خدمات دارایی و مالیاتی

خدمات دارایی و مالیاتی

     تشکیل پرونده مالیاتی
     اخذ کد اقتصادی
     اخذ دفاتر تجاری
     اخذ گواهینامه ارزش افزوده
     حسابرسی
     حسابداری