خدمات ثبتی

تعرفه ثبت شرکت

برای ثبت شرکت هزینه های قید شده از طرف ارگان ثبت شرکت ها وضع گردیده است که متقاضی مازم به پرداخت این هزینه ها برای ثبت شرکت خود باید طبق تعرفه ثبت شرکت به اداره ثبت پرداخت گردد.

از جمله هزینه ها طبق تعرفه ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت

هزینه ثبت شعبه قانونی

هزینه حق الوکاله

هزینه ابطال تمبر

هزینه روزنامه رسمی

هزینه پاکت و پست

حق التحریر

مالیات بر ارزش افزوده

موسسه ثبت شرکت هما تمامی امور شما را با با دریافت کتمرین هزینه دست مزد و کمترین زمان به ثبت میرساند.