لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

مقالات ثبت شرکت

ثبت تغییرات افزایش سرمایه

موسسه ثبت شرکت ژیهات افتخار این را دارد که با در اختیار نهادن پاره ای از اطلاعات در خصوص صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود به اطلاعات شما کاربران و متقاضیان عزیز در پیشرفت اهداف  کمک  بنماید

صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت ها

ملزومات برای تنظیم صورتجلسه

نام شرکت

شماره ثبت

سرمایه ثبت شده

تاریخ / ساعت / مجمع غمومی فوق العاده

نام شرکاء

میزان سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت

خانم / آقا ............با پرداخت ..................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................. ریال افزایش داد

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ..................... به ..................... ریال افزایش و ماده ........... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

تذکرات :

- در صورتیکه آورنده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاءکلیه شرکاء برسید و جزء اسناد شرکت ضبط گردد

 - در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانن تجارت با ارائه مستندات ضروری است.

 - صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود

 صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید

ملزومات برای تنظیم صورتجلسه

نام شرکت

شماره ثبت

سرمایه ثبت شده

تاریخ / ساعت / مجمع غمومی فوق العاده

نام شرکاء

میزان سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شده که:

خانم /آقا .............. فرزند ................ متولد ................ شماره شناسنامه ............... صادره ............... به آدرس .......................................... با پداخت ................ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء در آمد

تذکرات

- فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل شود.

 - شرکاء اصالتا یا وکالتا یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صئرتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتا امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.

ثبت تغییرات افزایش سرمایه ، اساسنامه ، مجمع عمومی فو ق العاده ، سهم الشرکه ،افزایش سرمایه

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.