خدمات ثبتی

فرم ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تما سرمایه آن منحصرا توسط موسسین ، تامین گردیده و سرمایه ی آن به سهام ، تقسیم شده ، مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ، تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت روشن و خوان قید شود .

مدارک مورد نیاز : 1. دو برگ اظهار نامه تکمیل شده ی شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهام داران 2. دو جلد اساسنامه ی شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه ی سهام داران 3. دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهام داران و بازرسین رسیده باشد. 4. دونسخه صورت جلسه هیات مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. 5. فتوکپی شناسنامه ی کلیه سهام داران و بازرسین (برابر اصل ) 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آنجا باز شده است .

جهت راهنمایی های لازم ثبت شرکت سهامی خاص با تماس حاصل فرمایید.