خدمات ثبتی

سامانه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهم تقسیم شده باشد . فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است . در اسم شرکت با عبارت با مسئولیت محدود قید شود و همچنین نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود فقط با تماس بگیرید.