خدمات ثبتی

شماره پیگیری شماره ثبت شرکت

در زمان ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت ها هر متقاضی دارای یک شماره پیگیری می باشد

این شماره پیگیری برای ثبت روند اینترنتی و انجام کلیه کارهای ثبت شرکت شما از اول تا زمانی که کار شما در اداره ثبت صدور آگهی گردد مورد نیاز می باشد

برای دریافت این کد پیگیری شما نیازمند این می باشید که کلیه مدارک شناسایی کلیه سهامداران را داشته و در سامانه به طور کامل ثبت نمائیم .

لازم به ذکر است داشتن مغایرت هر یک از مدارک وارد وارشده در سامانه و مدارک ارسالی باعث عودت کار از طرف کارشناس اداره ثبت میشود.

لذا موسسه ثبت شرکت هما برای پیشبرد هر چه سریعتر کار شما عزیزان در  معقوله ثبت شرکت خدمات جدیدی را به شما عزیزان ارائه می نماید

کافیست با ما تماس بگیرد و کارتان را به ما بسپارید .