مقالات ثبت شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها

موسسه ثبت شرکت ژیهات برای اطلاعات بیشتر متقاضیان و کاربران در خصوص انواع صورتجلسه و تغییرات توضیحاتی مختصری در این مجموعه قرار داده است

صورتجلسه تغییر محل در شرکت

برای تنظیم این صورت جلسه نام شرکت

شماره ثبت

سرمایه ثبت شده

تاریخ و ساعت مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکاء

میزان سهم الشرکه

محل شرکت (آدرس قبلی )

نیاز مند تمام موضوعات فوق الذکر می باشد

تذکرات

-در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است

- شرکاء اصالتا یا وکالتا یا ولایتا نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتا امضاء می نمایند ارائه وکالت نامهرسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است

- در صورتیکه تعداد شرکت از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیئت نظار ( مرکب از سه نفر از شرکاء ) الزامی در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیئت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند

- امضاء ذیل تمام صفهات صورتجلسه الزامی است

- صورتجلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود

- در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیئت مدیره باشند صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت  شرکت ها شود

ثبت تغییرات شرکت ها ، اساسنامه ، صورتجلسه تغییر آدرس ، سهم الشرکه

x

20% تخفیف درصورت عقد قرارداد از این طریق
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.