خدمات ثبتی

ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی

شرکت غذایی شرکتی است که باید برای فعالیت اقتصادی خود نیاز به مجوز دارد. که باید جواز تاسیس از صنایع و یا همچنین کسب پروانه لازم از سازمان غذا یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کست و... دال بر فعالیت مربوطه داشته باشند.

اگر قصد تاسیس شرکت غذایی دارید پس از اخذ مجوز لازم به موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید.