نکات مهم قبل از ثبت شرکت با مسئوليت محدود که باید بدانید

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي شکل گرفته و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط و فقط تا ميزان سقف سرمايه خود در شركت مسئولیت قروض و تعهدات شركت را به عهده دارند ( مطابق ماده 94 قانون تجارت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد گردد و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد گردیده باشد در مقابل اشخاص دیگر شرکت حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت .( مطابق ماده 95 قانون تجارت).

مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

• تقاضانامه ثبت شرکت با مسئوليت محدود ٢ نسخه
• شركتنامه ٢ نسخه
• اساسنامه ٢ نسخه
• صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره ٢ نسخه
• فتوكپي شناسنامه و کارت ملی شركاء و مدیرانی که خارج از شرکاء انتخاب گردیده اند.
• اخذ و ارائه مجوز در صورتی که نام و یا موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت را داشته باشد.

يادآوريهاي مهم قبل از تكميل مدارك ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

• حداقل تعداد شركا در ثبت شرکت با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود ( ماده ٩٤ قانون تجارت)
• حداقل سرمايه تعیین شده برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود يك ميليون ريال مي باشد.
• سعي شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود، اسم شريكي كه در نام شركت قيد شود حكم شريك ضامن در شركت تضامني را داشته و در ابتدای امر مسئول پرداخت كليه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( ماده ٩٥ قانون تجارت)
شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد و مديرعامل اقرار به دريافت كليه سرمايه نقدي و سهم الشركه غير نقدي نمايد و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( ماده ٩٦ قانون تجارت )
• در شركت نامه بايد صراحتا قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است و هر شركت كه برخلاف اين ماده تشكيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( ماده ٩٧ قانون تجارت)
• كليه شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت ضامن را دارند ( ماده ٩٨ قانون تجارت)
• سهم الشركه شركا نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام ، بي نام و غيره درآيد و سهم الشركه را نمي توان منتقل به غير نمود مگر با رضايت عده اي از شركا كه لااقل سه چهارم سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نصف بعلاوه یک نيز داشته باشند ( ماده ١٠٢ قانون تجارت)
• انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي دفترخانه و تنظیم صلح نامه خواهد بود ( ماده ١٠٣ قانون تجارت)
• شركت بوسيله يك يا چند نفر مدير كه بصورت موظف يا غير موظف از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي شوند اداره مي گردد ( ماده ١٠٤ قانون تجارت)
• مديران شركت كليه اختيارات لازم را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد ( ماده 105 ق.ت)
• تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول اين اكثريت حاصل نشد بايد تمام شركا مجددا دعوت شوند و در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركا اتخاذ مي شود اگر چه اكثريت مزبور داراي نصف سرمايه نباشد اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)
• هر يك از شركا به نسبت سهمي كه در شركت دارد در مجامع داراي راي خواهد بود، اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري مقرر نمايد ( م ١٠٧ ق.ت)
• روابط شركای شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسيم سود به نسبت سرمايه شركا است اساسنامه شركت مي تواند ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)
• در هر شركت با مسئوليت محدود كه تعداد شركا بيش از ١٢ نفر باشند بايد داراي هيات نظار بوده و هيات نظار لااقل سالي يك مرتبه مجمع عمومي شركا را تشكيل دهد ( م ١٠٩ ق.ت)
• هيات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بين شركا براي مدت يك سال انتخاب مي شوند و اعضاي هيات نظار نبايستي عضو هيات مديره شركت باشند.

وظايف هيات نظار شرکت با مسئولیت محدود :

الف: تحقيق نمايد كه سرمايه نقدي شركت پرداخت شده و سهم الشركه غير نقدي تقويم و تسليم شده باشد .
ب: در شركت نامه تقويم سهم الشركه غير نقدي به صراحت ذكر شده باشد.

ج: دعوت شركا براي مجمع عمومي فوق العاده

د: اعضاي هيات نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك از آنها در انجام ماموريت خود بر طبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال و تقصيرات خود مي باشند ( م ١٦٧ ق.ت)
ه: اعضاي هيات نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومي ميدهند و هر گاه در تنظيم صورت دارايي بي ترتيبي و خبطهايي مشاهده نمايند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتي با پيشنهاد مدير شركت در تقسيم منافع داشته باشند دلايل خود را بيان مي كنند ( م ١٦٨ ق.ت) تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي تواند ( خود يا نماينده او ) در مركز اصلي شرکت حاضر شده از صورت بيلان و صورت دارايي و گزارش هيات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)
• شركاي شركت نمي توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)
• اتخاذ تصميم راجع به تغييرات اساسنامه بايد با اكثريت عددي شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمايه را نيز دارا باشند به عمل آيد اساسنامه شركت مي تواند حد نصاب ديگري را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)
• در هيچ مورد اكثريت شركا نمي توانند شريكي را مجبور به افزايش سهم الشركه خود در شركت نمايند. ( م ١١٢ ق.ت)
• سرمايه احتياطي مجمع عمومي مي تواند مقرر نمايد درصدي از سود قابل تقسيم بعنوان سرمايه احتياطي منظور گردد.

• شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي شود:

١- وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده است.

٢- وقتي كه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.

٣- در صورتي كه شركت ورشكست شود.

٤- در صورت تصميم عده اي از شركا سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.

٥- در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركا تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل او را موجه ديده و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق مي گيرد پرداخته و او را از شركت خارج نمايند.

