روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود ارگ وآشیانه اساتیس

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139330400901076225 تاریخ نامه اداره ثبت : 21/08/1393
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارگ وآشیانه اساتیس در تاریخ 21/08/1393 به شماره ثبت 463316 به شناسه ملی 14004534855 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت :

طراحی ونظارت واجرای پروژه های عمرانی و غیر عمرانی شامل راه وساختمان وتاسیسات مکانیکی وبرق وامور مربوطه وتسطیح اراضی وکارهای مشابه ، کانال کشی ، پل سازی و احداث وراه اندازی کارخانجات ، برسی آسیب پذیری ، تحلیل ومقاوم سازی کلیه سازه ها وشرکت در مناقصات و مزایده ها واخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارج از کشور،استفاده از وام وتسهیلات بانکی از کلیه موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ، عقدقرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وانجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی مطابق قانون جاری کشور و انجام کلیه امورتجاری مرتبط به موضوع شرکت وانجام وعرضه خدمات نظارت ساختمان در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات مورد نیاز جهت موارد فوق .

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

آدرس مرکز اصلی شرکت :

تهران خیابان اشرفی اصفهانی خیابان 22 بهمن پلاک 81 کد پستی 1473197583

سرمایه شرکت :

مبلغ 1500000 ريال می باشد .

اولین مدیران شرکت :

محمد همتی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به شماره ملی 0062952498 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه وحسین همتی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0010280545 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه و روح اله همتی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0077913302 دارنده 500000 ريال سهم الشرکه برای نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل :چک-سفته-براوات وقراردادها عقود اسلامی وکلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی : طبق اساسنامه

شماره پیگیری :

930821323997435 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر