روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901074980 تاریخ نامه اداره ثبت : 29/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رنگ طیف اوج پارسیان در تاریخ 29/07/1394 به شماره ثبت 481076 به شماره ملی 14005309143 ثبت وامضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت : تولید وتوزیع وبسته بندی انواع خشکبار وخرما وتولیدانواع رنگ ، مواداولیه رنگ وموتد شیمیایی ، اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی ، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وعمومی ،ایجاد شعب در سراسر کشور،شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی (در صورت لزوم انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح )
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
مرکز اصلی شرکت : تهران بلوار آیت الله کاشانی خیابان براتلوکوچه بهار پلاک 3 واحد9 کد پستی :1483917458
سرمایه شرکت : مبلغ 000/000/50 ريال منقسم به 100 سهم 00/500ريالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 00/500/17ريال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 249/243 94 مورخ 11/06/1394نزد بانک پاسارگاد شعبه کاشانی پرداخت گردیده است والباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد .
اولین مدیران شرکت برای دوسال تعیین شدند : مصطفی قربانعلی پور با ک .م 2297802188 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محسن قربانعلی پوربا ک. م2296285899 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومریم دانش آرانی با ک.م 0065816668 به سمت عضو هیئت مدیره .
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اور شرکت با امضای مصطفی قربانعلی پور به سمت مدیر عامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است .
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت 1 سال به شرح زیل انتخاب شدند :موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شماره ملی 14003947088 به عنوان بازرس اصلی آقای مزدک کاظم زاده به شماره ملی 0065233255 به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی هاانتخاب شد .ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.
شماره پیگیری :940729323263771 اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر