شرایط جدید اخذ پلمپ دفاتر

 

اقدام به اخذ دفاتر توسط موسسه ژیهات اقدام به اخذ دفاتر توسط شخص متقاضی

هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال

دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا : 826.926 ریال

هزینه واریز اینترنتی به ازای هر دفتر : 413.463ریال

دفتر کل و روزنامه 50 برگی جمعا: 826.926 ریال

هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال هزینه خرید پاکت و پست مدارک : 105.240ریال
ارسال پیک رایگان به دفتر شما جهت اخذ مدارک لازم و انجام صفر تا صد کار توسط موسسه ژیهات

مراجعه به سایت اداره، تکمیل صحیح ثبت نام اینترنتی و حداقل مراجعه به باجه های منتخب پستی 1 بار است

مجموع هزینه ها و حق الزحمه موسسه ژیهات جمعا : 1.250.000 ریال

مجموع هزینه های ثابت (فارغ از اتلاف وقت و هزینه های جانبی) : 932.166 ریال

 

هرشرکت یا هرموسسه ای که ثبت می شود بعد ازفرآیند ثبت چون مشمول قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید اقدام نماید وازطریق سازمان امورمالیاتی جهت ثبت کلیه فعالیتهای مالی خود اقدام نماید.
دفاترقانونی یعنی اینکه تمام شرکت ها وموسسات با توجه به قوانین دفاترقانونی دراداره دارایی باید تمامی عملیات مالی خود را ثبت نمایند و این فرآیند ثبت باید به ترتیب فاکتورها واسناد وزمان وقوع آنها باشد وکاملا خوانا وبدون خط خوردگی ویا لاک گیری باشد ودرپایان سال مالی وزمانی که میخواهید اظهارنامه مالیاتی راتحویل دهید آن دفاتر پلمپ را که نوشته شده است جهت اثبات شدن به دارایی تحویل میدهید . پلمپ دفاتر را برای آگاهی بیشتر مطالعه کنید.
دفاترپلمپ جهت مشخص نمودن فعالیت های مالی یک شرکت اجباری میباشد .
درصورتی که شرکت یا موسسه مربوطه نسبت به ارائه دفاتر پلمپ به دارایی خودداری نماید برای آن سال مالیات بردرآمد به آن تعلق میگیرد.
اخذ پلمپ دفاتر برای شرکت ها وموسسات الزامی میباشد و اگر انجام نشود جریمه مالیاتی را به خود اختصاص میدهد.
اگرحتی شرکتی که کار و فعالیتی نداشته باشد برای اینکه عدم فعالیت خودرابه دارایی اعلام کند باید پلمپ دفاتر خود را به صورت سفید یا خالی به اداره مربوطه بدهد .
زمان ارائه پلمپ دفاتر درتیرماه هرسال میباشد که حتما اواخر هرسال نسبت به گرفتن پلمپ اقدام میشود .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر:

1-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل
2-کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت
3-مهرشرکت

روش گرفتن پلمپ دفاتر :

شرکتی که جهت گرفتن پلمپ دفاتر قانونی خود به اداره ثبت مراجعه میکند باید اول اظهارنامه خود را ارائه دهد تا برحسب آن تعداد پلمپ دفاتر مشخص شود برگه اظهارنامه را باید مدیرشرکت یا موسسه تکمیل کند ومهرشرکت نیز باقید شماره ثبت شرکت یا موسسه درآن ذکر شود .
حال اگرشرکت یا موسسه ای هنوز مهر مربوطه خود را تهیه نکرده باشد میتوانند جهت اخذ پلمپ دفاتراقدام کند ولی شماره ثبت شرکت حتما باید دربرگه اظهارنامه پلمپ دفاتر قید شود وهمچنین کلیه مشخصات مدیرعامل شرکت وآدرس درآن برگه نوشته شود .
اگرمراجعه کننده نماینده یا وکیل شرکت باشد باید درپایین ورقه مشخصات کامل خود را ذکروکارت شناسایی نیز همراه داشته باشد .بعد ازاخذ دفاترتجاری آن اوراق مربوطه که همان اظهارنامه پلمپ دفاتر هست را تکمیل وبه اداره ثبت میبریم وبه قسمت پلمپ دفاتر تجاری مراجعه میکنیم .

چگونگی ارائه پلمپ دفاتر :

الف)دفاتر تجاری را به متصدی مربوطه دردارایی تحویل میدهیم باید به ترتیب ثبت شده باشد .
ب)بعد اظهارنامه پلمپ دفاتر که تکمیل شده ومهروامضا شرکت درآن ثبت شده را تحویل میدهیم وتعداد صفحات دفاتر روزنامه وکل دارایی را درآن ذکرمیشود واگرتعداد دفاتر زیادترازکل و1روزنامه باشد حتما باید با حرف درشت دربالای اظهارنامه نوشته میشود .
آخرین مرحله به این صورت میباشد که برای امضا دفاتربه مسئول پلمپ دفاتر مراجعه میکنیم .
وشخص مسئول موظف است که دقت زیادی درتکمیل شدن اوراق اظهارنامه به طور صحیح داشته باشد وتمامی دفاتر با خط خوانا نوشته شده باشد ومهم این است که دفاتر باید سفید باشد ووقتی که ازهمه جهات کنترل شد با تاریخ که هم باحروف هم با عدد نوشته شده است باید امضا گردد.
انجام مراحل اداری پلمپ دفاتر فقط 1روز زمان میبرد وبین 20تا 30روز زمان لازم دارد تا دفاتر قانونی پلمپ شده توسط اداره پست به دست موکل برسد .
برای فرارازمالیات به هیچ وجه توصیه نمیشود که اطلاعات دفاتر قانونی را غیرواقعی ثبت کنیم .
زیرا اگر اطلاعات دردفاتر واظهارنامه وارائه مدارک نادرست باشد ویااینکه اظهارنامه رابرای 3سال ارائه ندهیم دارای مجازات حبس از3ماه الی 2سال وجریمه محرومیت ازهمه معافیت های قانونی هستیم.
دفاتر هرسال باید تاپایان اسفندماه سال قبل پلمپ شده باشد وبهتراست متقاضیات حداکثر تاپایان دیماه هرسال نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام نماییم چون درماه های آخرسال ازدحام کاری بیشتراست .

شرایط جدید جهت اخذ پلمپ دفاتر تجاری :

درابتدا جهت اخذ پلمپ دفاتر باید درسایت اداره ثبت شرکت ها ثبت نام سامانه ای را انجام دهیم وعلاوه برآن فرم اظهارنامه را تکمیل نماییم یعنی اظهارنامه پلمپ دفاترراازسایت میگیریم وتکمیل مینماییم .
این اوراق اظهارنامه را بامدارک شرکت به اداره پست ارسال میکنیم واداره پست دفاتر پلمپ را به آدرس ثبتی شرکت ارسال مینماید .
بنابراین آگرشرکت ها دراین مدت زمان تغییرآدرس داشته اند باید نسبت به تنظیم وثبت صورتجلسه تغییرات خود اقدام نمایند تادفاتر ارسالی ازسوی اداره ثبت با مشکل مواجه نشود .

مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر:

1-کپی شناسنامه مدیرعامل ومهرشرکت
2-اگرنماینده یا وکیل شرکت این کاررا انجام میدهد نامه مهروامضا شده شرکت راباید همراه داشته باشد .
3-آخرین تغییرات ثبتی شرکت درروزنامه رسمی را باید ارائه دهیم .
4-اظهارنامه پلمپ دفاتر راباید تکمیل کنیم .
5-درخواست دفاتر تجاری را داشته باشیم .
6-آدرس دقیق پستی وکد پستی شرکت را ارائه دهیم
طبق ابلاغیه جدید اداره ثبت جهت اخذ پلمپ دفاترتجاری مودیان گرامی هرچه سریعتربرای اخذ پلمپ دفاتر مالی سال آینده باید اقدام نمایند .
زیرا روال اولیه جهت اخذ پلمپ دفاتر به طور ثبت سامانه ای میباشد که درسایت اداره ثبت شرکتها باید ثبت نام صورت بگیرد سپس فرم اظهار نامه که درسایت است را تکمیل نموده وپرینت آن رامیگیریم ودر کنار مدارک دیگر شرکت به اداره ثبت ارسال میکنیم ودفاتر جدید رابه آدرسی که درثبت سامانه قید شده است ارسال مینماید .وباید توجه داشت به هیچ عنوان آدرس شما نباید سوری باشد زیرا درزمان ثبت سامانه دیگر امکان تغییرآدرس نمیباشد ودفاتر به همان آدرس ارسال خواهد شد .

مواردی که باعث رد دفاتر پلمپ میشود :

1-اگردفاتر ارائه شده به نحوی ازپلمپ خارج شده یا یک یا چند برگه درآن کم باشد
2-اگریک یا چند فعالیت مالی وپولی درآن ثبت نشده باشد
3-اگربراساس تاریخ وقوع آنها ثبت نشده باشد
4-ثبت کردن تمامی یا قسمتی ازفعالیت های درحاشیه
5-تراشیدن یا پاک کردن نوشته های دفاتر به منظور سوءاستفاده
6-جای خالی بیش ازحد درصفحات سفید باشد
7-بستانکارشدن حسابهای بانکی یا نقدی
8-تاخیرداشتن دفاترروزنامه ودفاترمشاغل زاید
در صورت داشتن هرگونه سوال در زمینه اخذ پلمپ دفاتر تجاری خود با ما تماس بگیرید:
02144979434 (خط ویژه)
09128963121

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 32

مهمان - اسماعیل روی سه شنبه, 24 مرداد 1396 13:32

باسلام : آیا آموزشگاه های علمی ومدارس غیردولتی نیاز به تهیه دفاترپلمپ شده دارند.یاخیر؟ توضیح وراهنمائی بفرمائید.

باسلام : آیا آموزشگاه های علمی ومدارس غیردولتی نیاز به تهیه دفاترپلمپ شده دارند.یاخیر؟ توضیح وراهنمائی بفرمائید.
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 29 آبان 1396 10:41

سلام
دوست عزیز تمامی آموزشگاه های علمی و مدارس غیردولتی نیازمند پلمپ دفاتر و پرداخت مالیات می باشند.

سلام دوست عزیز تمامی آموزشگاه های علمی و مدارس غیردولتی نیازمند پلمپ دفاتر و پرداخت مالیات می باشند.
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 11:10

درود بر شما
بله باید سال 96 انتخاب شود و روز و ماه هم باید 01 /01 انتخاب گردد.

درود بر شما بله باید سال 96 انتخاب شود و روز و ماه هم باید 01 /01 انتخاب گردد.
مهمان - کیایی روی چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 10:55

سلام وقت بخیر
سوال :مبلغی که بابت پلمپ دفاتر واریز زدیم امروز متوجه شدیم عمل نکرده پیام رد بعلت عدم پرداخت هم اومده راهکاری هست با سپاس

سلام وقت بخیر سوال :مبلغی که بابت پلمپ دفاتر واریز زدیم امروز متوجه شدیم عمل نکرده پیام رد بعلت عدم پرداخت هم اومده راهکاری هست با سپاس
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 10:20

درود بر شما
زمانی که ثبت نام برای دفاتر پلمپ نهایی میشود و مدارک پست میگردد حداکثر 5 روز بعد باید در سایت هزینه پرداخت شود و اگر این پرداخت صورت نگیرد دفاتر رد میشود و مجدد باید ثبت نام انجام شود.

درود بر شما زمانی که ثبت نام برای دفاتر پلمپ نهایی میشود و مدارک پست میگردد حداکثر 5 روز بعد باید در سایت هزینه پرداخت شود و اگر این پرداخت صورت نگیرد دفاتر رد میشود و مجدد باید ثبت نام انجام شود.
مهمان - میلاد روی شنبه, 02 ارديبهشت 1396 14:20

سلام
من امروز دفاترم رد شد به دلیل عدم پرداخت اینترنتی
دوباره ثبت نام کردم و ارسال کردم ولی هیچ گزینه ای برای پرداخت اینترنتی ندارد
اگر راهنماییم کنید ممنون میشم

سلام من امروز دفاترم رد شد به دلیل عدم پرداخت اینترنتی دوباره ثبت نام کردم و ارسال کردم ولی هیچ گزینه ای برای پرداخت اینترنتی ندارد اگر راهنماییم کنید ممنون میشم
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 11:45

درود بر شما
حدودا سه روز پس از ثبت نام دفاتر پلمپ گزینه واریز هزینه در سایت باز میشود و شما هم تنها سه روز فرصت دارید تا هزینه را پرداخت نمایید در غیر اینصورت مجدد پرونده رد میشود.

