندگی (شعبه ) همان شرکت نروژی در ایران است

با سلام خدمت شما نام شرکت هیچ تغییری نمیکند چون نمایندگی (شعبه ) همان شرکت نروژی در ایران است
مهمان - نسرین اعتمادی روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:25

با سلام و خسته نباشید اولین سوالم در مورد این بود که کد اتباع خارجی چند رقم می باشد و دوم اینکه چطور میشه که از صحت این کد اطلاع پیدا کرد؟

با سلام و خسته نباشید اولین سوالم در مورد این بود که کد اتباع خارجی چند رقم می باشد و دوم اینکه چطور میشه که از صحت این کد اطلاع پیدا کرد؟
ثبت شرکت هما روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:27

با سلام و احترام
1. کد اتباع خارجی حداکثر ده رقمی است. 2. لطفاً در این خصوص با سازمان امور مالیاتی کشور تماس بگیرید.

با سلام و احترام 1. کد اتباع خارجی حداکثر ده رقمی است. 2. لطفاً در این خصوص با سازمان امور مالیاتی کشور تماس بگیرید.
مهمان - سعید احمدی روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:04

سلام چه جوری میتونم کد فراگیر اتباع خارجی بگیرم لطفا راهنمایی کنید؟

سلام چه جوری میتونم کد فراگیر اتباع خارجی بگیرم لطفا راهنمایی کنید؟
ثبت شرکت هما روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:17

با سلام خدمت شما دوست گرامی
برای انجام این کار به سامانه طرح جامع مالیاتی- سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کرده و پس از دریافت کلیه مراحل ثبت سامانه می توانید از کد فراگیر استعلام و یا ثبت نام کد فراگیر نمائید.

با سلام خدمت شما دوست گرامی برای انجام این کار به سامانه طرح جامع مالیاتی- سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی مراجعه کرده و پس از دریافت کلیه مراحل ثبت سامانه می توانید از کد فراگیر استعلام و یا ثبت نام کد فراگیر نمائید.
مهمان - داوود روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:02

با سلام اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به عنوان نماینده اقدام به انجام امور اقتصادی کند چه مشکلی پیش خواهد آمد؟؟

با سلام اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به عنوان نماینده اقدام به انجام امور اقتصادی کند چه مشکلی پیش خواهد آمد؟؟
ثبت شرکت هما روی شنبه, 22 خرداد 1395 09:05

با سلام خدمت شما
اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت درایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

با سلام خدمت شما اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت درایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید محکوم به جزای نقدی خواهد شد.
مهمان - مهدی روی شنبه, 22 خرداد 1395 08:53

با سلام
قبل از تعیین نام آیا پر کردن اساسنامه و … باید انجام شود؟ در حالیکه کد رهگیری دریافت کردم و در انتظار تعیین نام هستم

با سلام قبل از تعیین نام آیا پر کردن اساسنامه و … باید انجام شود؟ در حالیکه کد رهگیری دریافت کردم و در انتظار تعیین نام هستم
ثبت شرکت هما روی شنبه, 22 خرداد 1395 08:56

با سلام و درود
بله باید کلیه مراحل را کامل انجام داده و کار را نهایی کنید، بعد از نهایی کردن کار تایید نام شما صورت می گیرد

با سلام و درود بله باید کلیه مراحل را کامل انجام داده و کار را نهایی کنید، بعد از نهایی کردن کار تایید نام شما صورت می گیرد
مهمان
یکشنبه, 01 مهر 1397

کد امنیتی تصویر