خدمات ثبتی

ثبت اسناد ثبت شرکت 

برای آگاهی از بخش نامه ها و دستور العمل ها جهت ثبت شرکت به سایت ثبت اسناد و املاک کشور (http://www.ssaa.ir) می توان مراجعه نمود 

ثبت شرکت هما آماده ارائه انواع خدمات در زمینه های ثبتی اعم از ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ و ارتقاء رتبه های پیمانکاری ، تشکیل پرونده مالیاتی ، کد اقتصادی ، پلمپ دفاتر و...به شما کار آفرین محترم می باشد 

جهت امور ثبتی و حقوقی خود با ما تماس حاصل فرمایید.