درود بر شما حدودا سه روز پس از ثبت نام دفاتر پلمپ گزینه واریز هزینه در سایت باز میشود و شما هم تنها سه روز فرصت دارید تا هزینه را پرداخت نمایید در غیر اینصورت مجدد پرونده رد میشود.
مهمان - مهندسی روی پنج شنبه, 10 فروردين 1396 09:21

رد شده به دليل عدم اقدام در زمان مقرر زده بری من حالا باید چکار کرد؟

رد شده به دليل عدم اقدام در زمان مقرر زده بری من حالا باید چکار کرد؟
اپراتور ثبت ژيهات روی سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 11:55

درود بر شما
به دلیل رد شدن دفاتر پلمپ شرکت شما باید مجدد در سامانه اداره ثبت شرکتها درخواست دفاتر بدهید

درود بر شما به دلیل رد شدن دفاتر پلمپ شرکت شما باید مجدد در سامانه اداره ثبت شرکتها درخواست دفاتر بدهید
مهمان - مرضیه روی چهارشنبه, 25 اسفند 1395 09:20

سلام بعد از اینکه بارکد رو ارسال کردیم باید چه اقدامی انجام بدهیم ؟

سلام بعد از اینکه بارکد رو ارسال کردیم باید چه اقدامی انجام بدهیم ؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 10:43

درود بر شما
سه روز پس از وارد کردن بارکد گزینه واریز هزینه در سامانه باز میشود و باید هزینه را پرداخت کنید تا به آدرس شما دفاتر را ارسال نمایند

درود بر شما سه روز پس از وارد کردن بارکد گزینه واریز هزینه در سامانه باز میشود و باید هزینه را پرداخت کنید تا به آدرس شما دفاتر را ارسال نمایند
مهمان - دهکردی روی سه شنبه, 24 اسفند 1395 10:10

با سلام آیا در صورت سپردن کار پلمپ به شرگت شما ، اظهارنامه پلمپ دفاتر را نیز از ابتدا تا انتها انجام میدهید ؟

با سلام آیا در صورت سپردن کار پلمپ به شرگت شما ، اظهارنامه پلمپ دفاتر را نیز از ابتدا تا انتها انجام میدهید ؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 10:52

درود بر شما
بله تمام مراحل اخذ دفاتر به عهده موسسه ژیهات میباشد وبرای دریافت دفاتر به آگهی تاسیس و در صورت داشتن آخرین آگهی تغییرات و مدارک شناسایی شخصی که حق امضا دارد نیاز است.

درود بر شما بله تمام مراحل اخذ دفاتر به عهده موسسه ژیهات میباشد وبرای دریافت دفاتر به آگهی تاسیس و در صورت داشتن آخرین آگهی تغییرات و مدارک شناسایی شخصی که حق امضا دارد نیاز است.
مهمان - zahra روی شنبه, 14 اسفند 1395 11:08

سلام وقت بخیر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ما تغییر کردن ولی هنوز روزنامه رسمی ما عوض نشده و داره مراحلش طی میشه میخواستم ببینم که اطلاعات روزنامه قبلی رو برای ثبت نام وارد کنم یا صبر کنم روزنامه جدید اوکی شه؟ واینکه تا کی فرصت داریم برای پلمپ دفاتر که جریمه نشیم؟

سلام وقت بخیر مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره ما تغییر کردن ولی هنوز روزنامه رسمی ما عوض نشده و داره مراحلش طی میشه میخواستم ببینم که اطلاعات روزنامه قبلی رو برای ثبت نام وارد کنم یا صبر کنم روزنامه جدید اوکی شه؟ واینکه تا کی فرصت داریم برای پلمپ دفاتر که جریمه نشیم؟
اپراتور ثبت ژيهات روی چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 12:35

درود بر شما
تا زمانی که روزنامه رسمی تغییرات آخر چاپ نشود نمیتوان بابت تغییرات جدید اقدام کرد زیرا سامانه اداره ثبت مراحل را جلو نمیبرد.دفاتر پلمپ بسته به سال مالی زمان تهیه شون متفاوت میباشد

درود بر شما تا زمانی که روزنامه رسمی تغییرات آخر چاپ نشود نمیتوان بابت تغییرات جدید اقدام کرد زیرا سامانه اداره ثبت مراحل را جلو نمیبرد.دفاتر پلمپ بسته به سال مالی زمان تهیه شون متفاوت میباشد
مهمان - متین روی دوشنبه, 20 دی 1395 10:42

سلام وخسته نباشید , برای پلمپ دفاتر چه مدارکی نیاز است؟

سلام وخسته نباشید , برای پلمپ دفاتر چه مدارکی نیاز است؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 20 دی 1395 10:42

سلام , مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر:
1-کپی شناسنامه مدیرعامل ومهرشرکت
2-اگرنماینده یا وکیل شرکت این کاررا انجام میدهد نامه مهروامضا شده شرکت راباید همراه داشته باشد .
3-آخرین تغییرات ثبتی شرکت درروزنامه رسمی را باید ارائه دهیم .
4-اظهارنامه پلمپ دفاتر راباید تکمیل کنیم .
5-درخواست دفاتر تجاری را داشته باشیم .
6-آدرس دقیق پستی وکد پستی شرکت را ارائه دهیم

سلام , مدارک مورد نیاز جهت پلمپ دفاتر: 1-کپی شناسنامه مدیرعامل ومهرشرکت 2-اگرنماینده یا وکیل شرکت این کاررا انجام میدهد نامه مهروامضا شده شرکت راباید همراه داشته باشد . 3-آخرین تغییرات ثبتی شرکت درروزنامه رسمی را باید ارائه دهیم . 4-اظهارنامه پلمپ دفاتر راباید تکمیل کنیم . 5-درخواست دفاتر تجاری را داشته باشیم . 6-آدرس دقیق پستی وکد پستی شرکت را ارائه دهیم
مهمان - امید روی شنبه, 18 دی 1395 09:44

سلام برای دفاتر سال مالی 94و95چگونه باید اقدام کنم شرکت فعالیتی نداشته وفعالیت خود را از مهرماه 95اغاز کرده

سلام برای دفاتر سال مالی 94و95چگونه باید اقدام کنم شرکت فعالیتی نداشته وفعالیت خود را از مهرماه 95اغاز کرده
مهمان - امید روی شنبه, 18 دی 1395 09:01

سلام خسته نباشید

شرکتها از زمان تاسیس میبایست دفاتر قانونی خود را نیز تهیه کنند. حال شرکتی که درسال 93 تاسیس گردیده وتا مهرماه سال 95 فعالیتی نداشته اقدام به تهیه دفاتر ننموده .لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه میتوان برای دفاتر از سال 93تا 95 اقدام از چه طریقی اقدام نمود. وایا موجب جرایم ویا موارد دیگری میگردد.

سلام خسته نباشید شرکتها از زمان تاسیس میبایست دفاتر قانونی خود را نیز تهیه کنند. حال شرکتی که درسال 93 تاسیس گردیده وتا مهرماه سال 95 فعالیتی نداشته اقدام به تهیه دفاتر ننموده .لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه میتوان برای دفاتر از سال 93تا 95 اقدام از چه طریقی اقدام نمود. وایا موجب جرایم ویا موارد دیگری میگردد.
مهمان - معصومه علیزاده روی دوشنبه, 22 آذر 1395 16:35

با سلام وخسته نباشید, شرکت من قبلا سهامی خاص بوده الان میخوام عوض کنم تضامنی ثبت کنم. مراحل چیه ؟

با سلام وخسته نباشید, شرکت من قبلا سهامی خاص بوده الان میخوام عوض کنم تضامنی ثبت کنم. مراحل چیه ؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 22 آذر 1395 16:35

سلام , این کار امکان پذیر نمیباشد .

سلام , این کار امکان پذیر نمیباشد .
مهمان - رنجیپور روی دوشنبه, 24 آبان 1395 20:12

سلام , مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر چیست؟

سلام , مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر چیست؟
اپراتور ثبت ژيهات روی دوشنبه, 24 آبان 1395 20:13

سلام , مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر:
1-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل
2-کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت
3-مهرشرکت

سلام , مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر: 1-کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل 2-کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت یا آخرین تغییرات ثبتی شرکت 3-مهرشرکت
مهمان - امید روی یکشنبه, 04 مهر 1395 20:14

با سلام و خسته نباشید.میخاستم سوال کنم اگه دفاتر توسط دارایی رد بشه چه اتفاقی میوفته؟؟

با سلام و خسته نباشید.میخاستم سوال کنم اگه دفاتر توسط دارایی رد بشه چه اتفاقی میوفته؟؟
ثبت شرکت ژیهات روی دوشنبه, 12 مهر 1395 09:42

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
در این صورت برای محاسبه مالیات، شرکتتان عل الراس شده و خود بازرسین مالیات شمارا محاسبه می کنند

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی در این صورت برای محاسبه مالیات، شرکتتان عل الراس شده و خود بازرسین مالیات شمارا محاسبه می کنند
مهمان - طوسی روی جمعه, 12 شهریور 1395 21:54

سلام شرکت ما برای سال 95 دفاتر قانونی پلمپ شده را اقدام نکرده است . آیا میتوانیم الان دفاتر را پلمپ کنیم . از طریق سایت ثبت شرکتها میتوان اقدام نمود یا نه ؟ممنون که جواب دهید

سلام شرکت ما برای سال 95 دفاتر قانونی پلمپ شده را اقدام نکرده است . آیا میتوانیم الان دفاتر را پلمپ کنیم . از طریق سایت ثبت شرکتها میتوان اقدام نمود یا نه ؟ممنون که جواب دهید
ثبت شرکت ژیهات روی شنبه, 13 شهریور 1395 10:16


با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
بله می توانید اقدام کنید اما برای این چندماه تاخیر جریمه مالیاتی می شوید
بله از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها می توانید اقدام نمایید

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی بله می توانید اقدام کنید اما برای این چندماه تاخیر جریمه مالیاتی می شوید بله از طریق سایت اداره ثبت شرکت ها می توانید اقدام نمایید
مهمان - hadi روی سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 12:32

با سلام من همه مراحل را برای پلمپ دفاتر سال 95 را انجام داده بودم اما در حال حاظر برای ما یک sms آمده که به دلیل عدم پرداخت رد شده حال چه باید کرد گفتند مثل این که یک پرداخت اینترنتی هم باید انجام می دادیم که نشده لطفا اگر کسی می دونه راهنمایی کنه ممنون

با سلام من همه مراحل را برای پلمپ دفاتر سال 95 را انجام داده بودم اما در حال حاظر برای ما یک sms آمده که به دلیل عدم پرداخت رد شده حال چه باید کرد گفتند مثل این که یک پرداخت اینترنتی هم باید انجام می دادیم که نشده لطفا اگر کسی می دونه راهنمایی کنه ممنون
مهمان - امیررضا عامری روی سه شنبه, 13 بهمن 1394 10:21

سلام آیا امکانش هست همزمان در بهمن ماه سال جاری نسبت به اخذ پلمپ دفاتر94و95 اقدام کنیم چون شرکت ما تازه تاسیس هست دوهسچ فعالیتی نداشتیم دفاتر 94 راهم دریافت نکرده ایم؟

سلام آیا امکانش هست همزمان در بهمن ماه سال جاری نسبت به اخذ پلمپ دفاتر94و95 اقدام کنیم چون شرکت ما تازه تاسیس هست دوهسچ فعالیتی نداشتیم دفاتر 94 راهم دریافت نکرده ایم؟
ثبت شرکت ژیهات روی یکشنبه, 11 بهمن 1394 11:54

با سلام خدمت شما دوست عزیز این تغییر برای گرفتن پلمپ در تهران به این صورت شده است که در سامانه باید ثبت شود در شهرهای دیگر به همان روال گذشته می باشد.

با سلام خدمت شما دوست عزیز این تغییر برای گرفتن پلمپ در تهران به این صورت شده است که در سامانه باید ثبت شود در شهرهای دیگر به همان روال گذشته می باشد.
مهمان - کامبیز امیری روی شنبه, 10 بهمن 1394 22:22

سلام این دفاتر برای همه شهرها سامانه ای شده؟یعنی من که شرکتم کرجه هم باید از سامانه ثبت کنم؟

سلام این دفاتر برای همه شهرها سامانه ای شده؟یعنی من که شرکتم کرجه هم باید از سامانه ثبت کنم؟
مهمان - علی روی سه شنبه, 17 اسفند 1395 12:00

باسلام درسایت پلمپ دفاتر برای دفاتر سال مالی 96 بایدسال مالی 96انتخاب شود

باسلام درسایت پلمپ دفاتر برای دفاتر سال مالی 96 بایدسال مالی 96انتخاب شود
مهمان
پنج شنبه, 03 اسفند 1396

کد امنیتی تصویر