خدمات ثبتی

یافتن نام برای شرکت

نامی که برای یک فعالیت تجاری انتخاب میکنید می توانید یکی از مهمترین تصمیماتی باشد که در اولین روزهای آغاز کار یک شرکت اتخاذ می کنید . نام شرکت نشان دهنده حوزه ای است که آن شرکت چه فعالیتی انجام میدهد .

ثبت شرکت هما شما را در انتخاب نام مناسب یاری می کند. جهت مشاوره و راهنماییهای لازم با تماس حاصل نمایید.