خدمات ثبتی

تقاضانامه ثبت شرکت

یکی از روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود پر کردن متن تقاضانامه شرکت است

که در آن موارد ذیل قید می شود :

موضوع فعالت شرکت

نشانی کامل مرکز اصلی

اسامی شرکاء یا موسسین با ذکر مشخصات کامل شناسنامه و آدرس مسکونی آنها

مبدا تشکیل شرکت و مدت آن

سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی

میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء

مشخص کردن حق امضاء

ترتیب سود شرکت

موقعیت رسیدگی به حق سالیانه سود شرکت

انحلال شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت خواهد بود

تمامی  این مراحل به صورت کامل و دقیق باید پر گردد ،در غیر این صورت از طرف ارگان ثبت شرکت ها برگشت خورده وروند ثبت شرکت متوقف میشود

برای انجام تمامی عمور به شما پیشنهاد میدهیم کار را به کاردان بسپارید .

موسسه ثبت شرکت هما افتخار آنرا دارد با تجربه بیش از ثبت 1000 شرکت با مسئولیت محدود پذیرای شما عزیزان در خصوص هرگونه امور ثبتی باشد .