روزنامه رسمی شرکت با مسئولیت محدود توربو پیشرو صنعت

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شماره نامه اداره ثبت :139430400901067484

تاریخ نامه اداره ثبت01/07/1394
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توربوپیشرو صنعت درتاریخ01/07/1394 به شماره ثبت 479541 به شناسه ملی 14005246594 ثبت وامضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی مگردد.

موضوع شرکت: مهندسی،ساخت،تعمیروتامین قطعات مجموعه های توربین،کمپرسور،وپمپ های مربوط به صنایع نفت وگازونیروگاهها،خرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجازبازرگانی ،اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانکها وموسسات دولتی وخصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز ها لازم از مراجع ذیصلاح .

مدت شرکت :ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت :تهران جنت آباد بالاتر از اتوبان همت چهارم غربی پلاک 3 واحد 10 کدپستی 1474833643.

سرمایه شرکت: مبلغ1000000ريال میباشد.

عبدالرضامیرزاوندی مقدم به شماره ملی 4070508694دارای مبلغ500000ريال برزومیرزاوندی مقدم به شماره ملی 4073554956دارای مبلغ 500000 ریال 

اولین مدیران شرکت :عبدالرضا میرزاوندی مقدم به شماره ملی 4073554956 به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا :کلیه اوراق واسناد رسمی وبهادار وبانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته و براوات وقراردادها با امضامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و نامه های عادی واداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.

اختیارات نماینده قانونی :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شماره پیگیری :940701542219472 اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

 

نظرات

نظري ارسال نشده است
مهمان
جمعه, 04 خرداد 1397

کد امنیتی تصویر