ثبت شرکتهای تضامنی چگونه انجام می شود؟

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و همانند شرکتهای سهامی صرف نظر از نوع فعالیت، تجاری محسوب می شود. در شرکت های تضامنی برخلاف شرکت‌های سرمایه، اصالت با خود شرکای شرکت و میزان اعتبار آن‌هاست، نه میزان سرمایه آن‌ها در شرکت و در صورت بروز مشکل اگر اموال شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد، هر یک از سهامداران مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت هستند و در صورت کسر سرمایه، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئولند، اگر بین سهامداران قرار دادی غیر از این بسته شود از نظر قانون ارزشی ندارد و طلبکار می تواند طلب خود را از هر کدام از شرکاء مطالبه نماید اما مطالبه طلب از یکی از شرکاء مانع پیگیری و درخواست طلب از دیگر شرکاء نمی باشد و همچنین هر کدام از شرکاء که طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از سهامداران خود مراجعه و سهم زیان آن ها را به تناسب سرمایه که در شرکت داشته اند وصول نماید. شرکت تضامنی معمولاً بین پدر و پسران یا برادران یا بین دوستان نزدیک و کسانی که با یکدیگر آشنایی کامل دارند، تشکیل می‌شود. به طور کلی درشرکت تضامنی حداقل 2 نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می دهند و پذیرفته اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند. بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قرض های آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1- دو برگ تقاضانامه
2- دو برگ شرکت‌نامه
3- دو نسخه اساسنامه
4- فتوکپی شناسنامه‌ شرکا
5- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

2 اقدام اصلی در ثبت شرکت های تضامنی:

1. تنظیم شرکتنامه
2. ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

تعداد اعضای شرکت تضامنی:

برای ثبت شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر باشند، علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم، اشخاص حقوقی مثل شرکتهای دیگر هم می توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی انتخاب شوند.

سرمایه نقدی در شرکت تضامنی:

برای ثبت شرکت تضامنی، سرمایه هم می تواند وجه نقد و هم غیر نقدی باشد، البته توصیه می شود سرمایه نقدی باشد، زیرا در این صورت مشکل کمتری به وجود می آید و با پرداخت سرمایه شرکت، کار ثبت شرکت انجام می شود. اگر سرمایه یکی از شرکاء غیر نقدی باشد، باید این سرمایه (معادل ریالی) آن تعیین و تسلیم شود، مشخص کردن سرمایه غیر نقدی را خود شرکاء تعیین می کنند و در شرکتنامه شرکت آورده می شود.

توضیحی کوتاه از ثبت شرکت تضامنی:

یکی از موارد مهم در ثبت شرکت، انتشار خلاصه شرکتنامه در یکی از روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خود شرکت است و در صورتی که شرکت شعبه هایی در شهرستان ها داشته باشد، باید محل شعب مزبور در آگهی های ذکر شده و در روزنامه های محلی قید شود.

sabt-sherkat-9.png

موارد قید شده در اساسنامه:

• نام شرکت
• موضوع شرکت
• مدت فعالیت شرکت
• سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء،
• شرایط تقسیم سود و زیان
• قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی:

1. نام شرکت:

منظور از نام شرکت، نامی است که شرکاء برای شرکت انتخاب می کنند، در اسم شرکت تضامنی باید حداقل نام یکی از شرکا ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت در برگیرنده اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شرکت عباراتی از قبیل و شرکا یا برادران نوشته شود و در صورتی که شریکی از شرکت خارج شود، نام او باید از شرکت حذف شود.

2. نوع و موضوع شرکت:

در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامنی باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است. اهمیت ذکر این موضوع به این دلیل است که شخص حقوقی تنها درباره موضوعاتی می تواند فعالیت کند که در شرکتنامه قید شده باشد.

3. مرکز اصلی شرکت:

یکی از موضوعات دیگری که باید در شرکتنامه منعکس شود مرکز اصلی شرکت است. تعیین مرکز اصلی شرکت در شرکتنامه ، برای تعیین اقامتگاه شرکت ضروری است، البته ممکن است فعالیت شرکت در نقاط مختلف پراکنده باشد، بنابراین همه مراکز اصلی شرکت باید قید شود.

4. اسامی شرکا:

در شرکتنامه، نام همه شرکا با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد .

5. ابتدای ثبت شرکت و مدت آن:

در شرکتنامه، معمولا ابتدای ثبت شرکت یعنی روزی که شرکا با یکدیگر توافق می کنند که شرکت را تاسیس کنند، نوشته می شود. این تاریخ غیر از تاریخ ثبت شرکت است. (این قرارداد باید به صورت مکتوب باشد و به امضای تمام شرکا برسد.)

6. سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت می تواند نقدی و یا غیر نقدی باشد، شرکت تضامنی زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی آورده و غیر نقدی هم تسلیم شده باشد. لازم به ذکر است، باید نوشته ای که به امضای مدیر یا مدیران شرکت رسیده و حاکی از پرداخت تمام آورده نقدی و تسلیم آورده غیر نقدی است، به اداره ثبت داده شود.

مسئولیت شركای تضامنی در مقابل طلبكاران شرکت:

شركای شركت تضامنی مسئولیت تضامنی دارند و كلیه بستانكاران مطالبات خود را از شركت مطالبه می نمایند، حال اگر دارائی شركت به اندازه طلب طلبکاران نباشد، اشخاص طلبکار حق دارند به شركای شركت تضامنی جهت وصول مابقی مطالبات خود منفردا و یا مجتمعا مراجعه نمایند. هیچ یك از شركا نمی توانند با استناد به اینكه میزان قروض شركت از میزان سهم او در شركت تجاوز می نماید از تادیه قروض شركت امتناع ورزد، فقط در روابط بین شركا مسئولیت هر یك از آنها در تادیه قروض شركت به نسبت سرمایه ای خواهد بود كه در شركت گذاشته اند. آن هم در صورتی كه در شركت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد. (مستفاد از ماده 116 ق.ت).

مسئولیت شركا در مقابل طلبكار شخصی خود:

طلبكاران شخصی شركا حق ندارند كه طلب خود را از دارائی شركت تامین و یا وصول نمایند. اما می توانند نسبت به سهمیه خود (شریك تضامنی شركت) از منافع شركت یا سهامی كه ممكن از در صورت انحلال شركت عاید مدیون مزبور گردد هر اقدام قانونی كه مقتضی باشد به عمل آورند. طلبكاران شخصی شركا در صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت برای تادیه طلب آنها كافی نباشد می توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند. (مستفاد از ماده 129 ق.ت)

نکته 1: اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است، هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند.

 نکته 2: معمولا شرکت تضامنی نیازی به اساسنامه ندارد اما در صورت وجود قراری بین شرکاء در صورت نیاز در اساسنامه قید می شود.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 22

مهمان - بهنام روی پنج شنبه, 16 دی 1395 02:01

سلام وخسته نباشید , آیا میتوان از نام جوانان به عنوان نام مضاعف استفاده نمود؟

سلام وخسته نباشید , آیا میتوان از نام جوانان به عنوان نام مضاعف استفاده نمود؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 16 دی 1395 02:01

سلام , نخیر نام جوانان جزو نام هایی است که نباید به عنوان نام مضاعف استفاده شود.

سلام , نخیر نام جوانان جزو نام هایی است که نباید به عنوان نام مضاعف استفاده شود.
مهمان - نعیم روی یکشنبه, 12 دی 1395 01:16

سلام وخسته نباشید , در هنگام ثبت شرکت تضامنی نام شرکا چگونه باید نوشته شود؟

سلام وخسته نباشید , در هنگام ثبت شرکت تضامنی نام شرکا چگونه باید نوشته شود؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 12 دی 1395 01:18

سلام , در شرکتنامه ، نام همه شریکان با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد .

سلام , در شرکتنامه ، نام همه شریکان با ذکر خصوصیات هویتی باید قید شود تا به آسانی بتوان به آنان دسترسی پیدا کرد .
مهمان - سامان سلیمانی روی جمعه, 10 دی 1395 03:07

سلام و خسته نباشید, برند چیست؟

سلام و خسته نباشید, برند چیست؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 10 دی 1395 03:08

سلام دوست عزیز, -هر نشانی که بتوانیم به وسیله آن خدمات و یا کالاهای تولید شده را از هم تشخیص دهیم برند نامیده می شود .

سلام دوست عزیز, -هر نشانی که بتوانیم به وسیله آن خدمات و یا کالاهای تولید شده را از هم تشخیص دهیم برند نامیده می شود .
مهمان - حمید خدایی روی یکشنبه, 05 دی 1395 19:24

سلام و خسته نباشید, موسسات از چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا میکنند؟

سلام و خسته نباشید, موسسات از چه زمانی شخصیت حقوقی پیدا میکنند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 05 دی 1395 19:25

سلام , تشكیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

سلام , تشكیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.
مهمان - غلامرضا روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:25

سلام و خسته نباشید, تفاوت شرکت ها و موسسات در چیست؟

سلام و خسته نباشید, تفاوت شرکت ها و موسسات در چیست؟
اپراتور ثبت هما روی پنج شنبه, 02 دی 1395 21:25

سلام , موسسات همانطور که از ادامه نام آنها یعنی موسسه غیرتجاری پیداست، نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شرکتها به طور کلی تجاری می باشند.

