مقالات ثبت شرکت

ثبت شرکت خارجی در ایران 

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می شود . لذا اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می شوند ، شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن ، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می گردد .

جهت ثبت شرکت خارجی در ایران ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است :

1- اضهارنامه ثبت 

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت 

3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آنها 

4-داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر گردیده  باشد .

موسسه ثبت شرکت ژیهات مجری تمامی امور شما کارآفرینان داخلی و خارجی می باشد .

x

طراحی سایت رایگان با عقد قرارداد ثبتی
ما با شما تماس میگیرم

کافیست شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.