روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود دارو درمان دنیز

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت : 139430400901074180 تاریخ نامه اداره ثبت : 20/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت مسئولیت محدود دارودرمان دنیز در تاریخ 20/07/1394 به شماره ثبت 480581 به شناسه ملی 14005289464 ثبت وامضاء ذیل دفار تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

موضوع شرکت:

مدیریت واداره داروخانه سرپایی وبیمارستانی ارائه خدمات دارویی وتامین وتوزیع دارو وتجهیزات پزشکی وملزومات مصرفی بیمارستانی پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی –اخذ وام واعتبار از کلیه بانکها وموسسات مالی –شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی – عقدقرارداد و مشارکت باکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی – شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی وخارجی – اخذ واعطای نمایندگی وایجاد شعب ایجاد نصب وراه اندازی آزمایشگاهها ،رادیولوژی ،اتاق عمل ، فیزوتوراپی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی بیمارستانی (انجام موضوعات فوق در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح )

مدت شرکت :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:

تهران- صادقیه بلوار گلاب خیابان حسینی خیابان طالبی بن بست شادی پلاک 19 واحد 8 کد پستی : 1453913744

سرمایه شرکت :

مبلغ 000/000/10 ريال می باشد.

اولین مدیران شرکت :

آقای حمیدرضا فیرومند به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0072420561 دارنده 000/100/5 ريال سهم الشرکه وآقای علیرضا فیرومند به عضو هیئت مدیره ومدیرعامل به شماره ملی 0072180633 دارنده 000/900/4 ريال سهم الشرکه به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته، براوات قراردادها وعقود اسلامی باامضاء علیرضا فیرومند به سمت مدیر عامل و حمیدرضا فیرومند به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .

اختیارات نماینده قانونی :

طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
شماره پیگیری : 940720682354296 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر