خدمات ثبتی

ضوابط ثبت شرکت

برای ثبت شرکت با در نظر گرفت مضوع فعالیتی که قصد دارید با آن شرکت ادامه فعالیت کنید

باید از یک سری شرایط و ضوابط پیروی کنیم.

شرایط و ضوابط ثبت شرکت ( مسئولیت محدود ) : در  ثبت شرکت با مسئولیت محدود  حتما تعداد شرکاء حداقل باید دو نفر بوده و به کپی کلیه مدارک شناسایی شرکاء و عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء نیاز می باشد.

شرایط و ضوابط ثبت شرکت  ( سهمی خاص ) : در ثبت شرکت سهامی خاص حتما تعداد اعضاء باید سه نفر و دو نفر هم بازرس نیاز است که بازرسین نباید هیچ نسبتی با اعضاء داشته باشند ،کپی کلیه مدارک شناسایی اعضاء و بازرسین  ، عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء و بازرسین نیاز می باشد.

لذا لازم به ذکر است برای ثبت شرکت سهامی خاص 35% از مبلغ سرمایه اولیه به بانک واریز گردد و گواهی بانکی دریافت شود.

برای اطلاع بیشتر و کاملتراز ضوابط ثبت شرکت می توانید با مشاورین و کارشنااسان موسسه ثبت شرکت  هما تماس بگیرید.