سلام , موسسات همانطور که از ادامه نام آنها یعنی موسسه غیرتجاری پیداست، نمی توانند فعالیت تجاری انجام دهند اما شرکتها به طور کلی تجاری می باشند.
مهمان - کیارش حسابی روی شنبه, 27 آذر 1395 20:32

سلام و خسته نباشید, آیا باید در اسم شرکت تضامنی عنوان تضامنی ذکر شود؟

سلام و خسته نباشید, آیا باید در اسم شرکت تضامنی عنوان تضامنی ذکر شود؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آذر 1395 20:33

سلام , در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامنی باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است.

سلام , در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامنی باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است.
مهمان - فاطمه پور احسانی روی دوشنبه, 22 آذر 1395 19:18

سلام و خسته نباشید , آیا مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود می تواند از بین شرکا یا خارج از آنان باشد و به مدت محدود یا مادام العمر به تصدی سمت مدیریت بپردازد؟

سلام و خسته نباشید , آیا مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود می تواند از بین شرکا یا خارج از آنان باشد و به مدت محدود یا مادام العمر به تصدی سمت مدیریت بپردازد؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 22 آذر 1395 19:18

سلام , مشکلی وجود ندارد در این خصوص در همه موارد مدیر عامل میتواند بسته به نوع فعالیت در شرکت اقدام به فعالیت کند.

سلام , مشکلی وجود ندارد در این خصوص در همه موارد مدیر عامل میتواند بسته به نوع فعالیت در شرکت اقدام به فعالیت کند.
مهمان - فاطمه روی یکشنبه, 14 آذر 1395 21:38

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکت تضامنی تعداد نفرات اعضا حداقل باید چند نفر باشند؟

سلام و خسته نباشید , برای ثبت شرکت تضامنی تعداد نفرات اعضا حداقل باید چند نفر باشند؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 14 آذر 1395 21:38

سلام , برای ثبت شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر باشند، علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم ، اشخاص حقوقی مثل شرکتهای دیگر هم می توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی وارد میدان شوند.

سلام , برای ثبت شرکت تضامنی باید حداقل دو نفر باشند، علاوه بر اشخاص حقیقی که من و شما هستیم ، اشخاص حقوقی مثل شرکتهای دیگر هم می توانند به عنوان شریک یک شرکت تضامنی وارد میدان شوند.
مهمان - سکیه محمدی روی جمعه, 12 آذر 1395 20:53

سلام و خسته نباشید , اگر کسی بخواد به صورت داوطلبانه در هیات مدیره بازرسی تعاونی عضو بشه چه مدارکر مورد نیاز است؟

سلام و خسته نباشید , اگر کسی بخواد به صورت داوطلبانه در هیات مدیره بازرسی تعاونی عضو بشه چه مدارکر مورد نیاز است؟
اپراتور ثبت هما روی جمعه, 12 آذر 1395 20:53

سلام , کسانی که داوطلب عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها هستند، علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

سلام , کسانی که داوطلب عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها هستند، علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.
مهمان - هادی بیابانی روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:53

سلام, برای ثبت شرکت تضامنی دوکار اصلی که انجام میشود چیست؟

سلام, برای ثبت شرکت تضامنی دوکار اصلی که انجام میشود چیست؟
اپراتور ثبت هما روی دوشنبه, 08 آذر 1395 09:53

سلام,
1. تنظیم شرکتنامه
2. ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

سلام, 1. تنظیم شرکتنامه 2. ثبت آن در اداره ثبت شرکتها
ثبت شرکت هما روی دوشنبه, 16 آذر 1394 13:34

با سلام
در توضیحات قبل قید شده بود که مالیات بر در آمد است و فرقی ندارد که شرکت چه نوعی ثبت شده باشد .

با سلام در توضیحات قبل قید شده بود که مالیات بر در آمد است و فرقی ندارد که شرکت چه نوعی ثبت شده باشد .
مهمان - زینب روی دوشنبه, 16 آذر 1394 11:54

آیا شرکتهای تضامینی از پرداخت مالیات معاف هستند ؟؟؟

آیا شرکتهای تضامینی از پرداخت مالیات معاف هستند ؟؟؟
مهمان
شنبه, 28 مهر 1397

کد امنیتی تصویر