٦- در مورد فوت يكي از شركا اگر به موجب اساسنامه پيش بيني شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ ق.ت)

• اشخاص ذيل كلاهبردار محسوب مي شوند:

الف: موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شرکت بدهند اظهار كرده باشند.

ب: كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.

ج: مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا به استناد صورت دارايي مزور منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.( م ١١٥ ق.ت)
• ثبت كليه شركتهاي مذكور ( سهامي عام - سهامي خاص - با مسئوليت محدود - تضامني - نسبي - مختلط سهامي - مختلط غير سهامي - تعاوني) در اين قانون ( قانون تجارت) الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شرکتها است. (م ١٩٦ ق ت)
• در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد. (م ١٩٦ ق ت)
• در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد) و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركا يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ ( بند ٢٢ ) لازم الرعايه است. (م ٢٠٠ ق ت)
• در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركتهاي مذكور در اين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحا بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحا معين شود والا شركت متخلف به جزاي نقدي محكوم خواهد شد. (م ٢٠١ ق ت )
• در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)
• هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي خواهد شد( قسمتي از م ٢٢٠ ق.ت)
• انتخاب بازرس در شركت با مسئوليت محدود اختياري است
• انتخاب روزنامه براي درج آگهي هاي دعوت شركت در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.
• پس از تشكيل شركت با مسئوليت محدود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه و كل ) و پلمپ آنها در اداره ثبت شرکتها اقدام نمايند

برای دریافت پاسخ سوالات خود در کلیه زمینه های ثبت و تغییرات شرکتها با کارشناسان ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید.
شماره های تماس : خط ویژه 02144979434
09128963121
خواندن موارد انحلال شركت با مسئوليت محدود به شما توصیه می شود.

این مطلب را بصورت صوتی بشنوید.

 

نظرات 8

مهمان - شاهین روی شنبه, 27 آذر 1395 20:12

سلام و خسته نباشید, حداقل تعداد سهامداران و سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

سلام و خسته نباشید, حداقل تعداد سهامداران و سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
اپراتور ثبت هما روی شنبه, 27 آذر 1395 20:12

سلام ,
حداقل تعداد شركا در ثبت شرکت با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود ( ماده ٩٤ قانون تجارت)
حداقل سرمايه تعیین شده برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود يك ميليون ريال مي باشد.

سلام , حداقل تعداد شركا در ثبت شرکت با مسئوليت محدود دو نفر خواهد بود ( ماده ٩٤ قانون تجارت) حداقل سرمايه تعیین شده برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود يك ميليون ريال مي باشد.
مهمان - بهرامی روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:35

سلام, موارد مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

سلام, موارد مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
اپراتور ثبت هما روی یکشنبه, 30 آبان 1395 00:36

سلام ,
مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
• تقاضانامه ثبت شرکت با مسئوليت محدود ٢ نسخه
• شركتنامه ٢ نسخه
• اساسنامه ٢ نسخه
• صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره ٢ نسخه
• فتوكپي شناسنامه و کارت ملی شركاء و مدیرانی که خارج از شرکاء انتخاب گردیده اند.
• اخذ و ارائه مجوز در صورتی که نام و یا موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت را داشته باشد.

سلام , مدارك مورد نياز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود : • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئوليت محدود ٢ نسخه • شركتنامه ٢ نسخه • اساسنامه ٢ نسخه • صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره ٢ نسخه • فتوكپي شناسنامه و کارت ملی شركاء و مدیرانی که خارج از شرکاء انتخاب گردیده اند. • اخذ و ارائه مجوز در صورتی که نام و یا موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز قبل از ثبت را داشته باشد.
مهمان - بیتا راد روی یکشنبه, 17 مرداد 1395 13:57

خسته نباشید
یک ثبت شرکت مسئولیت محدود در چه مدت زمانی ثبت خواهد شد؟

خسته نباشید یک ثبت شرکت مسئولیت محدود در چه مدت زمانی ثبت خواهد شد؟
ثبت شرکت هما روی یکشنبه, 17 مرداد 1395 14:10

باسلام و احترام خدمت شما دوست گرامی
حداکثر 20روز کاری ثبت شرکت با مسئولیت محدود زمان می برد.

باسلام و احترام خدمت شما دوست گرامی حداکثر 20روز کاری ثبت شرکت با مسئولیت محدود زمان می برد.
مهمان - محسن 128 روی پنج شنبه, 27 خرداد 1395 08:31

با سلام مدرک مهندسی اینجانب سال 1388 در یک شرکت جهت دریافت گرید گذاشته شد و حال بدهی مالیاتی شرکت پرداخت نشده و حسابهای من مسدود شده و اسم من از شرکت خارج نشده است لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم از این شرکت شاکی و یا خلاص شوم 09131397040 هاشمی از اصفهان

با سلام مدرک مهندسی اینجانب سال 1388 در یک شرکت جهت دریافت گرید گذاشته شد و حال بدهی مالیاتی شرکت پرداخت نشده و حسابهای من مسدود شده و اسم من از شرکت خارج نشده است لطفا راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم از این شرکت شاکی و یا خلاص شوم 09131397040 هاشمی از اصفهان
مهمان - ناصر روی دوشنبه, 23 آذر 1394 13:33

آیا شرکت با مسئولیت محدود میتواند ازتسهیلات بانکی استفاده کند ؟

آیا شرکت با مسئولیت محدود میتواند ازتسهیلات بانکی استفاده کند ؟
مهمان
چهارشنبه, 28 شهریور 1397

کد امنیتی تصویر