خدمات ثبتی

صورتجلسه ثبت شرکت مسئولیت محدود

برای انجام هر گونه تغییرات درشرکت به ثبت رسیده باید صورتجلسه مورد نظر را تنظیم و به امضاء کلیه اعضا رسانده شود

بعد از تنظیم کلیه صورتجلسه تمام مراحل ثبت باید در سامامه اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرد

تمامی این مراحل باید با دقت و با اطلاعات کامل از تغییرات اداره ثبت شرکت ها انجام پذیرد .

قابل توجه است نقص در پر کردن هر یک از مراحل صورتجلسه باعث رد پرونده از طرف کارشناس اداره ثبت می شود.

لذا برای پیشبرد کار و تسریع در روند انجام این امر میتوانید از اطلاعات کارشناسان موسسه ثبت شرکت هما بهرمند گردید.