خدمات ثبتی

اداره ثبت شرکت ها

برای اجام هرگونه امور ثبتی باید به ارگان اداره ثبت شرکت ها مراجعه شود .

در انجام  کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ها باید متقاضی به تمام قسمت های سامانه اداره ثبت شرکت  تسلط داشته باشند

برای ثبت شرکت و انجام هرگونه تغییرات شرکت درسامانه  ثبت شرکت ها انجام می پذیرد ،

تمام امور ثبت شرکت ها در دوقسمت انجام میشود یکی ثبت کلیه مدارک در سامانه و دیگری ارسال کلیه مدارک به اداره ثبت شرکت ها

 برای گرفتن هرگونه مشاوره و انجام کلیه کارهای ثبت شرکت متقاضیان  میتواند با موسسه ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمائید.