خدمات ثبتی

فرم ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهم تقسیم شده باشد فقط میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت با عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکاءباشد .

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود با موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید.